COMUNICAT DE LLEAL TULSA ASSESSORS ALS AFECTATS PER LA CLÀUSULA SÒL DE LES HIPOTEQUES I A TOTS ELS QUE HAGIN PAGAT DESPESES DE CONSTITUCIÓ I INSCRIPCIÓ D’HIPOTEQUES

A continuació detellem el comunicat oficial de Lleal Tulsà Assessors sobre la clàusula sòl de les hipoteques amb informació per a tots aquells que en puguin estar perjudicats.

CLÀUSULA SÒL DE LES HIPOTEQUES

Els mitjans de comunicació i les xarxes socials han fet ampli ressò del contingut i efectes de la sentència de 21 de desembre de 2016 dictada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la qual obliga als tribunals espanyols a modificar el criteri que havien adoptat arrel de la sentència del Tribunal Suprem de 9 de maig de 2013.

La justícia europea ha considerat que la limitació temporal que havia imposat el Tribunal Suprem per reclamar la devolució dels interessos pagats de més per aplicació de la clàusula sòl (recordem del 9 de maig de 2013 en endavant), es contraria a la protecció que ofereix el dret de la Unió Europea als consumidors i usuaris.

Per tant, els consumidors afectats per una clàusula sòl podran reclamar tots els interessos pagats de més des del moment en què es va formalitzar la hipoteca.

DESPESES ASSOCIADES A LA CONSTITUCIÓ DEL PRÉSTEC HIPOTECARI

De forma habitual, les caixes i bancs han imposat als consumidors, al formalitzar un préstec amb garantia hipotecaria, una clàusula per la qual s’atribuïen als prestataris totes les despeses, comissions i tributs associats a la constitució i inscripció de la hipoteca, és a dir, les despeses de Notaria, Registre i l’Impost d’actes jurídics documentats. La sentència del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 va declarar el caràcter abusiu d’una clàusula d’aquesta naturalesa i, per tant, la seva nul·litat.

La declaració de nul·litat comporta la restitució de les quantitats pagades en virtut de la clàusula abusiva, per la qual cosa queda oberta a tots els consumidors que hagin pagat les despeses de constitució i inscripció del préstec hipotecari, la possibilitat de reclamar a les entitats prestamistes el reintegrament de les quantitats pagades.

Aquest dret a reclamar el tenen, per tant, la pràctica totalitat dels consumidors titulars de préstecs hipotecaris, amb independència de si a més estan afectats o no per clàusules sòl o altres clàusules abusives,

SERVESIS DE LLEAL TULSA ASSESSORS

Conscients de la transcendència i importància pels nostres clients d’aquesta possibilitat de reclamar, LLEAL TULSA ASSESSORS els ofereix un assessorament rigorós i  professional, fonamentat en una llarga experiència en aquests tipus de reclamacions. Disposem d’un gran equip humà, amb capacitació tècnica en totes les disciplines necessàries per a defensar els interessos dels nostres clients, així com els recursos, instal·lacions i aplicacions tècniques per atendre adequadament aquestes necessitats.

Com sempre el punt de partida és l’atenció personalitzada. Per això els oferim la possibilitat de concertar una primera visita, totalment gratuïta, per tal de conèixer el seu cas, examinar tots els documents necessaris i assessorar-lo de la viabilitat de la reclamació.

Girona , 18 de gener de 2017

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.