NOUS LLOCS DE TREBALL, COM BENEFICIAR-SE DE LA REDUCCIÓ DE LA QUOTA DE LA SEGURETAT SOCIAL

Com beneficiar-se de la reducció de la quota de la Seguretat Social per a les noves contractacions?

Després de que a partir del 31 de març del 2015 es deixés de tenir la possibilitat de contractar personal amb el contracte anomenat “tarifa plana de 100€” el govern espanyol, mitjançant Real Decret Llei 1/2015 de data 27 de febrer, ha legislat una nova forma de contractació indefinida amb reduccions a la Seguretat Social.

Totes aquelles empreses que contractin a un treballador amb un contracte indefinit, sigui quina sigui la modalitat, es podran beneficiar d’una reducció en la quota total a pagar a la Seguretat social.

 

En què consisteix aquesta reducció?

A temps complet: Quan contractem una persona amb un contracte indefinit a jornada complerta, els primers 500 euros de la base cotització per contingències comunes corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part que correspon a l’empresa. La resta de l’import es cotitzarà aplicant els tipus de cotització vigents. (L’import màxim que una empresa deixarà de pagar a la seguretat social serà de 118 euros mensuals).

A temps parcial: Sempre que es contracti una persona amb un contracte indefinit a temps parcial, i aquesta jornada sigui almenys del  50% de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, l’import exempt serà la reducció proporcional dels 500 euros  al percentatge de reducció de la jornada del contracte.

La durada del benefici  en la cotització és de 24 mesos. No obstant, per empreses que en el moment de contractar el treballador amb aquesta modalitat contractual tingui menys de 10 treballadors, podran prorrogar 12 mesos més aquesta reducció, si bé durant aquests 12 mesos l’import exempt serà 250 euros o la part proporcional en funció de la jornada de treball.

 

Qualsevol empresa es pot beneficiar de la reducció de la quota de la Seguretat Social?

Les empreses que es vulguin beneficiar de la reducció a la quota de la Seguretat Social hauran de complir els següents requisits:

1. Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, tant en el moment de la contractació com durant la vigència del contracte. Si durant la vigència del contracte hi ha algun incompliment, total o parcial, de les obligacions esmentades, es produirà a perdre automàticament el benefici de la reducció durant el període que s’incompleixin les obligacions.

2. No haver extingit contractes de treball per causes objectives o disciplinàries declarats judicialment improcedent  o acomiadaments col·lectius no ajustat al dret, durant els sis mesos anteriors a la contractació.

3. Que en procedir a la nova contractació hi hagi un increment d’ocupació indefinida i total de l’empresa.

4. Mantenir durant 36 mesos tant el nivell d’ocupació indefinida com el total assolit amb la nova contractació.

5. Que l’empresa no hagi estat exclosa a l’accés a beneficis per incompliments de l’ordre social.

 

 

Què passa si no es manté el contracte durant els 36 mesos?

 

  • Si l’incompliment és des de la data d’inici del contracte fins al mes 12, s’haurà de reintegrar el 100% de l’import aplicat.
  • Si l’incompliment és des del mes 13 fins al 24, s’haurà de reintegrar la quantitat aplicada des del mes 13.
  • Si l’incompliment és des del mes 25 al 36, s’haurà de reintegrar la quantitat aplicada des del mes 25.

 

Hi ha tot un seguit de supòsits que no permetran aplicar-se el benefici en la cotització de la Seguretat Social, i són els següents:

  • Relacions laborals de caràcter especial.
  • Contractacions que afectin a parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau de l’empresari o qui tinguin el control empresarial.
  • Contractació de treballadors inclosos en els sistemes especials que estableix el règim general de la Seguretat Social
  • Contractació de treballadors que hagin estat contractats a altres empreses del grup d’empreses del qual formin part i hagin estat acomiadats per causes objectives, disciplinaries i hagin estat judicialment declarares com a improcedents o acomiadaments col·lectius no ajustat al dret, en els sis mesos anteriors a la contractació.
  • Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant contracte indefinit.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.