Prestació per naixement i cura del menor

Quina és la prestació per naixement i cura del menor actualment?

Tant l’Estatut dels Treballadors (ET) com la Llei General de la Seguretat Social (LGSS) van ser modificats pel RDL 6/2019, les situacions de maternitat i paternitat, a partir del dia 1 de abril de 2019 passen a denominar-se NAIXEMENT I CURA DEL MENOR.

 

Prestació per naixement i cura del menor

El naixement suspèn el contracte de la mare biològica durant 16 setmanes, de les quals seran obligatòries les 6 setmanes immediatament posteriors al part, que hauran de gaudir-se de forma ininterrompuda.

Pel que fa a l’altre progenitor:

Es suprimeix el permís de dos dies per naixement.

S’estableix una aplicació progressiva d’aquesta suspensió de la manera següent:

 • A partir de l’1 de gener de 2020: suspensió de 12 setmanes, de les quals les 4 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda. (+ 2 que els hi pot cedir la mare biològica del seu període no obligatori).
 • A partir de l’1 de gener de 2021: suspensió de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres s’han de gaudir de forma ininterrompuda.

Supòsits d’ampliació:

 • Ampliació d’una setmana per cada progenitor per cada fill/a, a partir del segon, en cas de naixement, adopció o acolliment múltiple.
 • Ampliació d’una setmana per cada progenitor en cas de discapacitat del fill/a.
 • Ampliació per part prematur i hospitalització (per un període superior a 7 dies) a continuació del part, fins a un màxim de 13 setmanes.

Altres:

 • En cas de defunció de la mare biològica, amb independència que aquesta realitzés o no algun treball, el pare té dret a la totalitat de les 16 setmanes de suspensió.
 • En el cas que un progenitor no tingui dret a suspendre la seva activitat professional amb dret a prestacions per no complir amb els requisits exigits, l’altre progenitor té dret a suspendre el seu contracte de treball per la totalitat de 16 setmanes, sense que li sigui aplicable cap limitació del règim transitori.

 

És obligatori acollir-se a la suspensió del contracte o es pot renunciar?

 • A partir l’1 de gener de 2020: seran obligatòries les 4 primeres setmanes.
 • A partir l’1 de gener de 2021: seran obligatòries les 6 primeres setmanes.

Per altra banda, les restants setmanes són un dret i no una obligació, per tant es pot renunciar-hi.

 

Com es poden gaudir les setmanes no obligatòries?

Les setmanes no obligatòries que podran gaudir-se a voluntat del progenitor, en períodes setmanals de forma acumulada o interrompuda, a jornada completa o parcial, i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior al part i fins que el /la fill /a compleixi 12 mesos.

El gaudi de cada període setmanal o acumulat s’ha de comunicar a l’empresa amb un antelació mínima de quinze dies.

A part, si els dos progenitors que exerceixin aquest dret treballen per la mateixa empresa, la direcció empresarial pot limitar l’exercici simultani per raons fundades i objectives, degudament motivades per escrit.

 

Com es distribueix aquesta suspensió en jornades a temps parcial?

En el cas de voler distribuir el període de suspensió a jornada parcial, és imprescindible un acord previ entre l’empresa i el treballador. El treballador haurà de comunicar a l’empresa, amb una antelació mínima de quinze dies, l’exercici d’aquest dret en els termes establerts, si s’escau, en els convenis col·lectius.

En ser a temps parcial, la suspensió s’allargarà fins a aconseguir el temps a què es té dret.

 

Quant es cobra durant la suspensió del contracte per naixement?

La prestació és del 100% de la base reguladora equivalent a la incapacitat temporal, derivada de les contingències comuns.

A mes, el pagament de la prestació el realitza la Seguretat Social i no l’empresa, a excepció que s’acordi a temps parcial; en aquest cas l’empresa ha d’abonar la part proporcional.

 

Es perden les vacances no gaudides durant la suspensió del contracte per naixement?

No, els treballadors que es trobin en suspensió del contracte per naixement tenen dret a gaudir de les seves vacances en un període diferent.

 

La prestació per naixement està exempta de l’IRPF?

Sí, durant la suspensió del contracte per naixement hi ha exempció de IRPF i per tant, no s’aplica cap tipus de retenció.

 

Altres ajudes

A més, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, ofereix una prestació especial en cas de naixement i/o adopció múltiple, complint una sèrie de requisits:

 • El naixement o formalització de l’adopció sigui a Espanya.
 • Residir legalment en territori espanyol.
 • No tenir dret a prestacions d’aquest mateix tipus en un altre règim.
 • El beneficiari serà qualsevol dels progenitors o adoptants, en cas de desacord o que no hi hagi convivència serà la mare.

El pagament és únic i la quantia depèn del número de fills nascuts o adoptats, siguin 2, 3, 4 o més, la quantia de la prestació econòmica serà el resultat de multiplicar per 4, 8 o 12 l’import mensual del SMI.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.