Nova pròrroga dels ERTOS

El passat dijous va sortir publicada la nova pròrroga dels ERTOS, Real Decret Llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa de l’ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms.

Nova pròrroga automàtica dels ERTOS

L’article 1 estableix la pròrroga automàtica dels ERTOS fins al 30 de setembre:

  • ERTOS de força major basats en l’Article 22 del RDL 8/2020.
  • ERTOS de noves restriccions o els coneguts com de rebrot, basats en la Disposició Addicionals primera RDL 24/2020.
  • ERTOS d’impediment basats en els Art. 2.1 RDL 30/2020 i Art 2.1 RDL 2/2021, durant el període de tancament.
  • ERTOS de limitació basats en els Art. 2.1 RDL 30/2020 i Art 2.1 RDL 2/2021.

També, es podran prorrogar els ETOP ( Expedients de Regulació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció) d’acord als termes especificats al RDL 30/2020.

 

Nous ERTOS a partir de juny de 2021

A partir de l’entrada en vigor d’aquest RDL i d’acord amb el seu article 2, les empreses afectades per restriccions i mestures de contenció sanitària podran sol·licitar un expedient de regulació d’ocupació per impediment o limitació.
Es preveu també que es podrà transitar d’un ERTO d’impediment a un de limitació o viceversa, sense necessitat de tramitar un nou ERTO.

 

Exoneracions a la Seguretat Social

En funció del tipus d’ERTO que estiguem aplicant es podrà aplicar exoneracions a la seguretat social. Resumim els casos en els que es podrà fer.

Si les causes de l’ERTO són per impediment les exoneracions són:

nova prorroga dels ertos

Si les causes de l’ERTO són per limitació les exoneracions són:

nova pròrroga dels ERTOS

Si l’ERTO és de força major i l’empresa està inclosa en els CNAEs que estipula l’Annex d’aquest RDL les exoneracions són:

nova pròrroga dels ERTOS

 

Obligacions empresarials per aplicació dels ERTOS

La nova pròrroga dels ERTOS també demana que els empresaris mantinguin una sèrie d’obligacions. Són aquestes.

Manteniment de l’ocupació

S’obre un nou període de 6 mesos de manteniment de l’ocupació de la plantilla. En el supòsit d’incompliment s’hauran de retornar totes les exoneracions aplicades.
Es prorroga la prohibició de fer acomiadaments per causes objectives que tinguin relació amb la COVID-19.
Es continua amb la prohibició de fer hores extres, externalitzar serveis o realitzar noves contractacions durant el període d’aplicació dels ERTOS.

Fixos Discontinus

A partir del dia 1 de juny de 2021 els treballadors fixos discontinus que van treballar la temporada de primavera-estiu ( 01/06/19 al 30/09/19), hauran de ser cridats per integrar-se a la plantilla.
En el supòsit que el centre de treball estigui afectat per un ERTO, i la incorporació efectiva del treballador o treballadors no sigui possible a causa de les circumstàncies de l’activitat, s’haurà d’afectar aquests treballadors a l’ERTO que s’estigui aplicant.
Les empreses disposaran d’un termini de 15 dies per tal de dur a terme tots els tràmits pertinents per situar aquest col·lectiu de treballadors a l’empara de l’ERTO.
Els treballadors fixos discontinus afectats per l’ERTO hauran de romandre en aquesta situació fins a la reincorporació efectiva al treball o fins a la finalització de la temporada.

Atur

Es manté el dret a la prestació del 70% de la base reguladora fins a 30 de setembre de 2021.
No computaran les prestacions percebudes a partir del 01 d’octubre de 2020, quan els treballadors hagin demanat una nova prestació abans de 01 de gener de 2022, amb motiu del seu acomiadament individual, col·lectiu o improcedent o per finalització de contracte temporal.
Els treballadors fixos discontinus tindran dret a una prestació extraordinària en finalitzar la temporada i també en cas d’interrupció d’aquesta.
Les empreses no hauran de tramitar nova sol·licitud col·lectiva per aquells treballadors que a data 31 de maig de 2021 estiguessin percebent la prestació per desocupació.

 

Aquestes són les mesures més destacables de la nova pròrroga dels ERTOS aprovades per llei el 27 de maig. Malgrat aquesta informació tens algun dubte o vols que revisem el teu cas, som el teu costat. Contacta amb nosaltres i t’assessorarem.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.