Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats – Efectes del Decret Llei 34/2020 –

Quines són les mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats?

A partir del 22 d’octubre de 2020, tal com es publica en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), amb l’entrada en vigor de les disposicions del Decret Llei 34/2020, de Mesures urgents de suport a l’activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, estableix en 2 articles una regulació amb l’objectiu d’evitar el tancament d’empreses i la destrucció de llocs de treball, i facilitar que els arrendataris de locals comercials tancats o amb l’ús restringit o limitat per les mesures contra la COVID-19, puguin renegociar el preu dels lloguers, en primera instància de mutu acord amb els propietaris dels locals. O en cas de no haver-hi acord, es pugui aplicar automàticament una rebaixa de fins el 50% de la renda, segons el cas.

Quines són les activitats que si poden acollir?

La norma estipula que si, com a conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, l’autoritat competent decreta mesures de suspensió del desenvolupament de l’activitat o de restricció de l’aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d’activitats industrials i comercials, en els contractes vigents subscrits a partir de l’1 de gener de 1995 el llogater podrà requerir a la part arrendadora, una modificació raonable i equitativa de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l’equilibri de les prestacions i d’acord amb les exigències de la bona fe i de l’honradesa en els tractes.

En primer lloc, hi ha els negocis que han de tancar. Aquestes són, a data de publicació del Decret, les següents: Bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc i ludoteques.

I llavors, en segon lloc, hi ha aquelles activitats que queden parcialment restringides o afectades, tant en el seu aforament com en l’horari d’atenció al públic. De moment, a data de publicació del Decret hi ha les següents: Teatres, comerços, botigues de 24hores i hotels.

Als efectes d’aquesta norma, la venda de producte per endur i l’enviament a domicili no es tenen en compte. Per exemple, si aquest és l’únic servei que pot oferir un restaurant, el decret llei considera que el negoci està tancat.

 

Quina rebaixa o reducció del lloguer s’estableix?

Cal fer esment, que la norma en primera instància estableix que cal la negociació o la re-negociació entre l’arrendatari i l’arrendador. Sempre ho ha de requerir l’arrendatari, o sigui qui tingui l’activitat en el local. La part arrendadora, des que rebi el requeriment, no podrà emetre factura contra la part arrendatària per l’import de la renda i altres despeses a càrrec d’aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l’acord.

Si no s’arriba a un acord, un cop complert el termini d’un mes del requeriment o notificació a la part arrendadora, automàticament s’estableixen les següents modificacions contractuals:

  • Negocis tancats: Els negocis tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries per la pandèmia de la Covid-19.
  • Activitats que estan parcialment restringides: Si no hi ha acord en la revisió del lloguer, la rebaixa de  quota serà proporcional a la rebaixa de l’aforament que tenen del seu negoci, per tant, la capacitat de dur a terme el seu negoci. Aquest càlcul es podrà fer, fonamentalment, a partir de la limitació dels aforaments i dels horaris d’atenció al públic.

Amb les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord entre les parts, la rebaixa del lloguer serà el 50% de la part desaprofitada. És a dir, si un negoci té l’aforament limitat a la meitat, l’arrendatari haurà de pagar la totalitat de la renda de la meitat que si pot treure rendiment. Però només haurà de pagar el 50% de la meitat restringida per les mesures sanitàries. Per tant, el preu resultant a pagar en aquest cas serà el 75% de l’import total que venia pagant.

Finalment, tot i que encara que les parts haguessin arribat a un acord anterior a la sortida d’aquest Decret, la part arrendatària podrà fer us de les facultats que se li atribueixen amb la present normativa.

I també, que si les mesures per la Suspensió de l’activitat (lletra a) tenen una durada de més de 3 mesos en el transcurs d’un any, a comptar de l’entrada en vigor de la norma:  L’arrendatari pot desistir del contracte sense penalització, mentre es mantingui aquesta circumstància i fins a tres mesos després de la cessació compliment de les mesures. I ha de notificar fefaentment a l’arrendador amb un mes d’antelació.

 

Davant una situació excepcional com l’actual som al teu costat per ajudar-te en el que faci falta. Contacta amb nosaltres i explica’ns el teu cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.