Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març – Mesures de protecció social.

A continuació us expliquem les mesures de protecció social aprovades en el Real Decret que us adjuntem.

Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

Capítol I – Mesures de protecció social

Art. 1 Subsidi per atur majors de 52 anys

Article 274. Beneficiaris del subsidi per desocupació

 1. Són beneficiaris del subsidi els aturats que figurin inscrits com a demandants d’ocupació durant el termini d’un mes, que no hagin rebutjat cap oferta de feina adequada ni s’hagin negat a participar, llevat que hi hagi una causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, que no tinguin rendes en els termes que estableix l’article següent i que estiguin en alguna de les situacions següents:
  1. Haver Esgotat la prestació per desocupació i tenir responsabilitats familiars
  2. Haver esgotat la prestació per desocupació, no tenir responsabilitats familiars i tenir mes de 45 anys en la data de l’esgotament.
  3. Ser treballador espanyol emigrant que, havent retornat de països no pertanyents a l’Espai Econòmic Europeu, o amb els quals no hi hagi cap conveni sobre protecció per desocupació, acrediti haver treballat com a mínim dotze mesos en els últims sis anys en els països esmentats des de la seva última sortida d’Espanya, i no tingui dret a la prestació per desocupació.
  4. Haver estat declarat plenament capaç o incapacitat en el grau d’incapacitat permanent parcial, com a conseqüència d’un expedient de revisió per millora d’una situació d’incapacitat en els graus d’incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 2. Així mateix, són beneficiaris del subsidi els alliberats de presó que compleixin els requisits que estableix el primer paràgraf de l’apartat anterior i no tinguin dret a la prestació per desocupació, sempre que la privació de llibertat hagi estat per un temps superior a sis mesos.

S’entenen compresos en aquesta situació els menors alliberats d’un centre d’internament en el qual hagin estat ingressats com a conseqüència de la comissió de fets tipificats com a delicte, sempre que, a més d’haver estat privats de llibertat pel temps abans indicat, en el moment de l’alliberament tinguin més de setze anys.

També s’entenen compreses en aquesta situació les persones que hagin conclòs un tractament de deshabituació de la seva drogodependència, sempre que aquest tractament hagi durat un període superior a sis mesos i hagin vist remesa la seva pena privativa de llibertat en aplicació del que preveu l’article 87 del Codi penal.

Els alliberats de presó que hagin estat condemnats per la comissió dels delictes relacionats als paràgrafs a), b), c) o d) de l’article 36.2 del Codi penal només poden obtenir el subsidi per desocupació previst en aquest apartat i en el següent quan acreditin, mitjançant la certificació oportuna de l’Administració penitenciària, els aspectes següents:

 1. En el cas dels alliberats de presó condemnats pels delictes previstos a les lletres a) o b) de l’article 36.2 del Codi penal, que han complert els requisits exigits a l’article 72.6 de la Llei orgànica 1/1979, de 26 de setembre, general penitenciària
 2. En el cas dels alliberats de presó condemnats pels delictes previstos a les lletres c) o d) de l’article 36.2 del Codi penal, que han satisfet la responsabilitat civil derivada del delicte, considerant a aquest efecte la conducta efectivament observada per tal de reparar el dany i indemnitzar els perjudicis materials i morals, i que han formulat una petició expressa de perdó a les víctimes del seu delicte.
 1. Els aturats que reuneixin els requisits a què es refereix el primer paràgraf de l’apartat 1, llevat del relatiu al període d’espera, i que estiguin en situació legal de desocupació i no tinguin dret a la prestació contributiva, pel fet de no haver cobert el període mínim de cotització, poden obtenir el subsidi sempre que:
  1. Hagin cotitzat almenys tres mesos i tinguin responsabilitats familiars.
  2. Hagin cotitzat almenys sis mesos, encara que no tinguin responsabilitats familiars.
 2. Podran accedir al subsidi els treballadors majors de cinquanta-dos anys, encara que no tinguin responsabilitats familiars, sempre que es trobin en algun dels supòsits contemplats en els apartats anteriors, que hagin cotitzat per atur almenys durant sis anys al llarg de la seva vida laboral i acreditin que, en el moment de la sol·licitud, reunien tots els requisits, excepte l’edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Si en la data en què es troben en algun dels supòsits previstos en els apartats anteriors, els treballadors no haguessin complert l’edat de cinquanta-dos anys, però, des d’aquella data, continuen inscrits ininterrompudament com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’ocupació, podran sol·licitar el subsidi quan compleixin els 52.

A aquests efectes, s’entendrà complert el requisit d’inscripció ininterrompuda quan cada una de les possibles interrupcions hagin tingut una durada inferior a noranta dies, no computant els períodes que corresponguin a la realització d’activitat per compte pròpia o aliena. En aquest últim cas, el treballador no podrà accedir al subsidi quan el cessament de l’últim treball fos voluntari. 

Apartat 2 de l’article 275.

S’entendrà complert el requisit de carència de rendes quan les rendes de qualsevol tipus siguin inferiors en còmput mensual a 75% del SMI, excloses les pagues.

Apartat 3 de l’article 276.

Per mantenir la percepció del subsidi per a treballadors majors de cinquanta-dos anys que preveu l’article 274.4, els beneficiaris han de presentar davant l’entitat gestora una declaració de les seves rendes, acompanyada de la documentació acreditativa que correspongui.

Aquesta declaració s’ha de presentar cada vegada que transcorrin dotze mesos des de la data del naixement del dret o des de la data de la seva última represa, en el termini dels quinze dies següents a aquell en què es compleixi el període assenyalat.

La falta d’aportació de la declaració en el termini assenyalat implica la interrupció del pagament del subsidi i de la cotització a la Seguretat Social.

L’aportació de la declaració fora del termini assenyalat implica, si s’escau, la represa de la meritació del dret amb efectes de la data en què s’aporti la declaració.

Apartat 1 article 278

La quantia del subsidi serà igual al 80% de l’IPREM. Si vens d’una prestació a causa de la pèrdua d’un treball a temps parcial, la quantia serà la part proporcional de la jornada treballada.

Article 280

L’entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi per atur per a treballadors majors de cinquanta-dos anys.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.