Cessament d’activitat per a autònoms afectats econòmicament per la pandèmia a partir del Reial Decret 02/2021 del 26 de gener

Amb l’aprovació del “Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de reguerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo” pel cessament d’activitat per a autònoms entren en vigor a partir del dia 01 de febrer de 2021, fins el dia 31 de maig de 2021,les noves ajudes pels autònoms afectats econòmicament per la pandèmia. A continuació us detallem quines són aquestes i quines son les seves condicions i quanties.

 

Article 5: Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònomsper o suspensió temporal de tota l’activitat.

En aquest primer cas, la prestació per cessament es contempla per aquells autònoms que durant un temps concret, a conseqüència d’una resolució de l’administració, es vegin obligats a suspendre la seva activitat temporalment. Les condicions en aquest cas seran les següents:

 • Trobar-se d’alta d’autònoms des d’abans de l’1 de gener de 2021.
 • Trobar-se al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • Estableix una quantia del 50% de la base mínima de cotització, amb l’excepció dels titulars de carnet de família nombrosa, per la qual cosa la quantia serà del 70%. Per altra banda, en cas de conviure amb altres usuaris amb dret a aquesta prestació, s’establirà un import del 40% de la base per cadascun d’aquests.
 • El període d’aquesta s’estableix a partir del dia següent a la resolució de tancament fins l’últim dia del mes on s’aixequi definitivament la suspensió.
 • Es contempla l’exoneració de quotes des del primer dia del mes en que s’apliqui la suspensió, fins l’últim dia del mes que finalitzi aquesta.

 

Article 7: Prestació extraordinària de cessament d’activitat per a autònoms d’activitat compatible amb el treball per compte propi.

Aquesta prestació es preveu per tots aquells autònoms que hagin sofert reduccions d’ingressos com a conseqüència de la situació excepcional de pandèmia. S’hauran de complir les següents  condicions per tal d’accedir-hi:

 • Caldrà acreditar durant el primer semestre del 2021 una reducció de més del 50% dels ingressos, en comparació amb el segon semestre de 2019. Tanmateix els ingressos del primer semestre d’aquest any no podran superar els 7.980€.
 • Aquesta és compatible amb els ingressos del treball per compte propi i compte aliè sempre que la suma d’aquests no superi en 2,2 vegades el Salari Mínim Interprofessional. A més els ingressos per compte propi no podran superar en 1,25 vegades el SMI.
 • Estableix una quantia del 50% de la base mínima de cotització, amb l’excepció dels titulars de carnet de família nombrosa, per la qual cosa la quantia serà del 70%. Per altra banda, en cas de conviure amb altres usuaris amb dret a aquesta prestació, s’establirà un import del 40% de la base per cadascun d’aquests.
 • En aquest cas l’autònom haurà de seguir ingressant les quotes d’autònoms i serà la mútua qui li abonarà l’import de les contingències comunes.
 • El termini per presentar la sol·licitud acaba el 21 de febrer perquè tingui efectes a 1 de febrer. A partir d’aquesta data, la data de presentació serà la data en què, s’iniciarà el dret a percebre la prestació.

 

Article 6: Prestació extraordinària de cessament d’activitat per aquells que no tinguin accés a la  prestació compatible amb el  treball per compte propi.

Aquesta prestació es crea explícitament per aquells autònoms que no tinguin dret a cap de les dues ajudes anteriorment exposades. En desgranem les condicions a continuació:

 • Com en els anteriors casos caldrà trobar-se al corrent de pagament amb la Seguretat Social.
 • Els ingressos del primer semestre de 2021 hauran de ser en, qualsevol cas, inferiors als ingressos obtinguts durant el primer trimestre de 2020. Tanmateix cal acreditar uns rendiments nets inferiors a 6.650€ durant el primer semestre de 2021.
 • Estableix una quantia del 50% de la base mínima de cotització, amb l’excepció dels titulars de carnet de família nombrosa, per la qual cosa la quantia serà del 70%. Per altra banda, en cas de conviure amb altres usuaris amb dret a aquesta prestació, s’establirà un import del 40% de la base per cadascun d’aquests
 • En aquest cas també es contempla l’exoneració de quotes mentre duri la prestació.
 • El termini per presentar la sol·licitud acaba el 21 de febrer perquè tingui efectes a 1 de febrer. A partir d’aquesta data, la data de presentació serà la data en què s’iniciarà el dret a percebre la prestació.

 

Article 8: Prestació extraordinària de cessament d’activitat per autònoms de temporada.

Finalment aquesta prestació respon a tots aquells autònoms que s’hagin donat d’alta per períodes concrets durant els anys 2018 i 2019. Aquestes en són les seves condicions en concret:

 • Haver-se donat d’alta d’autònoms durant un mínim de 4 mesos, fins a un màxim de 6 mesos, durant els anys 2018 i 2019, sempre que aquests períodes contemplin com a mínim dos mesos del primer semestre de l’any. Com en tots els casos caldrà trobar-se al corrent de pagament amb la Tresoreria de la Seguretat Social.
 • No haver causat alta com a treballador per compte d’altri més de 60 dies durant el primer semestre d’aquest any.
 • Tanmateix caldrà acreditar, durant el semestre actual, uns ingressos inferiors a 6.650€.
 • S’estableix una quantia del 70% de la base i es tindrà dret l’exoneració de quotes durant tot el període de vigència.

 

Si voleu que sol·licitem la prestació per cessament d’activitat, fes-nos arribar un correu electrònic a ajudescovid@llealtulsa.com

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.