Blog

Assessoria integral amb experiència contrastada

Declaració de la Renda 2017. Aspectes més rellevants.

Declaració de la Renda 2017. Aspectes més rellevants.

En aquest article et volem explicar tot el que cal saber per a tramitar la Declaració de la Renda 2017. Aspectes legals, de rendiment, de guanys i molt més.

RENDIMENTS DE TREBALL

 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.
 • Quantia fixa de deducció per tots/es els treballadors i treballadores de 2.000 €.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

 • Reducció del 60% per tots els arrendaments d’habitatges.
 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

 • Tributació de la distribució de la prima d’emissió d’accions.
 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 • Activitat d’arrendaments d’immobles: es suprimeix el requisit de local exclusivament destinat a l’activitat, per tal que aquesta tingui la consideració d’activitat econòmica.
 • Règim d’Estimació Directa Simplificada, respecte de les despeses de difícil justificació es limita la quantia deduïble a 2.000 €.
 • Reducció per rendiments irregulars està fixada en el 30%.
 • Nova ordre de mòduls pel 2017, fixant les noves magnituds excloents, manteniment de la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

 • No existeixen coeficients d’actualització de valor d’adquisició en la transmissió d’immobles.
 • Exempció dels guanys patrimonials per persones majors de 65 anys, sempre que es destini el preu de transmissió, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia (límit 240.000 €).
 • Des de 1 de gener de 2017 es computen com a guanys patrimonials l’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció de valors/accions.

 

BASE LIQUIDABLE

 • Límit fiscal de reducció de 8.000 € per aportació a plans de pensions.
 • Des de 2015, puja a 2.500 € el límit de reducció per aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge del contribuent.

MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR

 • Es mantenen els mateixos que en el 2015 i 2016.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

 • Amb caràcter general estan obligats a presentar declaració tots els contribuents que obtinguin rendes subjectes a l’impost.
 • No estan obligats a declarar els següents contribuents:
  • Els que obtinguin exclusivament rendes de treball, de capital, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials fins a un import màxim conjunt de 1.000€ bruts anuals, i pèrdues en quantia inferior a 500 €.
  • Els contribuents que tenen rendes procedents exclusivament de rendiments íntegres de treball amb el límit de 22.000 € anuals, quan vinguin d’un únic pagador, o quan procedint de varis, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superen, en el seu conjunt, la quantitat de 1.500 € anuals.

El límit es redueix a 12.000 € bruts anuals quan les rendes procedeixen de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 € bruts anuals.

 • Rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció, amb el límit conjunt de 1.600 €.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

 • El termini de presentació de la declaració de la renda 2017 comença el dia 4 d’abril i finalitza el proper 2 de juliol.
Etiquetes: , ,

Deixa un comentari