La nova Llei de Jurisdicció voluntària i modificacions relatives a la tramitació i celebració del matrimoni civil davant Secretari Judicial i Notaris.

La nova llei de Jurisdicció Voluntària, Llei 15/2015 de 2 de Juliol i que es va publicar en el BOE a data 3 de Juliol de 2015, deroga de forma definitiva, després de més d’un segle de vigència la regulació que la Llei d’Enjudiciament Civil del 1881,  Llibre III (de la que únicament queden en vigor els articles 951 a 958 i que fan referència a l’execució de les sentències dictades per Tribunals estrangers) contenia en matèria de jurisdicció voluntària.

 

Un dels objectius del legislador ha estat desjudicialitzar els expedients de jurisdicció voluntària, atribuint el seu coneixement no només a Jutges sinó també a Secretaris Judicials, Notaris i Registradors de la Propietat i Mercantils.

 

Una de les novetats que introdueix aquesta Llei i que serà objecte d’aquest article, són les modificacions introduïdes respecte a la regulació del matrimoni, a la forma de celebració del matrimoni i a la separació i el divorci de mutu acord.

 

En primer lloc i en relació a la celebració del matrimoni, la Llei de Jurisdicció Voluntària introdueix modificacions en la Llei 20/2011 de 21 de Juliol, del Registre Civil, a la Llei de 28 de maig de 1.862 del Notariat i també, conseqüentment, es modifiquen els articles del Codi Civil espanyol que regulen la forma de celebració del matrimoni, si bé aquesta novetat no entrarà en vigor fins el 30 de Juny de 2017 d’acord amb la Disposició Final vint-i-unena de la Llei 15/2015.

 

A partir d’aquesta data, 30 de juny de 2.017, seran competents per a autoritzar el matrimoni en forma civil a més del Jutge de Pau, Alcalde o Regidor i funcionari diplomàtic o consular encarregat del Registre Civil (qui fins a la data ja tenen atribuïdes potestats per a celebrar matrimonis), davant el Secretari Judicial i els Notaris lliurement escollits per ambdós contraents i que siguin competents en el lloc de celebració.

 

La celebració del matrimoni requerirà la prèvia tramitació o instrucció d’un expedient, a instància dels contraents, per tal d’acreditar el compliment dels requisits de capacitat i la inexistència d’impediments o la seva dispensa de conformitat amb la regulació del Codi Civil espanyol.  

 

Amb caràcter previ, el Secretari Judicial, Notari o encarregat del Registre Civil haurà d’escoltar ambdós contraents de forma reservada i per separat per tal de cerciorar-se de la seva capacitat i de la inexistència de qualsevol impediment.

 

El matrimoni celebrat davant del Jutge de Pau, Alcalde/ Regidor o Secretari Judicial, es farà constar en acta i el que es celebri davant Notari es farà constar en escriptura pública. En ambdós casos haurà de ser firmada per qui celebra el matrimoni, pels contraents i dos testimonis i s’haurà de remetre al Registre Civil per a la seva inscripció, prèvia qualificació de l’encarregat del Registre Civil.

 

Juntament amb la inscripció del matrimoni, s’inscriurà el règim econòmic matrimonial legal o pactat que regeixi el matrimoni i els pactes, resolucions judicials o demés fets que puguin afectar al mateix.

 

En segon lloc i en relació a la separació i divorci de mutu acord, la Llei de Jurisdicció Voluntària també incorpora novetats que varen entrar en vigor el passat 23 de Juliol de 2.015.

 

Amb efectes des del dia 23.07.2015 els cònjuges poden acordar la seva separació o divorci, de mutu acord, transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni, mitjançant la formalització d’un conveni regulador, davant el Secretari Judicial o en escriptura pública davant Notari, que juntament amb la voluntat inequívoca de separar-se o dissoldre el matrimoni per divorci, regularan els efectes derivats de la ruptura.

 

Els funcionaris diplomàtics o consulars, en exercici de les funcions notarials que tenen atribuïdes, no podran autoritzar l’escriptura pública ni de separació ni de divorci.

 

És necessari que els cònjuges intervinguin de forma personal per tal de prestar el seu consentiment, tant davant el Secretari Judicial com davant el Notari, i és necessària l’assistència d’un advocat en exercici.

 

Igualment, i en cas de què existeixin fills majors d’edat o bé emancipats, aquests també hauran d’atorgar el seu consentiment davant el Secretari Judicial o Notari respecte de les mesures que els afectin per mancar d’ingressos propis i conviure en el domicili familiar.

 

Per tant, únicament es podrà sol·licitar la separació o divorci davant el Secretari Judicial o Notari en els casos de mutu acord i d’inexistència de fills menors no emancipats o amb la capacitat judicialment modificada i que depenguin dels seus progenitors.

 

Les novetats introduïdes en aquesta matèria per la nova Llei de Jurisdicció Voluntària, ha provocat també la modificació de determinats articles de la Llei del Notariat de data 28 de maig de 1.862, recalcant que únicament podran acudir als Notaris els cònjuges que no tinguin fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada judicialment i que depenguin d’ells per tal de tramitar la seva separació o divorci i en tot cas, sigui un procés de mutu acord, que la forma serà mitjançant l’atorgament d’escriptura pública i que hauran d’estar assistits d’un advocat en exercici.

 

Els efectes de la separació o dissolució del matrimoni per divorci es produeixen des de la fermesa de la sentència o Decret o bé, des de la manifestació del consentiment d’ambdós cònjuges atorgat en l’escriptura pública.

 

Un testimoni de la sentència o decret, o còpia de l’escriptura pública s’haurà de remetre al Registre Civil per a la seva inscripció i a partir de la inscripció es produiran efectes plens respecte a tercers de bona fe.

 

Es preveu que quan els cònjuges formalitzen els seus acords davant el Secretari Judicial o davant Notari, i aquests considerin que algun d’ells pot resultar danyós o greument perjudicial per a un dels cònjuges o bé pels fills majors d’edat o emancipats, advertiran als atorgants i donaran per acabat l’expedient. En aquest cas, els cònjuges només podran acudir davant el Jutge per a l’aprovació de la proposta de conveni regulador. A dits efectes s’ha afegit un apartat desè a l’article 777 de la Llei d’Enjudiciament Civil que regula aquest supòsit concret pels casos de separacions o divorcis formalitzats davant el Secretari Judicial. El Decret que es dicti, no es podrà recórrer.


Des de l’aprovació del conveni regulador o l’atorgament de l’escriptura pública, podran fer-se efectius els acord per la via d’apremi, i la sentència ferma, el decret ferm o l’escriptura pública que formalitzin el conveni regulador, produiran respecte els béns del matrimoni, la dissolució o extinció del règim econòmic matrimonial i aprovarà la seva liquidació si hagués acord entre els cònjuges al respecte.

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.