Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març – Mesures de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

 Us expliquem què diu i com afecta el real decret sobre les mesures de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball.
Adjuntem el comunicat.

Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

Capítol III – Mesures de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

Article 10. Registre de jornada

El punt dos modificar l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors, afegint un apartat nou que diu:

Les empreses garantiran el registre diari de jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que estableixi en aquest article.

Mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa o, en el seu defecte, decisió de l’empresari prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors de l’empresa, s’organitzarà i es documentarà aquest registre de jornada.

L’empresa conservarà els registres a què es refereix aquest precepte durant quatre anys i estaran a disposició dels treballadors, representants legals i inspecció de treball.

Disposició transitòria segona. Cotització amb càrrec a les quotes per cessament d’activitat en situacions d’IT de treballadors autònoms.

  1. Els treballadors autònoms que en data d’entrada al Real Decret llei 28/2018 de 28 de desembre, tenint la cobertura de cessament d’activitat durant el 2018, es trobessin en situació d’incapacitat temporal, transcorreguts 60 dies des de que s’iniciés aquesta situació podran beneficiar-se del pagament de les quotes per la mútua col·laboradora.
  2. Els que no tinguessin la cobertura de cessament d’activitat en la data d’entrada en vigor del Real Decret Llei 28/2018, però ja estiguessin de baixa per IT, hauran d’estar en aquesta situació 60 dies des del dia 1 de gener de 2019 per beneficiar-se del pagament de les quotes per part de la mútua.

Disposició addicional segona. Modificació del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Real Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre.

Les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menors, es computaran incrementades al 100% de la quantia que li correspondria si estigués sense aquesta reducció.

En els casos d’excedència per cura de fills i la resta de reduccions de que contempla l’article 37. 4 i 6 es mantindrà durant el primer any.

Entrada en vigor, és a partir de l’endemà a la publicació, però pel que fa referència a les bonificacions és a partir de 1/04.

Pel que es refereix al registre de jornada a partir dels dos mesos de la seva publicació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.