Ajudes als lloguers d’habitatge habitual. Ajudes transitòries de finançament

Ajudes als lloguers d’habitatge habitual. Ajudes transitòries de finançament.

Mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front el COVID-19.

Resum de l’Ordre Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.

En data 1 de maig 2020, s’ha publicat en el BOE, l’Orde  del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de 30 d’anril de 2020, en el que es concreten les ajudes transitòries de finançament per fer front al lloguer d’habitatge habitual de les llars que es trobin en situacions de vulnerabilitat social i econòmica com a conseqüència de l’expansió del COVID-19.

En aquesta Ordre Ministerial, i en virtut de L’article 9 de Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19, autoritza a que, mitjançant conveni amb l’Institut de crèdit Oficial es desenvolupi una línia d’avals, amb total cobertura de l’Estat, per tal que les entitats de crèdit puguin oferir ajudes transitòries de finançament per fer front al lloguer.

 

1.- Com s’instrumentalitzen les ajudes ?

Mitjançant finançament, avalat i subvencionat per l’Estat, per concessió directa i sols es poden demanar una vegada.

Aquests préstecs seran concedits per les entitats de crèdit que s’adhereixin a la línia d’avals d’arrendament COVID-19 de l’ICO, i comptaran amb total cobertura mitjançant aval de l’Estat i no reportaran cap tipus de despeses i interessos per als sol·licitants (en endavant, préstecs avalats i subvencionats per l’Estat).

Només es podran destinar al pagament de les rendes de lloguer d’habitatge habitual, i l’entitat de crèdit haurà d’abonar-les directament a la persona o entitat arrendadora de l’habitatge.

 

2.- Quines condicions tenen els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat ?

La quantia del préstec podrà arribar fins al 100% de l’import de sis mensualitats, en virtut del contracte d’arrendament d’habitatge habitual vigent, amb un màxim de 5.400 euros, a raó d’un màxim de 900 euros per mensualitat.

Les sis mensualitats financiables podran ser des l’1 d’abril del 2020 i no podran ser posteriors a 6 mesos a comptar de la signatura del préstec entre l’entitat bancària i l’arrendatari ni posteriors a la fi de vigència del contracte d’arrendament o de les seves pròrrogues.

El termini d’amortització inicial podrà ser de fins a 6 anys i podrà pactar-se un període de carència de principal de sis mesos. Un cop transcorreguts els tres primers anys des la concessió del préstec i abans de sis mesos de la finalització del termini inicial, serà admissible una única pròrroga de 4 anys de termini d’amortització addicional, sempre que s’acrediti davant l’Entitat de crèdit que, en el moment de la sol·licitud de pròrroga, persisteix la situació de vulnerabilitat i es compleixen els requisits definits.

Quan en l’operació de préstec figurin diversos arrendataris per un mateix habitatge, serà obligatori que tots ells formulin la sol·licitud de pròrroga i tots responguin de manera solidària.

L’arrendatari podrà realitzar la cancel·lació total o amortització anticipada facultativa del finançament, sense que això li generi despeses o comissions.

En tot cas, la cancel·lació o amortització anticipada, total o parcial, es produirà de manera immediata en el supòsit en què es satisfaci, respectivament, la totalitat o part de l’import del préstec, ja es realitzi el pagament per l’arrendatari o per les Administracions públiques competents en matèria d’habitatge o protecció social.

 

3- Quin termini existeix per a sol·licitar els préstecs ?

Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat hauran de ser sol·licitats per l’arrendatari davant de l’entitat de crèdit, amb un model de sol·licitud concretat en l’ Ordre ministerial, abans de el 30 de setembre de 2020 i hauran de formalitzar abans de el 31 d’octubre de 2020.

Aquests terminis podran ser objecte de pròrroga del 30 de novembre i al 31 de desembre de 2020, respectivament, per nova ordre ministerial.

 

4.- Qui ho pot sol·licitar?

Els préstecs avalats i subvencionats per l’Estat es podran concedir, de forma directa i per una sola vegada, als arrendataris d’habitatges habituals dins el territori espanyol, amb contracte vigent, que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19.

 

5.- Quins requisits cal complir ?

L’arrendatari, o algun membre de la unitat familiar que resideixi en l’habitatge, ha de complir amb les següents circumstàncies

 1. a) Que es trobi afectat per una circumstància que impliqui una reducció d’ingressos, per passar a estar en situació d’atur, per estar afectat per un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO) , per haver reduït la seva jornada per motiu de cures, per cessament d’activitat dels treballadors per compte propi o per altres circumstàncies sobrevingudes vinculades a l’activitat laboral o empresarial que impliquin la reducció d’ingressos com a conseqüència de l’expansió de l’COVID-19.
 2. b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut, no arribi al límit de cinc vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples mensual (IPREM). O sigui 537,84 € x 5 vegades = 2.689,20 €.
 3. c) Que la renda arrendatícia més les despeses i subministraments bàsics resulti superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar. A aquests efectes, s’entendrà per «despeses i subministraments bàsics» l’import de el cost dels subministraments d’electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil, i les possibles contribucions a la comunitat de propietaris , tots ells de l’habitatge habitual que correspongui satisfer a l’arrendatari, referits a el període d’un mes.
 4. d) Que l’arrendatari o els membres de la unitat familiar que conviuen en l’habitatge, NO sigui propietari o usufructuari de cap vivenda en territori espanyol. Amb les següents excepcions:

– Quan el dret recaigui únicament sobre una part alíquota de la mateixa i s’hagi obtingut per herència o mitjançant transmissió per causa de mort sense testament

– Per als que, sent titulars d’un habitatge, acreditin la no disponibilitat de la mateixa per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del seu titular o d’alguna de les persones que conformen la unitat de convivència.

 1. e) No haver estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajudes públiques o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d’influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 2. f) No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, haver estat declarades insolvents en qualsevol procediment, estar declarades en concurs, llevat que en aquest hagi adquirit l’eficàcia un conveni, estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitades d’acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d’inhabilitació fixat a la sentència de qualificació del concurs.
 3. g) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social.
 4. h) Tenir la residència fiscal en un país o un territori qualificat per reglament com a paradís fiscal.

 

6.- Quina documentació es necessita aportar?

Per acreditar que es compleix amb els requisits exposats anteriorment, caldrà aportar a l’entitat de crèdit, a més del contracte d’arrendament, els següents documents :

 1. a) En cas de situació legal de desocupació, certificat expedit per l’entitat gestora de les prestacions en què figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 2. b) En cas de cessament d’activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o l’òrgan competent de la comunitat autònoma, si s’escau, sobre la base de la declaració de cessament d’activitat declarada per l’interessat.
 3. c) Acreditació de les persones que habiten en l’habitatge habitual:

– Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

– Certificat d’empadronament relatiu a les persones empadronades a l’habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius.

 1. d) Titularitat dels béns: Certificat cadastral o nota simple del servei d’índexs de el Registre de la Propietat de tots els membres de la unitat familiar.
 2. e) En tot cas, caldrà formalitzar un model de sol·licitud, inclòs en l’Ordre Ministerial, de declaració responsable de l’arrendatari relativa a l’acompliment dels requisits que estableix l’ Ordre i dels requisits de l’article 13 de la Llei 38/2003 , de 17 de novembre, General de Subvencions que resultin d’aplicació, amb menció expressa que els ingressos de la unitat familiar són inferiors a 5 vegades l’IPREM al mes anterior a la sol·licitud de l’ajut i que la renda arrendatícia més els despeses i subministraments bàsics, corresponents també a el mes anterior a la sol·licitud del préstec, resulta superior o igual a el 35 per cent dels ingressos nets de la unitat familiar, així com a les circumstàncies sobrevingudes que suposen la reducció d’ingressos.

Aquesta declaració podrà substituir l’aportació d’alguns dels documents anteriors sempre que inclogui la justificació expressa dels motius, relacionats amb les conseqüències de la crisi de l’COVID-19, que li impedeixin aquesta aportació. Després de la finalització de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues disposarà del termini de tres mesos per aportar aquests documents a l’entitat de crèdit.

En el cas que, en les comprovacions que es realitzin per part de l’administració, es detectin que no es compleix amb els requisits exigits, o que no s’ha destinat el préstec a la finalitat de pagament de rendes, s’exigirà la cancel·lació del finançament, més les despeses i els interessos, aplicant també interessos de demora als abonaments realitzats per l’ICO.

 

Comentaris

Aquesta Ordre ministerial, intenta pal·liar les ajudes promeses als llogaters d’habitatges, en el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19. Les ajudes directes als arrendataris amb situació de vulnerabilitat s’hauran d’esperar, si és que acaben arribant.

Amb la limitació pressupostària a la línia d’avals en 1.200 milions d’euros, sembla que serà una dotació insuficient per cobrir les demandes previstes, que es calculen per sobre les 300 mil en tot el territori espanyol.

Tot i que l’entrada en vigència de la disposició és immediata a la seva publicació, caldrà esperar que l’ICO tregui la línia de finançament, que les entitats de crèdit si adhereixin, i que es tinguin uns criteris àgils per requerir i facilitar la documentació necessària per a la formalització dels préstecs.

 

Tens dubtes sobre aquesta línia d’ajudes i moratòries? Contacta amb nosaltres, som al teu costat per ajudar-te en moments excepcionals com aquest.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.