NOU SISTEMA DE BAIXES I ALTES MÈDIQUES

Com funciona el nou sistema de baixes i altes mèdiques per a treballadors?

Segons l’Ordre ESS/1187/2015, de 15 de juny, ha canviat la manera de gestionar i controlar els processos per incapacitat temporal.

Baixa mèdica

Dins les baixes mèdiques, podem distingir entre quatre tipus de processos d’incapacitat temporal, segons la seva duració estimada. Així doncs, els quatre tipus són:

  • Procés de duració estimada molt curta: inferior a 5 dies naturals.
  • Procés de duració estimada curta: de 5 a 30 dies naturals.
  • Procés de duració estimada mitja: de 31 a 60 dies naturals.
  • Procés de duració estimada llarga: 61 o més dies naturals.

Serà el facultatiu que emet el document de baixa qui haurà d’estimar la durada del procés. Aquesta duració estimada podrà ser alterada posteriorment en funció de l’evolució del pacient.

El facultatiu determinarà la duració estimada a partir d’unes taules de duració optima segons patologies i grau d’incidència a l’activitat laboral del pacient.

Comunicats de confirmació

Els comunicats de confirmació s’expediran en funció de la durada estimada del procés de cada cas:

  • Duració estimada molt curta s’expedirà baixa i alta al mateix moment.
  • Duració estimada curta: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 7 dies des de la data de la baixa. El segon i successius comunicats de confirmació s’expediran cada 14 dies com a màxim.
  • Duració estimada mitja: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 7 dies des de la data de la baixa. El segon i successius s’expediran com a màxim cada 28 dies naturals.
  • Duració estimada llarga: el primer comunicat de confirmació s’expedirà en un termini màxim de 14 dies, el segon i successius cada 35 dies naturals com a màxim.

Alta mèdica

El document mèdic d’alta serà expedit pel facultatiu del servei públic de salut, o de la mútua si el procés deriva de contingència professional.

L’alta mèdica determinarà l’extinció de la situació de la incapacitat temporal i del subsidi el mateix dia de la mateixa expedició.

Entrega del comunicat mèdic al treballador i presentació a l’empresa

El facultatiu del servei públic de salut o de la mútua que expedeixi el comunicat mèdic de baixa/alta i confirmació entregarà al treballador dues còpies, una d’elles serà per l’interessat i l’altra serà per a l’empresa.

El treballador està obligat a presentar a l’empresa la còpia dels comunicats de baixa i confirmació. Ho ha de fer en un termini de tres dies a partir de la data d’expedició.

En el cas de l’alta, s’haurà de presentar en un termini de 24 hores.

En els casos de duració estimada molt curta, el termini de presentar els comunicats de baixa i alta també serà de màxim 24 hores.

Tramitació per part de l’empresa de baixes i altes mèdiques

L’empresa té l’obligació de transmetre a l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el comunicat de baixa, confirmació o d’alta mitjançant el sistema Red, en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la data de la recepció.

En els casos de pagament directe de la I.T., serà l’interessat qui haurà de presentar els comunicats mèdics corresponents a l’entitat gestora o col·laboradora, en els mateixos terminis que hem descrit anteriorment.

Control de la situació d’incapacitat temporal

La Inspecció de Serveis Sanitaris de la Seguretat Social trimestralment expedirà un informe mèdic de control de la incapacitat en el que hauran de constar tots els extrems que, a judici mèdic, justifiquin la necessitat de mantenir el procés d’I.T.. Aquest informe s’haurà d’entregar en un termini de 5 dies hàbils als inspectors mèdics de l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Si tens dubtes, nosaltres oferim assessoria laboral i estem disponibles per informar-vos més detingudament.

#assesoria #assessorialaboral

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.