Cessament d’activitats per a autònoms, regulat al Real Decret Llei 30/2020 de 29 de setembre, de mesures socials en defensa a l’ocupació

Us oferim informació sobre el cessament d’activitats per a autònoms.

Què vol dir i qui s’en podrà beneficiar?

 1. Suspensió temporal de tota l’activitat. Els treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les activitats a conseqüència d’una resolució adoptada per l’autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la COVID-19, tindran dret a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària.

Requisits:

 • Estar d’alta d’autònoms 30 dies naturals abans de la data de la resolució del cessament d’activitat.
 • Estar al corrent de pagament de la Seguretat social.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base mínima de cotització. S’augmentarà un 20% si és família nombrosa i els seus ingressos són els únics de la unitat familiar.

Es tindrà dret a la prestació des de l’endemà a l’adopció de la mesura del tancament d’activitat. I finalitzarà l’últim dia del mes que s’acordi l’aixecament de la mesura.

Durant el període de temps que l’activitat estigui suspesa es mantindrà d’alta al règim especial que correspongui i serà exonerat al pagament de la quota d’autònoms.

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè. Excepte si els ingressos per compte aliè són inferiors a 1,25 el SMI, amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte pròpia; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

El termini per presentar la sol·licitud del cessament d’activitats per a autònoms són els primers 15 dies a partir del tancament de l’activitat.

 

 1. A partir de l’1 d’octubre podran accedir a una prestació econòmica de cessament d’activitat de naturalesa extraordinària d’acord amb els termes següents:
 • Estar donat d’alta com autònom abans de l’1 d’abril de 2020.
 • No tenir dret a la prestació de cessament d’activitat que regula la disposició addicional quarta, exposarem tot seguit, per no tenir els requisits de carència.
 • No tenir ingressos procedents de l’activitat per compte pròpia en l’últim trimestre de l’exercici 2020 superiors al SMI
 • Patir, en el quart trimestre del 2020, una reducció en els ingressos de l’activitat per compte pròpia d’almenys un 50% amb relació als ingressos obtinguts en el primer trimestre del 2020.

La quantia de la prestació serà el 50% de la base mínima de cotització. En el supòsit que persones que conviuen en el mateix domicili i unides per un vincle familiar de fins al primer grau de consanguinitat, i dos membres tinguin dret a la prestació, la quantia de cada prestació serà un 40% de la base mínima de cotització.

Es tindrà dret a la prestació des del dia 1 d’octubre i tindrà una duració màxima de 4 mesos, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre. Si no tindran efecte el primer dia del mes següent a la presentació i fins al 31 de gener de 2021.

Durant el període de la percepció de la prestació es mantindrà d’alta al règim especial que correspongui i serà exonerat al pagament de la quota d’autònoms.

La percepció de la prestació serà incompatible amb la percepció d’una retribució pel desenvolupament d’un treball per compte aliè, excepte si els ingressos per compte aliè són inferiors a 1,25 el SMI, amb el desenvolupament d’una altra activitat per compte pròpia; amb la percepció de rendiments procedents d’una societat.

 

 1. Disposició addicional quarta. Dret a la prestació de cessament d’activitat compatible amb el treball per compte pròpia.

Els treballadors autònoms que venien percebent la prestació per cessament d’activitat d’acord amb l’article 9 del RD Llei 24/2020, de 26 de juny, podran continuar percebent la prestació fins al 31 de gener del 2021, sempre hi quan durant el 4 trimestre de 2020 mantinguin els requisits que s’establien per a la concessió.

També cal tenr en compte que els autònoms que no hagin percebut durant el tercer trimestre de 2020 podran sol·licitar la prestació per cessament d’activitat, però que hagin percebut el cessament d’activitat fins el 30 de juny previst a l’article 17 del RD Llei 8/2020, de 17 de març.

L’accés a la prestació exigirà acreditar una reducció de la facturació durant el 4t trimestre de 2020 d’almenys un 75% en relació amb el mateix període de 2019, així com no haver obtingut durant el trimestre indicat de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75€.

Es podrà percebre com a màxims fins al 31 de gener de 2021.

A més, serà compatible amb el treball per compte aliè sempre hi quan es compleixin els següents requisits:

 • La suma de la percepció per compte pròpia i compte aliè no superi 2,2 vegades el SMI, tenint en compte que els ingressos per compte aliè no poden superar 1,5 el SMI.
 • La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització.

 

 1. Prestació extraordinària de cessament d’activitat per treballadors de temporada

Es consideren treballadors de temporada aquells autònoms que el seu únic treball al llarg dels últims dos anys s’ha produït durant els mesos de juny a desembre.

Requisits:

 • Haver estat d’alta com a treballador autònom durant almenys quatre mesos durant el període comprès entre juny i desembre de cada un dels anys 2018 i 2019.
 • No haver estat d’alta com a treballador aliè més de 120 dies durant el període de l’1 de juny de 2018 al 31 de juliol de 2020.
 • No haver estat d’alta durant el període de l’1 de març al 31 de maig de 2020.
 • No haver percebut prestació durant els mesos de gener a juny de 2020 excepte si aquesta era compatible amb el treball autònom.
 • No haver obtingut durant l’any 2020 uns ingressos que superin els 23.275 euros.
 • Estar al corrent de pagament de la Seguretat Social.

La quantia de la prestació serà el 70% de la base mínima de cotització.

Es tindrà dret a la prestació des del dia 1 d’octubre i tindrà una duració màxima de 4 mesos. Això serà així sempre que la sol·licitud es presenti dins dels primers 15 dies naturals d’octubre. Si no tindrà efecte l’endemà de la presentació de la sol·licitud.

Durant la percepció de la prestació no hi haurà l’obligació de cotitzar.

La percepció de la prestació serà incompatible amb el treball per compte aliè.

 

Vols saber com pots beneficiar-te sobre el cessament d’activitats per a autònoms? La complexitat de la situació afavoreix i agraeix tenir al costat un assessor laboral, legal i fiscal. Lleal Tulsà vol ser al teu costat per ajudar-te. Què podem fer per a tu?

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.