La tributació de béns immobles i arrendaments

Avui en dia són moltes i molt diverses els diferents maneres per fer la tributació de béns immobles i les operacions relacionades amb immobles o arrendaments, allotjaments turístics, etc. On poden sorgir dubtes sobre si l’operació està subjecte a IVA o a transmissions patrimonials.
En el següent quadre tenim les diverses operacions que ens poden trobar relacionades amb immobles i si estan subjectes a un impost o a l’altre.

Quadre de la tributació de béns immobles i arrendaments

 

Casos on es pot optar per una tributació o l’altre: La renúncia a l’exempció de l’IVA.

Exemple: ¿I.V.A o I.T.P. en la venda d’immobles de segona mà?

Com a regla general, en les vendes d’immobles de segona mà, el comprador paga l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) però també hi ha la possibilitat que es pagui IVA si es donen tres requisits tant en el comprador com al venedor.
A l’hora de decidir-nos per adquirir un bé immoble hem de tenir molt present les despeses i impostos que comporta la compra d’aquest.

A més, el preu d’adquisició del bé immoble es veu en gran manera incrementada a causa dels costos que suposa a l’hora d’escripturar la compravenda, inscriure’l en el Registre de la Propietat i abonar els impostos de transmissions patrimonials o, si s’escau l’Impost de Valor Afegit.

La diferència entre abonar un impost o l’altre dependrà de si es tracta d’una primera transmissió. En el cas que l’operació de compravenda estigui subjecta a l’IVA, o de segona transmissió, en aquest cas la normativa fiscal, obliga com a regla general a subjectar l’operació a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials.

No obstant això, cal assenyalar que encara que en els supòsits de segona transmissió d’immobles, l’operació està subjecta a principi a l’Impost sobre Transmissions Patrimonials, cal acollir-la a l’IVA. Sempre que es reuneixin els següents requisits:

1. Que tant el venedor com el comprador siguin subjectes passius d’IVA.
2. Que el comprador tingui dret a deduir-se la totalitat de l’IVA.
3. Que es faci constar en l’escriptura de compravenda que l’operació se subjecta a l’IVA.

Per optar per aquesta via haurem de renunciar a l’exempció de l’IVA, tributant a l’1,5% en Actes Jurídics documentats.

Conclusió

Per últim, en aquest últim cas l’adquirent del bé immoble com a subjecte passiu de l’IVA, podrà, si escau, deduir-se en la seva declaració trimestral d’IVA tot l’IVA. Suportat amb el qual aquest impost no serà un cost per a ell.

 

Des de Lleal Tulsà t’assessorem sobre com tributar aquest tipus de béns immobles. Vols que t’ajudem?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.