Què has de saber si vols contractar a un estranger amb permís de residència però la seva targeta indica que no està autoritzat a treballar?

La Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, per contractar a un estranger amb permís de residència, sobre drets i llibertat dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i més concretament, el Real Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament d’aquesta Llei, preveuen diferents situacions en que un estranger pot regularitzar la seva situació a Espanya. Algunes vegades, aquesta regularització vindrà donada per un permís de residència i treball, algunes altres només amb un permís de residència i algunes altres tan sols amb només un permís d’estada.

El TIE, targeta d’identitat de l’estranger, no és una altra cosa que el document físic expedit per la comisaria de policia competent (brigada provincial d’estrangeria i fronteres) a la persona estrangera, després d’haver regularitzat la seva situació en territori espanyol, i que conté les seves dades d’identificació, la seva foto, número de NIE i el tipus d’autorització d’estada o residència a Espanya.

La gran majoria de vegades, per evitar que les persones sense autorització de treballar puguin ser contractades per persones jurídiques, o bé, per persones físiques com podria ser en l’ambit del servei domèstic, en la part posterior del TIE  s’inclou una indicació amb la frase de: “NO AUTORIZA TRABAJAR”.

No obstant, per contractar a un estranger amb permís de residència, cal conèixer les característiques i condicions del titular del permís d’estada o residència de que es tracti ja que depenent de la seva situació en algunes ocasions tampoc estarà autoritzat a treballar si no s’indica expressament a la targeta, doncs tot el contrari del que hem acabat de comentar. Alguns exemples d’aquesta situació són els que s’expliquen a continuació:

 

Document acreditatiu de la condició de sol·licitant en tramitació de protecció internacional

Aquest document, també conegut com “targeta vermella” pel color de la cartolina en el que està imprès, no autoritza a treballar al titular de la mateixa quan és inicial (vigència de 6 mesos) i no obstant, no ho indica. No serà fins que el titular de la targeta pugui renovar-la per 6 mesos més que s’indicarà a la mateixa la següent afirmació: “AUTORIZA  TRABAJAR”.

 

Estada per estudis

És una autorització que habilita a romandre a Espanya per un període superior a noranta dies per la realització o ampliació d’estudis en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya, en un programa a temps complet, que condueixi a l’obtenció d’un títol o certificat d’estudis.

El titular d’una targeta d’estada per estudis haurà d’haver acreditat, en el moment de la seva sol·licitud, que té suficients mitjans econòmics per poder-se mantenir durant la seva estada a Espanya. És per aquest motiu, que el titular de la mateixa no podrà treballar a menys que presenti una sol·licitud d’autorització de treball, que sigui compatible amb la jornada lectiva dels seus estudis, a l’Administració competent.

Aquest tipus de TIE no indica que el titular de la mateixa no està autoritzat a treballar i a conseqüència d’això moltes vegades, per falta d’informació, els estudiants estrangers que es troben a Espanya amb aquest tipus de targeta busquen feina, i altra cop, per falta d’informació, les empreses els contracten sense prèviament haver presentat una sol·licitud d’autorització de treball a l’Administració, un fet que pot comportar sancions com explicarem més endavant.

Aprofitem per comentar que també cal tenir en compte aquells permisos de treball que indiquen si el titular del TIE pot treballar per compte aliena o per compte pròpia, ja que quan parlem de permisos de residència temporals amb autorització de treball el més habitual és que es pugui treballar per un règim o per un altre, però no tots dos a la vegada (tot i que també existeix – API – però no sol ser gaire habitual).

Les situacions en que es podrà contractar a la persona estrangera pel règim general o pel règim d’autònoms sense necessitat de que s’indiqui en el seu TIE seran les següents:

 

Residència de llarga durada (5 anys de vigència) i sempre que el titular hagi obtingut la majoria d’edat legal per a poder treballar. (16 anys)

 

Familiars reagrupats

Els familiars reagrupats a través del règim general d’estrangeria podràn treballar sempre que hagin obtingut la majoria d’edat legal per a poder treballar (16 anys) tan per compte aliena com per compte pròpia sense necessitat d’haver obtingut la residència de llarga durada. Aquest cas sol ser curiós per dues raons:

* La persona que ha reagrupat al seu familiar pot ser que tingui una autorització de residència i treball temporal i per tan només podrà treballar per compte d’altri a menys que hagi sol·licitat una modificació. No obstant, el familiar reagrupat podrà treballar en els dos règims encara que tingui una residència temporal.

*En algunes ocasions, els familiars reagrupats obtenen el TIE quan encara no han assolit l’edat laboral per a poder treballar i és per aquesta raó que a la seva targeta s’indica “NO AUTORIZA TRABAJAR”. No obstant, tot i tenir aquesta indicació cal tenir en compte que si durant la vigència de la seva targeta, els menors assoleixen els 16 anys sí que podran treballar tot i que la seva targeta indiqui el contrari. El mateix succeeix amb les residències de menors no nascuts a Espanya.

 

Art. 186. 5 del RD 557/2011: “Les autoritzacions de residència concedides sobre la base del previst en els apartats anteriors, quan els seus titulars aconsegueixin l’edat laboral, habilitaran per treballar sense necessitat de cap altre tràmit administratiu.”

  • Familiars de ciutadans de la UE (temporal i permanent)
  • Arrelament familiar (inicial)
  • Arrelament laboral (inicial)

 

Tornant a les TIE que sí indiquen expressament la condició de “NO AUTORIZA TRABAJAR” podem trobar les següents:

  • Residència no lucrativa
  • Arrelament social depenent dels mitjans econòmics d’un familiar
  • Arrelament per raons humanitaries

 

Si el titular d’una targeta que no l’autoritza a treballar, es troba en edat laboral, casi sempre hi haurà possibilitats de modificar la seva situació per poder obtenir una autorització que sí li permeti treballar. Aquestes modificacions sempre hauran d’anar acompanyades d’un contracte de treball, si parlem d’una autorització de treball per compte aliena, o bé, d’un pla d’empresa si parlem d’una autorització de treball per compte pròpia.

 

TIPUS D’INFRACCIONS I SANCIONS

Anem a veure els tipus d’infracció i les sancions corresponents en relació a les contractacions irregulars segons la Llei 4/2000, de 11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social:

 

Art. 52 – INFRACCIONS LLEUS

  1. e) La contractació de treballadors l’autorització dels quals no els habilita per treballar en aquesta ocupació o àmbit geogràfic, incorrent en una infracció per cadascun dels treballadors estrangers ocupats.

 

Art. 53 – INFRACCIONS GREUS

2.a) No donar d’alta, en el Règim de la Seguretat Social que correspongui, al treballador estranger l’autorització del qual de residència i treball per compte d’altri hagués sol·licitat, o no registrar el contracte de treball en les condicions que van servir de base a la sol·licitud, quan l’empresari tingui constància que el treballador es troba legalment a Espanya habilitat per al començament de la relació laboral.

 

Art. 54 – INFRACCIONS MOLT GREUS

1.d) La contractació de treballadors estrangers sense haver obtingut amb caràcter previ la corresponent autorització de residència i treball, incorrent-se en una infracció per cadascun dels treballadors estrangers ocupats, sempre que el fet no constitueixi delicte.

Segons l’article 55 de la mateixa Llei indica que les infraccions lleus seran sancionades amb multa fins a 500 euros; les infraccions greus amb multa desde 501 fins a 10.000 euros, i les infraccions molt greus amb multa desde 10.001 fins a 100.000 euros.

 

Com s’ha pogut comprovar, contractar a un estranger amb permís de residència es necessita la correcta identificació d’una autorització de treball pot resultar més complexa del que sembla a primera vista i és molt fàcil caure en equivocacions davant la gran tipologia de TIE que existeixen. Doncs cal estar atents i si fa falta acudir a experts per estar segurs de si la persona estrangera que es dona d’alta a l’empresa reuneix els requisits per a poder treballar ja que una alta a la Seguretat Social d’una persona sense autorització de treball pot comportar, com ja hem exposat, greus sancions econòmiques que amb tota seguretat perjudicaran a l’empresa o empleador.

 

Per més informació podeu posar-vos en contacte amb el departament d’estrangeria de Lleal Tulsa & Associats S.L. que estudiarà cas per cas i plantejarà totes aquelles opcions possibles per facilitar la contractació d’aquells treballadors i/o treballadores que a dia d’avui no tinguin una autorització de treball.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.