Assessoria fiscal

Assessorament fiscal i tributari per a totes aquelles persones físiques o jurídiques que ho necessitin, preparació de totes les declaracions periòdiques i d’altres declaracions tributàries, preparació i confecció de comptes anuals i tota mena d’informes, així com estudis detallats de la planificació fiscal més adequada.

 • Classificació i altes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
 • Declaracions censals tributàries (altes, baixes, variacions, etc.).
 • Obtenció Codi Identificació Fiscal (CIF).

 

Gestió i confecció de liquidacions tributàries:

 • Declaracions periòdiques d’IVA: mensual, trimestral i anual.
 • Declaracions pagaments a compte d’IRPF empresaris individuals.
 • Declaracions periòdiques retencions de lloguer: mensual, trimestral i anual.
 • Declaració de clients i proveidors anual (model 347) i mensual (model 340).
 • Declaracions intracomunitàries (model 349).
 • Declaracions Instrastat.
 • Declaracions Impost de Societats (model 200).
 • Declaracions pagaments a compte impost de societats (model 202).
 • Declaracions de Renda i/o Patrimoni: modalitat individual i conjunta.
 • Declaracions IRPF no residents.
 • Altres models i declaracions varies.

 

Altres tràmits:

 • Constitució d’entitats jurídiques: societat responsabilitat limitada, anònima, societat civil, comunitat de bens, societats cooperatives, etc. Ampliació de capital, reducció, cessament i nomenament d’administradors, canvis de domicili, etc.
 • Confecció de comptes anuals d’entitats jurídiques (balanços, estats comptables i memòria).
 • Recursos/Ajornaments/Fraccionaments.
 • Obtenció de tota mena de certificats fiscals/tributaris.
 • Tramitacions al Registre Mercantil.
 • Consultoria fiscal i tributària.