Nou sistema de subhastes electròniques

Com funciona el nou sistema de subhastes electròniques?

T’ho expliquem a l’article d’avui.

 

El passat 14 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) LA Llei 19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de l’Administració de Justícia i del Registre Civil. Llei que entrarà en vigor el 15 d’octubre d’aquest any 2015.

El contingut d’aquesta Llei s’estructura en dos únics articles que reformen parcialment, en primer lloc, la Llei d’Enjudiciament Civil en els seus articles referits a les subhastes executives i, en segon lloc, la reforma dels articles de la Llei del Registre Civil corresponents a la inscripció dels recent nascuts en centres sanitaris, així com les defuncions.

 

En aquest post d’avui ens centrarem en la primera de les reformes d’aquesta llei, les consistents en el nou sistema de subhastes executives electròniques. Farem una breu introducció de les principals novetats que aquesta reforma comporta, tenint en compte que aquesta reforma afecta a la totalitat del procediment.

Fins a dia d’avui només existia la subhasta electrònica per les subhastes notarial introduïda a través de la Llei 1/2013 de 14 de maig la qual modificava la Llei Hipotecària en aquest sentit i introduïda la signatura electrònica per la subhasta notarial derivada de la venda forçosa extrajudicial i, per tant no s’aplicava a les subhastes judicials derivades d’un procediment d’execució. El legislador ha cregut necessari aplicar aquests nou sistema electrònic a la resta de subhastes a través de la Llei 19/2015 avui analitzada.

La reforma incideix en la totalitat del procediment de subhasta adaptant tot el procediment al sistema electrònic, tant per béns mobles com per immobles. S’instaura aquest nou model de subhastes electròniques per superar els inconvenients i desavantatges que suposa l’actual, però vell sistema presencial de subhastes. Inconvenients com ara la falta de publicitat de les subhastes que hi ha en l’actualitat, cosa que genera una escassa participació i concurrència. També hi ha d’altres inconvenients en el sistema presencial, com ara una clara dificultat en l’accés a la subhasta, és a dir, una clara limitació degut al fet d’haver d’estar en un determinat lloc en un determinat dia i hora per a poder participar-hi.

En canvi, el nou sistema de subhastes electròniques té una sèrie d’avantatges en detriment del sistema presencial. En primer lloc, i degut a l’existència d’un sol Portal Electrònic de Subhastes de l’Agència Estatal del Butlletí Oficial de l’Estat, comporta que hi hagi una única base de dades, fet que facilitarà al ciutadà a l’hora de buscar béns en subhastes, ja que aquesta base de dades abastarà la totalitat de les subhastes públiques.

En segon lloc, el fet de dur-se a terme de forma electrònica, facilita i multiplica la publicitat dels procediments, ja que la convocatòria de les subhastes s’anunciaran al BOE, de la mateixa forma que ho farà al Portal de l’Administració de Justícia i, a instància de part de l’executat i/o l’executant i a costa seva, sempre que el Secretari Judicial ho cregui convenient, es podrà publicar utilitzant els mitjans públics i privats que siguin més adequats. Aquest anunci de la subhasta al BOE incorporarà les condicions generals i particulars de la subhasta concreta així com els béns de la mateixa i contindrà la data, l’Oficina Judicial davant la qual es segueix el procediment d’execució, el seu número d’identificació, així com l’adreça electrònica que li correspongui dins el Portal de Subhastes. Tota aquesta publicitat facilitarà la concurrència de ciutadans que vulguin entrar a una subhasta i que n’estiguin ben informats.

El fet que sigui de forma electrònica produeix un altre gran benefici, com és la transparència i la seguretat jurídica, ja que tindrà iguals o més garanties jurídiques que el fins ara sistema presencial. Des d’un bon inici es produeix una inequívoca identificació de totes les persones que intervindran en la subhasta, mitjançant certificat de signatura electrònica o a través d’un signatura amb un sistema de claus prèviament concertades. Tot aquest procés estarà controlat per un Secretari Judicial, qui supervisarà tot el procés i tindrà tota la informació necessària de les diferents persones intervinents així com informació de cadascuna de les transaccions realitzades en el moment exacte en què es realitzin.

Com s’ha dit, és un procediment supervisat i és responsabilitat del Secretari Judicial. És ell qui dóna inici a la subhasta, és qui ordena la publicació de la informació i de totes les dades necessàries referents als béns subhastats, és qui en decideix la suspensió o represa i és qui en definitiva, manté un control continuat durant el desenvolupament de la subhasta fins que aquesta finalitza. Un cop acabada, el secretari judicial mitjançant informació certificada indicarà al Portal de Subhastes ordenadament les postures, encapçalades per aquella que hagués resultat guanyadora.

 

Com funciona el procés de subhastes electròniques?

Breument i esquemàtica, en primer lloc hi ha la convocatòria de la subhasta, emesa per Decret del Secretari Judicial, després d’haver fixat el preu just dels béns embargats. Seguidament es produeix l’anunci i la publicitat de la subhasta, publicant-se l’anunci, com anteriorment s’ha dit, al BOE, al Portal de l’Administració de Justícia i posteriorment al Portal de Subhastes.

Pel que fa als requisits per a poder licitar, aquests no han canviat, continua essent la consignació d’un 5% del valor total del bé/bens. L’única diferència rau en el fet que aquesta consignació, com és obvi, es realitzarà a través de mitjans electrònics a través del Portal de Subhastes i, l’Agència Estatal de l’Administració Tributària rebrà els ingressos d’aquestes consignacions. Els únics que no hauran de fer l’esmentada consignació seran els executants, qui podran participar com a postors en la pròpia subhasta provinent del procés d’execució per ells iniciat.

Per a poder fer aquesta consignació i poder participar en una subhasta, els interessats hauran d’estar donats d’alta com a usuaris en un sistema, al qual s’hi accedirà com s’ha esmentat a través de mecanismes segurs d’identificació a través de la signatura electrònica, on s’inclouran totes les dades identificatives de l’interessat.

Cada subhasta tindrà un únic número d’identificació i aquesta començarà una vegada transcorregudes, com a mínim, 24 hores des de la seva publicació al BOE, període en què la informació necessària per donar començament a la subhasta hagi estat remesa al Portal de Subhastes per part de l’Oficina Judicial.

Les postures s’enviaran telemàticament a través d’un sistema de comunicacions al Portal de Subhastes, el qual retornarà un justificant tècnic, on s’indicarà el temps i el moment exacte de la recepció de la postura i de la quantia licitada. Serà en aquest precís instant en el qual es publicarà electrònicament la postura. Seran admissibles postures per import superior, igual o inferior a la postura més alta ja realitzada. En el cas de la postura per import igual o inferior a la postura més alta ja realitzada, s’entendrà que els licitadors consenteixen la reserva de la consignació en el supòsit que el licitador guanyador no consigni finalment la resta del preu de l’adquisició en el termini establert. En aquest cas, s’aprovarà la rematada a favor dels licitadors que segueixin, per ordre de les seves respectives postures i per ordre cronològic en el suposat cas que fossin postures iguals.

Una de les altres novetats més importants és que s’admetran postures durant un termini de 20 dies naturals des de l’apertura de la subhasta. La mateixa no es tancarà fins que hagi transcorregut una hora des de l’última postura, encara que això impliqui l’ampliació del termini de 20 dies naturals esmentat, en un màxim de 24 hores.

En el cas que el deutor entrés en concurs de creditors, el Secretari Judicial suspendrà immediatament per Decret la execució i deixarà sense efecte la subhasta, encara que ja hagués començat. Si la suspensió durés més de 15 dies, les consignacions dels demés licitadors serien retornades. I en el suposat cas que s’hagués de reprendre la subhasta es realitzaria mitjançant una nova publicació a través d’un anunci com si es tractés d’una nova subhasta.

Finalment i pel que fa referència a la certificació de domini i càrregues, el Secretari Judicial remetrà al Registre de la Propietat manament per tal que aquest informi de la titularitat del domini i demés drets reals del bé o dret gravat i una relació completa de les càrregues inscrites que gravin el bé o, en cas contrari que es trobi lliure de càrregues. Tot aquest bescanvi d’informació es farà a través de format electrònic.

Aquestes són les principals novetats que ha introduït la Llei 19/2015 per tal de modernitzar i fer més eficient i eficaç el sistema de subhastes electròniques judicials derivades de procediments d’execució.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.