Mesures que afecten als expedients de regulació d’ocupació i al cessament d’activitat dels autònoms

Et volem explicar quines són les noves mesures que afecten als expedients de regulació d’ocupació i al cessament d’activitat dels autònoms davant la crisi generada per la COVID-19.

El passat dia 27 de juny es va publicar el Real Decret Llei 24/2020, de mesures socials de reactivació del treball i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial.

 

Mesures que afecten als expedients de regulació d’ocupació.

A partir de l’entrada en vigor  d’aquest Real Decret Llei només es podran aplicar els expedients de regulació d’ocupació per causa de força major que hagin sigut presentats amb anterioritat a aquesta data i fins a 30 de setembre de 2020.

No es podrà realitzar hores extraordinàries, externalitzar ni fer noves contractacions durant l’aplicació dels ERTOs.

Els procediments de regulació temporal d’ocupació basats en causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 iniciats després de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret Llei i fins al 30 de setembre de 2020, es podrà continuar aplicant les especialitats recollides a l’article 23 del RDL 8/2020, de 17 de març.

La tramitació d’aquests expedients es podrà iniciar mentrestant que estigui vigent un per causa de força major.

La data d’efectes podrà ser a continuació de la finalització de l’ERTO per causa de força major.

Tampoc es podrà ni fer hores extraordinàries, ni externalitzar ni fer noves contractacions mentrestant duri l’aplicació d’un expedient de regulació d’ocupació per les causes abans esmentades.

S’estendran les següents exoneracions en les cotitzacions dels ERTO per causa de força major i aquells ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció iniciats amb anterioritat aquest RDL o els iniciats al finalitzar un ERTO per causa de força major,  d’acord amb la següent taula:

Treballadors incorporatsTreballadors no incorporats
Empresa – 50 treb60% exoneració35% exoneració
Empresa = o + 50 treb40% exoneració25% exoneració

 

Respecte a aquelles empreses que continuen amb un ERTO per causa de força major total, i que per tant, continuen amb la seva activitat suspeses, les exoneracions deixen de ser del 100% i seran d’acord amb la taula següent:

Empreses – 50 treb.Empreses + 50 treb
Juliol70% exoneració50% exoneració
Agost60 % exoneració40% exoneració
Setembre35% exoneració25% exoneració

 

Es prorroga també la no possibilitat de fer acomiadaments objectius basats en el COVID-19.

 

Mesures que afecten al Cessament d’activitat dels autònoms 

Exempció de cotització autònoms

A partir de l’1 de juliol de 2020 el treballador autònom que venia percebent el cessament d’activitat tindrà dret a les següents exoneracions:

  • El mes de juliol seran del 100%
  • El mes d’agost del 50%
  • El mes de setembre del 25%

L’exoneració de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d’activitat.

 

La prestació per cessament d’activitat

Els treballadors autònoms que venien perceben la prestació per cessament d’activitat fins al 30 de juny, podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat, sempre hi quan compleixin els següents requisits:

  • Estar d’alta al règim especial de treballador per compte propi o autònoms.
  • Tenir cobert el període mínim de cotització per cessament d’activitat
  • No haver complert l’edat ordinària per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.
  • S’exigirà acreditar una reducció de la facturació durant el tercer trimestre de l’any 2020 d’almenys un 75% en relació al mateix període de l’any 2019, així com no haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€, o 1.939,58 euros mensuals.

Aquesta prestació podrà percebre’s com a màxim fins el 30 de setembre.

El reconeixement de la prestació serà a càrrec de les mútues col·laboradores amb caràcter provisional amb efectes a 1 de juliol si es sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte el dia següent de la sol·licitud en un altre cas.

A partir de l’1 d’octubre de 2020 les mútues podran sol·licitar documentació per comprovar que s’han complert els requisits i demanar la devolució en els supòsits que no es compleixin.

El treballador autònom haurà de pagar la cotització a la seguretat social i serà la mútua que abonarà juntament amb la prestació del cessament d’activitat l’import de la cotització.

 

Tens dubtes sobre expedients de regulació d’ocupació? Contacta amb nosaltres i t’ajudarem a esclarir dubtes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.