Contractes laborals. Quins models existeixen?

Actualment existeixen quatre tipus de contractes laborals (indefinit, temporal, per a la formació i l’aprenentatge i en pràctiques). El tipus de contracte depèn de les peculiaritats del treballador o de l’empresari, així com els seus incentius o bonificacions.

El Govern va dur a terme una simplificació i reducció dels models contractuals que fins al moment existien, quedant aquests reduïts a quatre models de contractes laborals:
-Indefinit
-Temporal
-Contracte per a la formació i l’aprenentatge
-Contracte de treball en pràctiques

Dins d’aquests, estan inclosos diferents subtipus. Dins aquestes modalitats es poden afegir diferents clàusules i fórmules condicionants que adaptaran les condicions del contracte a les necessitats d’empresa i a les característiques del treballador.

És molt important conèixer tots els casos en els quals es pot trobar incentius i bonificacions, que abaratiran les despeses mensuals en la contractació de personal.

En la Guia de Contractes publicada pel Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEP) i actualitzada al novembre amb el nou Text Refós de l’Estatut dels Treballadors, es recull tota la normativa vigent en matèria de contractes de treball i incentius a la contractació.

Però quin contracte he de signar?

Si la seva empresa necessita contractar a un treballador i no té clar quin tipus de contracte ha de signar amb ell, nosaltres, com assessors, podem ajudar-lo.

S’han de tenir en compte els següents factors:

La vida laboral de l’empresa: si ha hagut d’afrontar algun tipus de regulació, el seu nivell d’ocupació o si està creant nous llocs de treball.

– Les característiques de la seva empresa: aquestes són fonamentals per decidir-te per una modalitat o una altra. No és el mateix una empresa petita amb menys de 10 treballadors, una pime amb desenes d’empleats o una gran companyia amb centenars d’ells.

– El perfil del contractat: jove, sense experiència o formació, pertanyi a col·lectius socials determinats o estigui inscrit com a demandant d’ocupació també són aspectes a estudiar per decidir què contracto formalitzar.

Aquests factors poden limitar-li a l’hora d’escollir un tipus o un altre de contracte, ja que en alguns casos les condicions seran molt més avantatjoses que en uns altres.

I les clàusules dels contractes laborals, com han de ser?

Les clàusules són una part fonamental per veure quins són les condicions de treball a les quals està sotmès el treballador. La informació ha de ser concreta per evitar interpretacions o dubtes.

Els continguts han de ser:

Lloc que ocupa/Categoria/Grup professional: Aquesta informació és fonamental a l’hora de saber quines són funcions han de realitzar el treballador.

Centre de Treball: És important que s’indiqui, ja que moltes vegades el treballador no presta serveis en les oficines centrals de l’empresa. D’aquesta forma es pot veure si el treballador té adscrit un centre concret o és un treballador amb un centre de treball mòbil o itinerant, i serveix de referència per als procediments de mobilitat geogràfica. També ha d’indicar-se si el treballador pot treballar parcialment des del seu domicili.

Jornada: Ha de venir clarament identificat si es realitza una jornada a temps parcial o a temps complet. Si és parcial, ha de posar-se el nombre d’hores, indicant-ho diàriament, setmanalment, mensualment o anualment, i per saber el percentatge de parcialitat que es realitza ha d’indicar-se quantes hores són la jornada completa (la jornada màxima és de 40 hores setmanals). A més ha d’indicar-se els dies de la setmana que es pot treballar.

Inici i període de prova: Ha de venir indicat el dia que s’inicia la relació laboral, que sol coincidir amb el dia que se signa el contracte. A més ha de venir indicat el període de prova.

Motiu i fi del contracte en cas dels contractes temporals: Els contractes temporals es poden fer únicament en alguns casos, i s’ha d’indicar exactament el motiu. D’aquesta forma o s’indica la data final del contracte o s’indica en quin moment es finalitzarà el contracte en el cas de ser indeterminat la fi.

Retribució: ha de venir indicada com serà la retribució, si bé en molts casos es fa una referència genèrica al Conveni Col·lectiu. Pot venir indicat mensualment o anual, i si les pagues extra estan o no prorratejades, en el cas que puguin ser prorratejades.

Vacances: s’establiran quants dies es tenen de vacances. Solen ser 30 dies naturals o 22 dies laborals.

Bonificacions: en molts contractes vénen indicades les bonificacions que tenen en les contractacions dels treballadors.

Conveni Col·lectiu aplicable: ha de venir indicat perquè el treballador sàpiga que normes li són aplicable i quins són els seus drets i obligacions.

Nosaltres, a Lleal Tulsà, oferim assessoria laboral, per tant, si necessites assessorament en aquest àmbit, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.