Assessoria fiscal a Girona

L’àrea d’assessoria fiscal a Girona de Lleal Tulsà Assessors ofereix un assessorament permanent adaptat al canvi constant de normativa per ajudar, tant a persones físiques com empreses, a complir amb les obligacions fiscals i a conèixer els beneficis que la legislació ofereix en cada cas. Els podem desglossar en tres tipus:

 • Classificació i altes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
 • Declaracions censals tributàries (altes, baixes, variacions, etc.).
 • Obtenció Codi Identificació Fiscal (CIF).

La gestió i tramitació dels impostos indirectes, com ara l’IVA o transmissions patrimonials, així com la planificació i liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre el patrimoni són només algunes de les àrees de coneixement i especialització dels nostres professionals dins aquesta àrea.

El nostre equip professional d’assessoria fiscal també està preparat per prestar serveis d’assessorament en inversions de capital immobiliari i mobiliari, així com en la planificació i liquidació dels impostos sobre successions i donacions.

Altres tràmits, com la constitució d’entitats jurídiques o gestions al Registre Mercantil també són serveis sol·licitats pels nostres clients.

Assessoria fiscal a Girona. Gestió i confecció de liquidacions tributàries

 • Declaracions periòdiques d’IVA: mensual, trimestral i anual
 • Declaracions pagaments a compte d’IRPF empresaris individuals
 • Declaracions periòdiques retencions de lloguer: mensual, trimestral i anual
 • Declaració de clients i proveïdors anual (model 347) i mensual (model 340)
 • Declaracions intracomunitàries (model 349)
 • Declaracions Instraestatals
 • Declaracions Impost de Societats (model 200)
 • Declaracions pagaments a compte impost de societats (model 202)
 • Declaracions de Renda i/o Patrimoni: modalitat individual i conjunta
 • Declaracions IRPF no residents
 • Altres models i declaracions vàries

Altres tràmits

 • Constitució d’entitats jurídiques: societat responsabilitat limitada,  anònima, societat civil, comunitat de béns, societats cooperatives, etc.
 • Ampliació de capital, reducció, cessament i nomenament d’administradors, canvis de domicili, etc.
 • Confecció de comptes anuals d’entitats jurídiques (balanços, estats comptables i memòria)
 • Recursos/Ajornaments/Fraccionaments
 • Obtenció de tota mena de certificats fiscals/tributaris
 • Tramitacions al Registre Mercantil
 • Consultoria fiscal i tributària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.