Modificacions en les aplicacions d’ERTO

El Govern Espanyol ha treballat en unes modificacions en les aplicacions d’ERTO. Des de Lleal Tulsà et volem explicar com ens afectaran.

El passat 13 de maig, es va publicar el Reial Decret-llei 18/2020 que regula les mesures socials en defensa de l’ocupació.

Aquest RDL introdueix importants modificacions en l’aplicació dels ERTO tant de força major com per causes objectives. Tot seguit resumim les mesures preses.

L’article 1 en el seu punt 1 i 2 distingeix el que són els ERTO per força major total i els ERTO per força major parcial.

 

Modificacions en les aplicacions d’ERTO

 

ERTO per força major total

A partir del 12 de maig les empreses que hagin aplicat un ERTO per causa de força major determinades per l’article 22 del RDL 8/2020 i que aquestes causes li impedeixin reiniciar la seva activitat, es consideraran en situació de força major total, aquesta situació es podrà allargar fins el 30 de juny 2020.

La Tresoreria de la Seguretat Social exonerarà , respecte les cotitzacions dels mesos de maig i juny de 2020, a aquestes empreses considerades en situació d’ERTO per causa de força major total de l’abonament empresarial , així com les quotes per conceptes de recaptació conjunta, sempre que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de 50 treballadors/es.

En el cas que en data 29 de febrer de 2020 tinguessin més de 50 treballadors/es, l’exoneració seria del 75%.

 

ERTO per força major parcial

Es consideraran empreses amb ERTO per força major parcial, aquelles empreses que hagin aplicat un ERTO per força major d’acord a l’article 22 del RDL 8/2020 , des del moment en què les causes de força major legalment establertes permetin la recuperació parcial de l’activitat, fins al 30 de juny.

Aquestes empreses hauran de reincorporar a les persones treballadores afectades per l’ERTO, en la mesura necessària pel desenvolupament de l’activitat, i seran preferents els ajustament en termes de reducció de jornada.

Les empreses amb ERTO per força major parcial quedaran exonerades de l’abonament de l’aportació empresarial i per les quotes de recaptació conjunta a la seguretat social d’acord als percentatges i condicions següents:

  • Respecte a les persones que reiniciïn la seva activitat a partir de la data d’efectes de la renuncia de l’ERTO, l’exoneració serà el 85% de l’aportació empresarial del maig de 2020 i del 70% el mes de juny de 2020, si l’empresa a data 29 de febrer tenia menys de 50 treballadors. Si en aquesta data tingués més de 50 treballadors, l’exoneració del maig serà del 60% i del 45% el mes de juny.
  • Respecte les persones que continuïn amb les seves activitats suspeses a partir de la data d’efectes de la renúncia parcial de l’ERTO, l’exoneració serà del 60% de l’aportació empresarial el mes de maig de 2020 i del 45% el mes de juny de 2020, en empreses de menys de 50 treballadors/es a data 29 de febrer de 2020. En canvi per aquelles empreses de més de 50 treballadors/es a data 29 de febrer l’exoneració del mes de maig serà de 45% i del 30% el mes de juny.

Les exempcions en al cotització les aplicarà Tresoreria a instància de l’empresa, prèvia comunicació sobre la situació de força major total o parcial, així com la identificació de les persones treballadores afectades i el període de suspensió o de reducció de jornada.

Aquestes exoneracions no tindran efectes per a la persona treballadora.

En el supòsit de renúncia total de l’ERTO, l’empresa haurà de comunicar la seva intenció al SEPE i a l’autoritat laboral en un termini de 15 dies de la data d’efectes.

En el cas de desafeccions parcials, l’empresa haurà de comunicar al SEPE les variacions de la mesura de suspensió o reducció de jornada respecte de la part de la plantilla sobre la qual es produirà la desafectació definitiva, bé en el nombre de persones o en el percentatge de l’activitat parcial de la seva jornada individual, quan la flexibilització de mesures de restricció que afectin a l’activitat de l’empresa permeti la reincorporació al treball efectiu.

Les empreses amb domicili fiscal a paradisos fiscals, no podran acollir-se a ERTO per força major. Aquelles empreses de més de 50 treballadors a data 29 de febrer de 2020 que s’hagin acollit a un ERTO per força major no podran repartir dividends.

 

ERTO per causes objectives (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció)

Els procediments ERTO per causes objectives iniciats després de l’entrada en vigor del present RDL i fins el 30 de juny de 2020, es podran continuar aplicant les especialitats recollides a l’article 23 del RDL 8/2020.

Es podran iniciar els tràmits mentrestant hi hagi vigent un ERTO per causa de força major. Quan l’expedient s’iniciï un cop finalitzat un ERTO per causa de força major, la data d’efectes d’aquest ERTO per causes objectives podrà ser retroactiva a la data de finalització de l’ERTO per causa de força major.

Els ERTO per causes objectives vigents a data 12 de maig de 2020 seguiran essent aplicables en els termes previstos a la comunicació inicial de l’empresa i fins al termini determinat a l’ERTO.

 

Mesures  extraordinàries en matèria de protecció per atur

 Fins a 30 de juny de 2020 seguirà vigent les mesures previstes al RDL 8/2020 respecte a la protecció per atur. Les mesures consisteixen en què treballadors afectats per ERTO per força major o per causes objectives es reconeixerà la prestació per desocupació encara que no disposin de període mínim de cotització, i no computarà el temps en què percebi aquesta prestació a efectes de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

 

Modificació de la Disposició Addicional sisena del Reial Decret-llei 8/2020

Aquesta modificació posa llum i clarifica comes configura l’obligació de manteniment de l’ocupació per les empreses que han realitzat ERTO per força major.

Ho resumim en 4 punts.

  • Les mesures extraordinàries previstes pels ERTO per causa de força major estan subjectes al compromís de l’empresa de mantenir el nivell d’ocupació durant el termini de 6 mesos, des de la data de represa de l’activitat, entenent com a tal la reincorporació al treball efectiu de persones afectades per l’expedient, ja sigui parcial o afecti a una part de la plantilla.
  • S’entendrà com a incomplert el compromís quan es produeixi l’acomiadament o extinció de contractes de qualsevol persona treballadora afectada per l’ERTO.

No es considerà incomplert el compromís quan el contracte de treball s’extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, baixa voluntària, mort, jubilació, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora, ni per la finalització de la crida de les persones amb contracte fixe discontinu.

En el cas dels contractes temporals no s’entendrà incomplert el compromís quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l’obra o servei que constitueixi el seu objecte o quan no es pugui realitzar de forma immediata l’activitat objecte de la contractació.

  • Aquest compromís del manteniment de l’ocupació es valorarà les característiques específiques dels diferents sectors, en particular aquelles empreses que presentin una alta variabilitat o estacionalitat d’ocupació.
  • No resultarà d’aplicació aquest compromís per aquelles empreses en les què concorri risc de concurs de creditors en el supòsit de l’article 5.2 de la Llei Concursal (Llei 22/2003, de 9 de juliol)

Les empreses que incompleixin aquest compromís hauran de retornar la totalitat de l’import de les cotitzacions que s’han exonerat, amb el recàrrec i interessos de demora corresponents, prèvia actuació d’inspecció de treball que acrediti l’incompliment i determini les quantitats a reintegrar.

Finalment, el Consell de Ministres podrà establir una pròrroga dels ERTO per força major i els seus beneficis de Seguretat Social, o estendre’ls a ERTO per causes objectives , en atenció a les restriccions de l’activitat vinculades a raons sanitàries que subsisteixin arribat el 30 de juny de 2020.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.