Nou règim fiscal de les societats civils, amb objecte mercantil, a partir de 1 de Gener del 2016

Nou règim fiscal de les societats civils, amb objecte mercantil, a partir de 1 de Gener del 2016.

LLei 26/2014 de 27 de novembre que modifica la LLei 35/2006 de l’IRPF

Té gran trascendència la situació de les societats civils amb objecte mercantil, ja que a partir d’1 de gener de 2016 hauran de tributar per l’Impost de Societats i pel règim General d’IVA. Hem de destacar que el concepte mercantil no inclou expressament les activitats professionals i artístiques, així com les activitats agrícolas, ramaderes, pesquers i forestals (així ho indica l’actual Codi de Comerç).

 

Concepte de societat Civil i objecte mercantil: L’article 1665 del Codi de Comerç les defineix com els contractes en el que dues o més persones s’obliguen a posar diners en comú, béns o indústries, per repartir-se els guanys. Així mateix en els articles 325 i 326 del Codi de Comerç, es defineix una entitat com mercantil quan es pretén de forma continuada i permanent, amb una organització adequada per obtenir beneficis.

 

Nou règim fiscal de les societats civils. Dissolució i liquidació de Societat Civil. Ve regulat en la Disposició transitòria dinou:

1.- Podran acordar la dissolució i liquidació, amb aplicació del règim fiscal previst en aquesta disposició, les societats civils següents:

  1. a) que amb anterioritat a 1 de gener de 2016 els hi fos d’aplicació el règim d’atribució de rendes previst en la secció 2 del títol X de la LLei d’IRPF.
  2. b) que a partir d’1 de gener de 2016 compleixin els requisits per adquirir condició de contribuent de l’Isoc.
  3. c) que en el sis primers mesos de l’exercici 2016 s’adopti vàlidament l’acord de dissolució amb liquidació i es realitzin amb posterioritat a l’acord, dins del termini de sis mesos següents a l’adopció de l’acord, tots els actes o negocis jurídics necessaris per l’extinció de les societats civils.

S’establiran de forma reglamentària els requisits formals exigits per portar a terme aquesta disposició.

La dissolució amb liquidació tindrà un règim fiscal especial: exempció de l’ITP. I AJD., no es devengarà Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys urbans, etc.

 

IMPORTANT:

Societats Civils que tinguin objecte mercantil.

En l’article 6 de la LLei 27/2014 de l’Impost sobre Societats es regula l’atribució de rendes que no tributaran per aquest impost, excepte les societats civils que tinguin objecte mercantil, coincidint amb el que regula la LIRPF. Aquest tipus de societats civils, amb activitat mercantil, passen a ser contribuents de l’ISOC., i entrarà en vigor el proper 1 de gener de 2016.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.