Noves mesures de prevenció contra el frau fiscal

En les següents línies us volem presentar i explicar les novetats i les noves mesures de prevenció contra el frau fiscal incloses dins la llei 11/2021 de 9 de juliol.
Aquesta nova llei té com a finalitat establir normes que regulin les males pràctiques fiscals. És a dir, regular tot allò que faci possible l’elusió fiscal.
Així doncs, les principals novetats i aspectes a considerar són els següents:

 

Limitació dels pagaments en efectiu

Es prohibeixen els pagaments en efectiu per imports de més de 1.000,00 euros (abans 2.500,00€), sempre que una de les parts tingui la condició d’empresari o professional.
De forma excepcional es permeten pagament fins a 10.000,00 euros (abans 15.000,00€) quan el pagador sigui persona física que no té la seva residència fiscal a Espanya, i no actui en qualitat d’empresari o professional.
Pel que fa al règim sancionador, cal tenir en compte que s’aplica una reducció del 50% de la sanció quan el pagament es faci abans de la resolució definitiva.

 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

En aquest aspecte, la llei i les noves mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal estipulen que:

  • En relació a la reducció aplicable als rendiments de capital immobiliari per arrendaments d’habitatges (actualment 60%). Es preveu que només s’apliqui als rendiments nets positius que hagin estat calculats pel contribuent en una autoliquidació presentada abans de ser objecte de comprovació.
  • En les transmissions de béns a títol lucratiu derivats de pactes successoris amb efectes presents, si van seguides de noves transmissions, es nega la possibilitat d’actualitzar valors i dates d’adquisició de l’element adquirit.
  • La DA. 13ª LIRPF és objecte de modificació. S’introdueixen noves obligacions respecte de les monedes virtuals.

 

El nou valor de referència

Aquest valor substituirà al valor real a l’hora de calcular la base imposable de diferents impostos: Impost Patrimoni (IP), Impost successions i donacions (ISD) i Transmissions Patrimonials (ITP / AJD).
Aquest valor de referència es basa en la totalitat de les compravendes d’immobles realitzades i es fixarà pel Cadastre mitjançant procediment administratiu. Entenem que ha de ser objecte de desenvolupament reglamentari.

 

Llei general tributària

En termes generals, la llei general tributària presenta els següents canvis i consideracions:

  • Prohibició d’amnisties fiscals.
  • Implementació de nous recàrrecs per regularització voluntària fora de termini. Es modifica l’article 27 de la LGT.
  • Control de programes informàtics a fi d’evitar la manipulació de dades comptables.
    Es modifica el règim de publicació de deutors tributaris: es rebaixa l’import del deute fins a 600.000,00€ (abans 1.000.000,00€).
  • Incrementar la reducció de les sancions en les Actes amb Acord al 65% (abans 50%) i en les sancions en cas de “pronto pago” al 40% (abans 25%).
  • S’integra en el règim d’informació sobre béns i drets situats a l’estranger (Model 720) a les monedes virtuals.

En anteriors lectures ja hem comentat altres aspectes sobre noves mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal com són la modificació dels recàrrecs d’extemporaneïtat, per exemple.

 

Si vols saber com aquestes noves normatives afecten el dia a dia de la teva empresa, posa’t en contacte amb el teu assessor de confiança. Et prepararem i et mostrarem exemples detallats que et seran d’utilitat.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.