EL CERTIFICAT ENERGÈTIC (CEE): QUÈ ÉS I QUAN ÉS OBLIGATORI?

Què en sabem del certificat energètic, com es pot demanar, per a què serveix, és obligatori? Avui esclarim alguns del dubtes més comuns sobre el certificat energètic.

ORÍGENS DEL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS

Les exigències relatives a la certificació energètica d’edificis es van establir en la Directiva 2002/91 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, i es van traslladar a l’estat espanyol mitjançant el Reial Decret 47/2007, de 19 de gener, mitjançant el qual es va aprovar un procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció, quedant pendent de regulació, mitjançant una altra disposició complementària, la certificació energètica dels edificis existents.

Amb posterioritat la Directiva 2002/91 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2002, va ser modificada mitjançant la Directiva 2010/31 / UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis, circumstància que va fer necessària transposar de nou a l’ordenament jurídic espanyol les modificacions que s’introduïen respecte a la Directiva modificada.

En conseqüència, després que el Govern central va publicar el “Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana (2013-2016)”, el 13 d’abril de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 235/2013 pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis.

El Reial Decret va fixar l’1 de juny de 2013 com a data a partir de la qual és obligatori disposar del certificat energètic per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents i per a edificis públics de més de 500 m2.

L’ICAEN és l’organisme encarregat de gestionar la certificació d’eficiència energètica d’edificis a Catalunya.

El Reial decret estableix l’obligació de posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un certificat d’eficiència energètica que haurà d’incloure informació objectiva sobre l’eficiència energètica d’un edifici i valors de referència com ara requisits mínims d’eficiència energètica per tal de que els propietaris o arrendataris de l’edifici o d’una unitat d’aquest puguin comparar i avaluar la seva eficiència energètica. Els requisits mínims d’eficiència energètica dels edificis o unitats d’aquest no s’inclouen en aquest Reial decret, ja que s’estableixen en el Codi Tècnic de l’Edificació. D’aquesta manera, valorant i comparant l’eficiència energètica dels edificis, s’afavorirà la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia. A més, aquest Reial decret contribueix a informar de les emissions de CO2 per l’ús de l’energia provinent de fonts emissores en el sector residencial, el que facilitarà l’adopció de mesures per reduir les emissions i millorar la qualificació energètica dels edificis.

També s’estableix el Procediment bàsic que ha de complir la metodologia de càlcul de la qualificació d’eficiència energètica, considerant aquells factors que més incidència tenen en el seu consum energètic, així com les condicions tècniques i administratives per a les certificacions d’eficiència energètica dels edificis.

QUÈ ÉS EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS?

El certificat d’eficiència energètica o certificat energètic és un document oficial redactat per un tècnic competent que inclou informació objectiva sobre les característiques energètiques d’un immoble.

En aquest sentit, la certificació energètica qualifica energèticament un immoble calculant el consum anual d’energia necessari per satisfer la demanda energètica d’un edifici en condicions normals d’ocupació i funcionament. (Inclou la producció d’aigua calenta, calefacció, il·luminació, refrigeració i ventilació).

El procés de certificació energètica conclou amb l’emissió d’un certificat d’eficiència energètica i l’assignació d’una etiqueta energètica. L’escala de qualificació energètica és de set lletres i varia entre les lletres A (edifici més eficient energèticament) i G (edifici menys eficient energèticament). L’etiqueta energètica expressa la qualificació energètica d’un edifici atorgant una d’aquestes lletres.

Aquest certificat resulta obligatori, llevat d’excepcions, per al propietari de qualsevol part individual d’un edifici existent (habitatges, oficines o locals) objecte d’una operació de compravenda o de lloguer. Demana diversos pressupostos o compara ofertes de certificats energètics per estalviar temps i diners.

Actualment la seva vigència és de 15 anys.

QUE CONTÉ EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

Tot certificat d’eficiència energètica tindrà com a mínim:

1.- Identificació de l’edifici o, si és el cas, de la part del mateix que es certifica

2.- Identificació del procediment escollit per a l’obtenció de la qualificació energètica d’un edifici (opció general, programa informàtic, o opció simplificada) indicant la següent informació:

Descripció de les característiques energètiques de l’edifici, envoltant tèrmica, condicions normals de funcionament i ocupació, instal·lacions i altres dades utilitzades per obtenir la qualificació energètica de l’edifici.

Identificació de la normativa sobre l’estalvi i eficiència energètica que li era d’aplicació en el moment de construcció (si existís)

Descripció de les comprovacions, proves i inspeccions dutes a terme pel tècnic certificador, durant la fase de qualificació energètica amb la finalitat de estableixes la conformitat de la informació continguda en el certificat energètic

3.- Qualificació de l’eficiència energètica de l’edifici expressada mitjançant l’etiqueta energètica

4.- Document que reculli les mesures recomanades pel tècnic certificador, classificades segons la seva viabilitat tècnica, funcional i econòmica, així com per la seva repercussió energètica, que permetin, en el cas que el propietari de l’edifici decideixi emprendre voluntàriament aquestes mesures, que la qualificació energètica millori com a mínim un nivell en l’escala de qualificació energética.

PER QUÈ NECESSITO EL CERTIFICAT ENERGÈTIC?

Des del punt de vist normatiu, la norma actual exigeix ​​que tots els edificis existents, quan es vulguin vendre o arrendar, disposin d’un certificat d’eficiència energètica. Per això, resulta obligatori disposar d’aquest certificat (el notari t’ho demanarà) abans de procedir a realitzar la venda o contracte d’arrendament corresponent.

Des del punt de vista del propietari de l’immoble, el certificat energètic l’informarà del que eficient que és un edifici (o part d’aquest) aportant una variable més a tenir en compte en tota operació de compravenda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. El certificat li aportarà un avantatge o desavantatge comparatiu respecte a la resta dels seus competidors.

En definitiva, la nova norma té com a finalitat afavorir la promoció d’edificis d’alta eficiència energètica i inversions en estalvi d’energia.

QUI ESTÀ OBLIGAT A REALITZAR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA?

L’obligació de disposar del certificat d’eficiència energètica neix en el moment en què es vol fer una operació de compravenda o lloguer d’un immoble. En conseqüència, és el propietari de l’edifici (o part d’aquest, habitatge, local o oficina) qui té l’obligació de sol·licitar el certificat energètic i presentar-lo en publicitat d’oferta, o sigui davant dels possibles interessats, i també davant del fedatari públic (notari) perquè aquest procedeixi amb redacció de l’escriptura pública.

En les operacions de compravenda d’immobles, el venedor ha de lliurar al comprador l’original del certificat d’eficiència energètica i, en casos de lloguer d’immobles, caldrà adjuntar còpia del certificat d’eficiència energètica al contracte de lloguer.

En definitiva, el certificat d’eficiència energètica o certificat energètic resulta obligatori per a qualsevol propietari que vulgui llogar o vendre un immoble (habitatge, oficina o local) abans de signar l’operació de compravenda o contracte de lloguer. A més és obligatori que l’etiqueta energètica acompanyi qualsevol activitat comercial que es realitzi per vendre o llogar un habitatge. Per exemple, entre altres, en els aparadors de les agències immobiliàries i en els diversos portals d’internet haurà d’aparèixer l’etiqueta energètica de l’immoble objecte de venda o de lloguer.

QUI HO EMET?

El Certificat d’Eficiència Energètica l’emet un tècnic en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer, enginyer tècnic) per a la realització de projectes d’edificació o de les seves instal·lacions tèrmiques segons exigeixi la normativa vigent.

Es molt aconsellable demana diversos pressupostos o compara ofertes de certificats energètics per estalviar temps i diners.

EXCLUSIONS DE L’OBLIGACIÓ DE DISPOSAR D’UN CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Queden exclosos de disposar de la certificació energètica els següents:

  • Edificacions que, per les seves característiques hagin de romandre obertes.
  • Edificis i monuments protegits oficialment per ser part d’un entorn declarat o en raó del seu particular valor arquitectònic o històric, quan el compliment d’aquestes exigències pugui alterar de manera inacceptable el seu caràcter o aspecte.
  • Edificis utilitzats com a llocs de culte i per a activitats religiosa.
  • Construccions provisionals amb un termini previst d’utilització igual o inferior a 2 anys.
  • Edificis industrials i agrícoles, en la part destinada a tallers, processos industrials i agrícoles no residencials.
  • Edificis aïllats amb una superfície útil total inferior a 50 m2.
  • Edificis de senzillesa tècnica i d’escassa entitat constructiva que no tinguin caràcter residencial o públic, ja sigui de forma eventual o permanent, es desenvolupin en una sola planta i no afectin la seguretat de les persones.
  • Edificis que es comprin per a la seva demolició.
  • Edificis d’habitatges que siguin objecte d’un contracte d’arrendament per un temps inferior a quatre mesos a l’any.

 

TENEN LES IMMOBILIÀRIES LA RESPONSABILITAT D’EXHIBIR EL CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DELS EDIFICIS I VIVENDES QUE GESTIONEN?

D’acord amb l’article 5 apartat b de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els agents immobiliaris, és a dir, aquelles persones físiques o jurídiques que es dediquen de manera habitual i retribuïda a prestar serveis de mediació, assessorament i gestió en transaccions immobiliàries amb relació a operacions de compravenda, lloguer, permuta o cessió de béns immobles i dels seus drets corresponents, inclosa la seva constitució estan obligats abans d’iniciar una oferta d’un immoble a subscriure amb els propietaris de l’habitatge que els hi encomana la transacció una nota d’encàrrec que els habiliti per fer-ne oferta i publicitat, per a percebre quantitats o per formalitzar amb tercers qualsevol precontracte o contracte. L’apartat setè de l’article 5 de la Llei del dret a l’habitatge prescriu que, abans de subscriure amb tercers qualsevol document relatiu a la transacció d’un immoble, els agents immobiliaris han d’haver verificat les dades facilitades pels propietaris mandants i la titularitat, les càrregues i els gravàmens registrals del bé. Per tant, correspon a l’agent immobiliari que realitza l’oferta d’un immoble verificar si el seu promotor o propietari, tant si es tracta d’un edifici o part d’un edifici (habitatge o apartament) de nova construcció o existent, disposa del certificat d’eficiència energètica que permet, consegüentment, la utilització de l’etiqueta d’eficiència energètica.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.