Recuperació de la titularitat d’una residència de llarga durada

La recuperació de la titularitat d’una residència de llarga durada és un tràmit que permet, com el seu nom indica, recuperar el permís de llarga durada que autoritzarà novament a qui la demani, residir i treballar a Espanya de manera indefinida i en les mateixes condicions que els espanyols a aquella persona que el sol·licita i se li concedeix. Avui, volem dedicar aquestes línies a explicar-ne més detalls. A més, també volem introduir al lector a conèixer què és la residència de llarga durada, com es renova, les causes i la seva extinció. I, finalment, endinsar-lo al tema principal de l’article: Com recuperar una residència de llarga durada que s’ha extingit? 

 

Què és i com es renova la residència de llarga durada?

Segons l’article 147 del Real Decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, després de la seva reforma per Llei orgànica 2/2009 (a partir d’ara, RD 557/2011) es troba en situació de residència de llarga durada l’estranger que ha sigut autoritzat a residir i treballar a Espanya de manera indefinida amb les mateixes condicions que els espanyols.
En la gran majoria de casos, l’obtenció d’aquest tipus de residència ve determinada pel fet d’haver residit legalment i de forma continuada en el territori espanyol durant un període de cinc anys.

La sol·licitud de renovació de la residència de llarga durada s’ha de presentar durant els seixanta dies naturals anteriors a la data d’expiració de la vigència de la targeta, o bé, dintre dels noranta dies naturals posteriors.
No obstant això, a diferència dels permisos de residència temporals, aquells que tenen una vigència d’un o dos anys, la no presentació de la sol·licitud de renovació de la Targeta d’Identitat d’Estranger (a partir d’ara, TIE) en els terminis indicats, no suposarà l’extinció de l’autorització de residència de llarga durada. En moltes ocasions, aquest fet és desconegut i moltes persones creuen que si ha passat més de noranta dies des de la caducitat del seu permís de residència de llarga durada sense haver anat a la policia a renovar-lo, ja no poden fer-ho.
Atenció! No s’ha de confondre aquesta afirmació amb les renovacions dels permisos de residència temporals. Que si no són renovats dins del termini indicat, sí que s’extingeix la residència.

 

Casos en els que es pot exigir l’autorització de llarga durada

Ara bé, la normativa d’estrangeria sí que preveu alguns casos en els quals es pot extingir l’autorització de la residència de llarga durada i en conseqüència la pèrdua del permís a residir de manera legal a Espanya. Els casos d’extinció estan regulats a l’article 166 del RD 557/2011 i es poden produir quan ocorren les següents situacions:

 • Quan l’autorització s’hagi obtingut de manera fraudulenta.
 • Quan s’hagi dictat una ordre d’expulsió en els casos previstos per la Llei.
 • Quan s’hagi produït una absència del territori de la Unió Europea durant dotze mesos consecutius.
 • Quan s’hagués obtingut la residència de llarga durada-UE a un altre Estat membre.
 • Quan, obtinguda l’autorització per la persona a qui un altre Estat membre va reconèixer la protecció internacional, les autoritats d’aquest Estat haguessin resolt la denegació de la renovació o la revocació de la protecció mencionada.

Totes les persones a les quals se’ls hi ha extingit la residència de llarga durada pels casos que acabem de comentar, poden recuperar-la?

Doncs bé, l’article 158 del RD 557/2011 determina en quins casos es podrà recuperar la residència de llarga durada.
Vegem-ho a continuació:

 • Quan l’autorització de residència de llarga durada s’hagués extingit per l’absència del territori de la Unió Europea durant 12 mesos consecutius.
 • Quan l’autorització de residència de llarga durada s’hagués extingit per l’adquisició de la residència de llarga durada-UE en un altre Estat membre.
 • Quan l’estranger, que era titular d’una residència de llarga durada, torni a Espanya finalitzat el període del seu compromís de no retorn.

 

Quins són els requisits per a poder sol·licitar la recuperació de la titularitat d’una residència de llarga durada?

 • Haver estat titular d’una autorització de residència de llarga durada amb anterioritat i que aquesta s’hagi extingit per algun dels casos que hem comentat anteriorment.
 • No trobar-se de manera irregular al territori espanyol. De manera que la recuperació es podrà iniciar des de l’oficina consular espanyola del país d’origen. O bé, durant l’estada com a turista en el territori espanyol.
 • No tenir antecedents penals ni a Espanya ni en els països on s’hagi residit anteriorment.
 • No tenir prohibida l’entrada a Espanya ni tampoc als països amb els quals Espanya tingui firmat un conveni en aquest sentit.
 • No patir cap malaltia que pugui tenir repercussions de salut pública greus d’acord amb el que s’estableix en el Reglament Sanitari Internacional de 2005.

Una vegada s’hagi presentat la sol·licitud de la recuperació de la residència de llarga durada a l’òrgan competent per a tramitar-la, cal tenir en compte que si no es resol en un termini de tres mesos, s’entendrà que la sol·licitud ha sigut estimada per silenci administratiu. És a dir, que s’ha acceptat que l’interessat/da recuperi la seva residència de llarga durada.
L’autorització tindrà plena validesa des del moment que es rebi la notificació de la resolució en el cas que l’estranger es trobi a Espanya. O bé, des de la seva entrada al territori nacional en cas que es trobés fora. A partir de llavors, i en el termini d’un mes, l’interessat/da haurà de sol·licitar personalment la TIE a la comissaria de policia de la província on hagi fixat la seva residència.

 

Aquest tràmit pot resultar complex. Si necessites tramitar la recuperació de la titularitat d’una residència de llarga durada i et cal ajuda, contacta amb nosaltres.
Estudiarem el cas en particupar i et farem costat en tot el procés amb l’objectiu d’obtenir el millor resultat.

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.