Declaració de la Renda 2017. Aspectes més rellevants.

En aquest article et volem explicar tot el que cal saber per a tramitar la Declaració de la Renda 2017. Aspectes legals, de rendiment, de guanys i molt més.

RENDIMENTS DE TREBALL

 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.
 • Quantia fixa de deducció per tots/es els treballadors i treballadores de 2.000 €.

RENDIMENTS DE CAPITAL IMMOBILIARI

 • Reducció del 60% per tots els arrendaments d’habitatges.
 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.

RENDIMENTS DE CAPITAL MOBILIARI

 • Tributació de la distribució de la prima d’emissió d’accions.
 • Minoració del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments irregulars.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 • Activitat d’arrendaments d’immobles: es suprimeix el requisit de local exclusivament destinat a l’activitat, per tal que aquesta tingui la consideració d’activitat econòmica.
 • Règim d’Estimació Directa Simplificada, respecte de les despeses de difícil justificació es limita la quantia deduïble a 2.000 €.
 • Reducció per rendiments irregulars està fixada en el 30%.
 • Nova ordre de mòduls pel 2017, fixant les noves magnituds excloents, manteniment de la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls.

GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS

 • No existeixen coeficients d’actualització de valor d’adquisició en la transmissió d’immobles.
 • Exempció dels guanys patrimonials per persones majors de 65 anys, sempre que es destini el preu de transmissió, en el termini de 6 mesos, a constituir una renda vitalícia (límit 240.000 €).
 • Des de 1 de gener de 2017 es computen com a guanys patrimonials l’import obtingut per la transmissió dels drets de subscripció de valors/accions.

 

BASE LIQUIDABLE

 • Límit fiscal de reducció de 8.000 € per aportació a plans de pensions.
 • Des de 2015, puja a 2.500 € el límit de reducció per aportacions a plans de pensions a favor del cònjuge del contribuent.

MÍNIM PERSONAL I FAMILIAR

 • Es mantenen els mateixos que en el 2015 i 2016.

OBLIGACIÓ DE DECLARAR

 • Amb caràcter general estan obligats a presentar declaració tots els contribuents que obtinguin rendes subjectes a l’impost.
 • No estan obligats a declarar els següents contribuents:
  • Els que obtinguin exclusivament rendes de treball, de capital, d’activitats econòmiques i guanys patrimonials fins a un import màxim conjunt de 1.000€ bruts anuals, i pèrdues en quantia inferior a 500 €.
  • Els contribuents que tenen rendes procedents exclusivament de rendiments íntegres de treball amb el límit de 22.000 € anuals, quan vinguin d’un únic pagador, o quan procedint de varis, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no superen, en el seu conjunt, la quantitat de 1.500 € anuals.

El límit es redueix a 12.000 € bruts anuals quan les rendes procedeixen de més d’un pagador i la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors superen en el seu conjunt la quantitat de 1.500 € bruts anuals.

 • Rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials sotmesos a retenció, amb el límit conjunt de 1.600 €.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ

 • El termini de presentació de la declaració de la renda 2017 comença el dia 4 d’abril i finalitza el proper 2 de juliol.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.