Modificació del reglament general sobre sancions de les quotes de la seguretat social: per infraccions de l’ordre social i pels expedients liquidatoris

El passat dia 3 d’agost el Consell de Ministres va aprovar el RD 688/2021 que consta d’un únic article on la principal novetat és l’emissió automatitzada de les actes d’infracció, sense intervenció d’un inspector de treball i el “pronto pago” de les sancions.
Aquests canvis queden inclosos dins el RD esmentat i aprovat pel RD 928/1998.

 

Modificació del reglament general sobre sancions de les quotes de la seguretat social

Per actuació administrativa automatitzada s’entén qualsevol acte o actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics per una administració pública en el marc d’un procediment administratiu i en la que no hi hagi intervingut de forma directa un empleat públic.
Pel que fa a l’emissió automatitzada de les actes d’infracció, el Ministeri de Treball farà un ús massiu de la tecnologia informàtica de la qual disposa que els permetrà constatar l’existència d’incompliments, especialment en l’àmbit de la Seguretat Social. Una vegada l’incompliment es detecti es generarà i s’enviarà l’acta d’infracció de forma automàtica a les empreses.
Sobretot s’utilitzarà en procediments que no requereixin la intervenció d’un inspector, com per exemple en la comunicació de les altes i les baixes dels treballadors efectuades fora del termini legal.
Això, sens perjudici, d’una posterior intervenció, en fase d’instrucció, de personal amb funcions inspectores.

El RD també regula el que s’anomena “pronto pago” de les sancions d’Inspecció de Treball. Estableix la possibilitat de concloure el procediment en el cas que l’empresa reconegui la responsabilitat de la infracció i aboni la sanció proposada inicialment amb una reducció del 40% del seu import.
En concret, s’especifica que quan el subjecte responsable hagués manifestat la seva voluntat de procedir al pagament de la sanció amb caràcter previ a la resolució, es facilitarà els documents i les instruccions pel pagament de la sanció, especificant el termini i la quantitat resultant d’aplicar la reducció del 40%. Una vegada efectuat el pagament s’haurà d’acreditar davant l’òrgan instructor dins el termini de deu dies hàbils.

Quan entrarà en vigor?

Així doncs, la modificació del reglament general sobre sancions de les quotes de la seguretat social entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2022.
No tenen caràcter retroactiu. És a dir, els procediments sancionadors iniciats amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Real Decreto, es tramitaran i resoldran segons les disposicions vigents fins aquesta data.

Aquesta reforma es completa amb la modificació de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social, efectuades mitjançant la Llei 10/2021 de 9 de juliol.
S’ha modificat i actualitzat les quanties de les sancions per infraccions de l’ordre social, incrementant-les un 20%.
L’actualització dels nous imports entrarà en vigor el pròxim 1 d’octubre de 2021.

 

Des del departament laboral de Lleal Tulsà et podem assessorar i informar sobre com pot afectar aquests canvis a la teva empresa. Si necessites consell, contacta amb nosaltres i t’informarem.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.