Obligatorietat del registre salarial

Avui, 14 d’abril entra en vigor l’obligarietat de què totes les empreses tinguin un registre salarial.

El passat 13 d’octubre, el Govern va publicar el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. Aquesta normativa té voluntat que les empreses disposin d’una eina útil, pràctica i de fàcil ús que mostri les retibucions salarials de la plantilla. Amb l’objectiu d’avançar cap a un model de treball lliure de discriminacions per raó de sexe.

Funcionament del registre salarial

El registre retributiu, o registre salarial, obligatori és un document on es recull tota la informació salarial de l’empresa. S’ha d’establir un registre retributiu per a cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que es percep realment per a cadascun dels conceptes retributius en cada grup professional. Desagregada en funció de la naturalesa de la retribució, especificant de manera diferenciada cada percepció.

Quan parlem de mitjana aritmètica salarial ens referim al quocient entre la suma dels valors obtinguts i el nombre de treballadors.

La mitjana o mediana és el valor situat en el centre del conjunt de dades observades, ordenades de menor a major.

S’entendrà que hi ha diferències salarials quan la mitjana aritmètica o la mediana de les retribucions salarials totals dels treballadors, entre homes i dones, sigui superior a un 25%.

El període temporal de referència és amb caràcter general d’un any natural. Excepte que es produeixin  variacions substancials que suposin una alteració de les dades que consten al registre salarial realitzat.

Aquest registre salarial és obligatori per a empreses de fins a 50 treballadors. En el cas de les empreses de més de 50 treballadors s’haurà de realitzar una auditoria laboral.

Tot i que no s’estableix cap format oficial, el document de Registre retributiu ha d’estar accessible per a la Inspecció de Treball i la representació legal dels treballadors i treballadores.

No tenir el registre salarial es considera una infracció greu del RDL 5/2000, Llei d’Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, i pot comportar sancions d’entre 625 i 6.250€.

Necesites més informació? Contacta amb nosaltres i estarem a la teva disposició per a orientar-te.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.