Dret a la pensió de viduïtat de les parelles de fet

La pensió de viduïtat de les parelles de fet i els matrimonis no està assegurada respecte el membre supervivent. 

La sentència dictada pel Tribunal Constitucional número 40/2014 de data 11.03.2014 va provocar una reforma en la Llei de la Seguretat Social en quan els requisits que han de complir les parelles de fet per a tenir dret a la pensió de viduïtat. I és que no és suficient amb la simple convivència, anàloga a la conjugal i amb una durada ininterrompuda de cinc anys, per a tenir dret a la pensió.

A partir del Real Decret Legislatiu 8/2015 de 30 d’Octubre que aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, únicament tindran dret a la pensió de viduïtat que compleixin els següents requisits:

  • Inscripció de la parella de fet en algun des registres específics existents en les Comunitats Autònomeso Ajuntaments del lloc de residència o bé, la seva formalització amb document públicen el què consti la constitució de dita parella, amb una antelació mínima de 2 anys respecte a la data de la defunció del causant.
  • Acreditar una convivència estable i notòriaamb caràcter immediat a la defunció del causant, amb una durada ininterrompuda no inferior a 5 anys.
  • Que durant el període de convivència, cap dels membres de la parella estigués impedit per a contraure matrimoni ni tingués un vincle matrimonial amb una altre persona.

 

La reforma de la Llei restringeix l’accés a la pensió de viduïtat demanera única a les parelles que cumpleixin d’aquests requisits formals de constitució i de convivència, caldria complir els requisits de dependència econòmica del causant.

La desinformació existent sobre aquesta nova exigència legal de la necessitat de constitució formal de la parella de fet fa que avui moltes parelles vegin denegada la sol·licitud d’accés a la pensió de viduïtat.

Us animem a posar-vos en contacte amb l’Assessoria Jurídica per a rebre més informació sobre el vostre supòsit particular / cas concret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.