Mesures laborals adoptades per la crisi sanitària del coronavirus

Mesures laborals adoptades per la crisi sanitària del coronavirus.

 

RDL. 8/2020 DE 17 DE MARÇ.

Davant la situació actual de crisis a causa del Coronavirus, el govern espanyol ha publicat tota una sèrie de mesures encaminades a alleugerir la dificultat econòmica per a empreses i treballadors. Tot seguit fem un resum de les mesures realitzades en l’àmbit laboral:

REDUCCIÓ JORNADA

Les persones treballadores que per causa del COVID-19 que acreditin obligacions de tenir cura a persones familiars fins al segon grau de consanguinitat.

Tindran dret a reduir la jornada fins a un 100%, reduint proporcionalment el seu salari.
Tindran dret a adaptar la seva jornada, referint-se a la distribució del temps o a un altre aspecte de les condicions de treball que permeti a la persona treballadora pugui dispensar l’atenció i cura al familiar, sempre que estiguin acreditades i que es pugui implementar de manera raonable i proporcionat a l’empresa.

CESSAMENT ACTIVITATS AUTÒNOMS

Amb caràcter excepcional els treballadors autònoms podran percebre la prestació de cessament d’activitat.

Requisits:
o Estar afiliat i d’alta, en la data de la declaració d’estat d’alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms, o en el seu cas, Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.
o Estar afectat per l’obligació de tancament que regula el Real Decret 463/2020, de 14 de març, o acreditar una reducció de la facturació, d’almenys el 75% en comparació al promig de facturació del semestre anterior.
o Trobar-se al corrent de les obligacions de les quotes de la Seguretat Social.
Quantia:
o La quantia de la prestació serà el 70% de la base reguladora. En el supòsit que no s’acrediti el període mínim de cotització, s’agafarà la base mínima de cotització.
Duració:
o La duració de la prestació extraordinària per cessament d’activitat serà d’un mes, ampliant-se fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.

EXPEDIENTS DE REGULACIÓ D’OCUPACIÓ (ERTO)

En aquest apartat diferenciarem dos mecanismes de flexibilització temporal d’ocupació, per força major o per causes econòmiques, tècniques, productives id’organització.

Força Major

Les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin causa directa en pèrdues d’activitat a causa del COVID-19, inclosa la declaració d’estat d’alarma, que impliquin la suspensió o cancel·lació d’activitats, tancament temporal de locals d’afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, situacions urgents i extraordinaris a causa al contagi de la plantilla o l’adopció de mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tindran la consideració de situació de força major.

El funcionament serà el següent:

El procediment s’inicia mitjançant sol·licitud de l’empresa dirigida a l’autoritat laboral competent, acompanyada dels mitjans de prova que s’estimi necessaris i un informe relatiu a la vinculació a la pèrdua d’activitat com a conseqüència del COVID-19, i simultàniament es comunica als representants legals dels treballadors.

L’autoritat laboral ha de demanar informe a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social i realitzar o sol·licitar les actuacions que cregui oportunes, dictant resolució en el termini de 5 dies.

Els efectes de l’ERTO seran en la data del fet causant de la força major.

A partir d’aquí si l’autoritat laboral constata que la causa és procedent, l’empresa podrà aplicar la suspensió de contractes.

Les empreses de menys de 50 treballadors durant el període d’aplicació de l’ERTO per causes de força major estarà exonerat d’abonar l’aportació empresarial de la Seguretat Social, prèvia sol·licitud per part d’aquesta. Les empreses que tinguin més de 50 treballadors tindran l’exoneració del 75% de les quotes.

Causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció

En els supòsits que es decideixi per part de l’empresa la suspensió de contractes o la reducció de la jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19, s’aplicaran les següents especialitats, respecte al procediment normal.

Si no hi ha representació legal dels treballadors, s’haurà de constituir la comissió representativa en termini de 5 dies.
El període de consultes entre l’empresa i la representació de les persones treballadores no podrà excedir de 7 dies.
L’informe d’Inspecció de Treball de la Seguretat Social, es realitzarà en un termini màxim de 7 dies.

PRESTACIÓ D’ATUR DELS TREBALLADORS PER CAUSA DE LA SUSPENSIÓ DE CONTRACTES

Les persones treballadores que se’ls hi hagi suspès el contracte a causa del COVID-19 tindran dret al reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, encara que no tinguin el període d’ocupació cotitzat mínim necessari per a tenir el dret.

No els computarà el temps que es percebi la prestació per desocupació com a període consumit.

La base reguladora serà el promig dels últims 180 dies cotitzats, o en el seu defecte, el període de temps immediatament anterior a la situació legal de desocupació.

La duració de la prestació serà fins a la finalització del període de suspensió del contracte.

Durant el període de vigència de les mesures extraordinàries en matèria de salut públiques adoptades pel COVID-19, el fet de presentar les sol·licituds fora del termini establert, no implicarà que es redueixi el dret a la prestació corresponent.

Aquestes mesures, estan condicionades d’acord a la disposició addicional sisena, al compromís de l’empresa a mantenir l’ocupació durant el termini de sis mesos a la data de reactivació de l’activitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.