PRESTACIÓ D’ATUR: Tot el que necessites saber.

PRESTACIÓ D’ATUR

La prestació d’atur consisteix en una prestació contributiva, que tant la seva quantia com la seva durada depèn de la prèvia cotització que hagi fet la persona beneficiària.

En aquest sentit, el que s’intenta és protegir la situació del treballador que, tot i voler i poder treballar, perd la seva feina.

 De prestacions les podem dividir en dos nivells, el contributiu i l’assistencial. En el blog d’avui ens centrarem en el contributiu.

Prestació contributiva d’atur.

L’objecte de les prestacions d’atur és proporcionar prestacions econòmiques que substitueixin les rendes salarials deixades de percebre pel fet de perdre la feina, sempre i quan, es compleixi el requisit (entre d’altres) d’haver cobert un període mínim d’ocupació cotitzada. I és en funció del temps cotitzat prèviament a la situació de desocupació que ens donarà dret a percebre una prestació de més o menys temps.

La protecció pot ser de tres tipus, definitiva, temporal o parcial.

Entenem que la protecció és definitiva quan s’extingeix la relació laboral. És temporal quan hi ha una suspensió de la relació laboral, i finalment, és parcial quan hi ha una reducció temporal de la jornada diària ordinària de treball.

Qui són els beneficiaris?

Són beneficiaris aquells treballadors per compte d’altri tant del Règim General com d’alguns altres règims especials de la Seguretat Social, que hauran de complir els següents requisits:

  • Estar afiliat a la Seguretat Social i d’alta, o en situació assimilada.
  • Tenir cobert un període mínim de cotització
  • Estar en situació legal de desocupació
  • Acreditar disponibilitat per buscar activament treball.
  • No haver complert l’edat ordinària de jubilació.
  • Estar inscrit com a demandant d’ocupació.

Anem a concretar els punts anteriors.

Entenem la situació assimilada a l’alta aquell període mort a efectes del còmput del temps d’ocupació cotitzada. Podria ser una situació assimilada d’alta una excedència forçosa, treballadors fixes discontinus que no siguin cridats al reiniciar-se l’activitat…

El període mínim de cotització és de 360 dies dins els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació.

La situació legal de desocupació determina el moment en què comença a meritar-se la prestació d’atur. El treballador es troba en aquesta situació quan s’extingeix, redueix o es suspèn la relació laboral, sempre i quan no sigui a causa del treballador, serien fets causants de situació legal de desocupació una finalització del contracte temporal, un acomiadament, resolució en el període de prova…

Quina és la quantia que cobraré?

La quantia de la prestació per desocupació és el resultat d’aplicar uns percentatges sobre la base reguladora.

Durant els primers 180 dies de prestació es percebrà el 70% de la base reguladora, i els dies posteriors fins a la finalització del dret es percebrà el 50% d’aquesta base reguladora.

Com trobem aquesta base reguladora? S’obté de la mitjana dels 180 dies anteriors al fet causant, de la base de cotització que el beneficiari hagi cotitzat per aquesta contingència.

No obstant, estan establerts uns topalls màxims i unes quanties mínimes que detallem en els següents quadres.

Quantitat màxima

Situació treballadorImport 2016 ( en euros)
Cap fill a càrrec1.087,20
Un fill a càrrec1.242,52
Dos o més fills a càrrec1.397,83

 

Quantitat mínima

Situació treballadorImport 2016 ( en euros)
Cap fill a càrrec497,00
Amb fills a càrrec664,74

 

Quina és la durada de la prestació? 

La durada de la prestació depèn del temps d’ocupació cotitzada en els 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació.

En el següent quadre resumim els períodes d’ocupació i la durada de la prestació.

Període de cotització

Període de prestació
(en dies)(en dies)
Des de 360 fins a 539120
Des de 540 fins a 719180
Des de 720 fins a 899240
Des de 900 fins a 1079300
Des de 1.080 fins a 1.259360
Des de 1.260 fins a 1.439420
Des de 1.440 fins a 1.619480
Des de 1.620 fins a 1.799540
Des de 1.800 fins a 1.979600
Des de 1.980 fins a 2.159660
Des de 2.160 fins a720

 

Per tal de poder percebre la prestació de desocupació hem de presentar una sol·licitud, amb un model normalitzat (https://www.sepe.es/contenidos/ca/personas/prestaciones/impresos.html) , a la oficina del SEPE que correspongui, juntament amb la següent documentació:

  • Certificat d’empresa dels últims 180 dies cotitzats.
  • Còpia de documents oficials de cotització.
  • Documents identificatius i d’afiliació
  • Document acreditatiu de la situació legal de desocupació.El termini de presentació de la sol·licitud és de 15 dies hàbils (sense diumenges ni festius) posteriors al fet causant. En el cas d’haver percebut vacances pendents en el moment de la liquidació, els 15 dies serien posteriors a l’últim dia de vacances.S’ha de sol·licitar cita prèvia mitjançant la pàgina web http://www.sepe.es.
Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.