Assessoria jurídica

Assessorament Jurídic per a totes les persones físiques o jurídiques que necessitin una orientació sobre aquells aspectes jurídics que afectin els seus interessos personals o patrimonials.

 

1.- DRET CIVIL

 • Contractes de compravenda d’immobles i de béns mobles
 • Arrendaments urbans i rústics; propietat horitzontal
 • Responsabilitat civil i professional
 • Fundacions privades i associacions
 • Arbitratges
 • Successions, herències i donacions
 • Reclamacions de quantitat
 • Vicis de la construcció
 • Accidents de circulació
 • Contenciosos judicials

 

 

2.- DRET DE FAMÍLIA

 • Separacions i divorcis
 • Parelles de fet
 • Règim econòmic del matrimoni
 • Filiacions
 • Incapacitat i tutela

 

3.- DRET MERCANTIL

 • Constitució i funcionament de societats anònimes i limitades, civils i comunitats de béns, cooperatives, societats agràries de transformació
 • Gestió extrajudicial i judicial d’impagats
 • Contractació mercantil
 • Concurs de creditors
 • Dret agrari
 • Contenciós mercantil

 

4.- DRET LABORAL

 • Contenciós laboral: reclamacions per acomiadaments i altres resolucions contractuals; reclamacions de quantitats
 • Reclamacions contra la Seguretat Social
 • Conflictes col·lectius

 

5.- DRET ADMINISTRATIU

 • Recursos administratius
 • Recursos contenciosos administratius
 • Urbanisme
 • Expropiació forçosa
 • Contractació amb les administracions públiques
 • Responsabilitat patrimonial de les administracions públiques
 • Reclamacions econòmica-administratives

 

 

6.- DRET PENAL

 • Defensa penal
 • Acusació particular