Limitació de les rendes de lloguer a les comarques de Girona

Recentment s’ha actualitzat la llei que marca la limitació de les rendes de lloguer. Normatives incloses dins el text de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de la Llei 18/2007, de la Llei 24/2015 i de la Llei 4/2016, relatives a la protecció del dret a l’habitatge.
Per aquest motiu, en aquest article avui  volem explicar quins són els canvis sobre la limitació de les rendes de lloguer. Fent un esment especial a les afectacions de les comarques gironines.

 

Antecedents

Des del passat 22 de setembre de 2020, els contractes d’arrendament d’habitatge habitual de finques situades en determinats municipis de Catalunya han vist com queden condicionats per establir lliurement les rendes de lloguer.

Aquests municipis, declarats inicialment com a àrees amb mercat d’habitatges tens, van ser escollits per tenir més de 20.000 habitants i per un període inicial d’un any. A les comarques de Girona s’hi identificaven els següents municipis que compleixen aquests requisits: Girona, Figueres, Salt, Blanes, Olot, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell.

Després del primer any de vigència, tal com establia l’esmentada Llei 11/2020, de 18 de setembre, calia que els municipis sol·licitessin la seva pròrroga mitjançant la resolució DSO/2812/2021, de 15 de setembre. I una posterior correcció, mitjançant la RESOLUCIÓ DSO/2873/2021, de 22 de setembre, on s’actualitzen els municipis que es declaren com àrees amb mercat d’habitatge tens.

 

Municipis de l’àrea de Girona amb declaració de mercat tens d’habitatge

Els municipis de Blanes, Figueres i Salt, renoven la declaració d’habitatge tens per 5 anys més. I, la ciutat de Girona, renova la declaració d’habitatge tens per 2 anys més.

Per tant, a partir del 22 de setembre de 2021, només estan subjectes a la limitació de les rendes de lloguer els contractes que es realitzen en els municipis de les comarques gironines esmentats.

Els municipis que ho eren des de setembre de 2020 i han deixat de ser considerats municipis amb mercat d’habitatge tens. Llevat que ho sol·licitin amb posterioritat, són: Olot, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols. És important recordar que la resolució certifica la denegació com a mercat d’habitatge tens al municipi de Sant julià de Ramis.

 

Consideracions de la limitació de les rendes de lloguer

Cap municipi de l’àrea de Girona ha de minorar en un 5% el límit màxim establert per a la determinació de la renda dels contractes de lloguer. D’acord amb la disposició addicional primera de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, i segons l’apartat 4 de la memòria.

Els quatre municipis de Girona tenen l’exclusió del règim de contenció de rendes regulades per la Llei 11/2020, del 18 de setembre, d’aquells habitatges que tinguin una superfície útil superior als 150 m². D’acord amb la disposició addicional segona de la Llei 11/2020, del 18 de setembre, i segons l’apartat 4 de la memòria.

D’altra banda, l’article 2 de la Llei 11/2020 recull una sèrie de condicions que, per si soles o conjuntament, justifiquen que un municipi o part d’ell es troba en una situació de risc de no disposar de la dotació suficient d’habitatges de lloguer a un preu assequible. I, per tant, pot ser declarat com a àrea amb mercat d’habitatge tens.

Aquestes condicions són les següents:

  1. Que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge experimenti un creixement sostingut clarament superior al de la mitjana del territori de Catalunya.
  2. Que la càrrega del cost del lloguer de l’habitatge en el pressupost personal o familiar superi de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars. O que la mitjana del preu dels lloguers d’habitatge superi el trenta per cent de la renda mitjana de les persones menors de trenta-cinc anys.
  3. Que el preu dels lloguers d’habitatge hagi experimentat, en els cinc anys anteriors al moment de la declaració, un creixement interanual acumulat d’almenys tres punts percentuals per damunt de la taxa interanual de l’índex de preus al consum de Catalunya.

Es poden consultar els municipis de Catalunya declarats en aquest enllaç.

 

Com es determina la renda de lloguer en aquests municipis afectats?

En primer lloc, recordem que l’habitatge ha d’estar ubicat dins de les zones declarades com a àrees amb mercat habitatges tens. També, ha de ser un nou contracte de lloguer per ús d’habitatge habitual. Que no sigui de protecció oficial o per a finalitats socials i que la seva superfície sigui inferior als 150 m² útils.

Per poder saber quina és la renda màxima que es pot aplicar, hem de respondre en primer lloc la següent qüestió:

L’habitatge ha estat llogat en els últims 5 anys? Si la resposta és SI, el preu de la nova renda ha de ser el mateix que tenia anteriorment. Actualitzada amb l’índex de garantia de competitivitat.
En el cas que la resposta sigui NO, la nova renda ha de ser igual o inferior al càlcul dels metres quadrats útils de l’habitatge. Multiplicat per l’índex de referència dels preus de lloguer que determina la Generalitat.

Enllaç a l’índex de preu del lloguer.

 

Tens dubtes sobre com marcar el preu de lloguer del teu immoble?

Si tens dubtes sobre com pot afectar aquesta actualització a la fixació del preu de lloguer dels teus immobles, contacta amb nosaltres. El nostre equip de Fincahabitat t’atendrà i posarà en context la normativa i la situació del teu habitatge.

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.