Què és el reagrupament familiar?

El reagrupament familiar, o l’autorització de residència per a reagrupació familiar, és una autorització de residència temporal que es podrà concedir als familiars dels estrangers residents a Espanya, en virtut del dret a la reagrupació familiar.

 

El que cal saber sobre el reagrupament familiar

Aquest permís queda recollit a la Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social (a partir d’ara, LO 4/2000) reconeix el dret a la intimitat familiar en el seu article 16 que disposa que:

“Els estrangers residents tenen dret a la vida en família i a la intimitat familiar en la forma prevista en aquesta Llei orgànica i d’acord amb el que es disposa en els Tractats internacionals subscrits per Espanya”.

Així doncs en l’exercici d’aquest dret, els estrangers que resideixin legalment a Espanya i que compleixin amb els requisits poden reagrupar a determinats familiars.

 

Quins familiars es poden incloure dins l’autorització de residència per a reagrupació familiar

• El cònjuge de la persona reagrupant sempre que no estiguin separats legalment o separats de fet. O la persona amb la qual mantingui una relació d’anàloga afectivitat a la conjugal.

• Fills del reagrupant i del cònjuge o parella, inclosos els adoptats (sempre que l’adopció produeixi efectes a Espanya). També els menors de divuit anys o discapacitats que no siguin objectivament capaços de proveir a les seves pròpies necessitats a causa del seu estat de salut. Si és fill d’un dels cònjuges o membres de la parella, aquest haurà d’exercir en solitari la pàtria potestat o se li ha d’haver atorgat la custòdia i estar efectivament a càrrec seu.

• Els ascendents de la persona reagrupant o del seu cònjuge quan estiguin a càrrec seu, siguin majors de 65 anys i es justifiqui la necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya. Només es podrà reagrupar ascendents quan el reagrupant tingui una autorització de residència de llarga durada (5 anys continuats de residència legal). Excepcionalment, quan concorrin raons de caràcter humanitari, podrà reagrupar-se a l’ascendent menor de 65 anys.

 

Com demanar el permís de reagrupament familiar?

Per sol·licitar un reagrupament familiar cal complir una sèrie de requisits:

  • Disposar d’una autorització de residència renovada i tenir autorització per residir a Espanya almenys 1 any més:

Segons els requisits de l’article 18.1 de la LO 4/2000: “Els estrangers podran exercir el dret a la reagrupació familiar quan hagin obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial. Amb excepció de la reagrupació dels familiars contemplats en l’article 17.1 d) d’aquesta Llei, que només podran ser reagrupats a partir del moment en què el reagrupant adquireixi la residència de llarga durada.

  • Acreditar que es disposa de suficients ingressos econòmics pel manteniment de la família:

L’article 54 del Reial decret 557/2011, de 20 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, regula els mitjans econòmics a acreditar per un estranger per a l’obtenció d’una autorització de residència per reagrupació a favor dels seus familiars. De manera que en cas d’unitats familiars que incloguin, al reagrupant i la persona reagrupada (2 membres), s’exigirà una quantitat que representi mensualment el 150% del IPREM. En cas d’unitats familiars que incloguin més de 2 persones, una quantitat que representi mensualment el 50% del IPREM per cada membre addicional.

  • I obtenir un informe d’adequació de l’habitatge favorable que acrediti que es disposa d’un allotjament adequat per a reagrupar al nucli familiar:

La sol·licitud s’ha de presentar preferentment a l’Ajuntament on la persona sol·licitant estigui empadronada per tal d’accelerar l’elaboració de l’informe. El Departament de Treball, Assumptes Socials i Famílies, mitjançant la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, emetrà un informe d’adequació de l’habitatge favorable o desfavorable en funció que s’acrediti prou la seva idoneïtat per a atendre les necessitats del reagrupant i dels familiars que pretén reagrupar.

L’informe es basarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l’informe tècnic elaborat per l’Ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si s’escau, en la informació consultada a altres administracions o organismes.

 

Un cop concedit el permís

En el cas de la concessió d’aquesta autorització, el familiar reagrupat disposa de 2 mesos des de la notificació de la resolució favorable per a sol·licitar personalment el visat en la missió diplomàtica o oficina consular de la demarcació en la qual resideixi. En el supòsit de menors d’edat s’haurà de presentar la sol·licitud de visat el seu representant legal.

Una vegada expedit el visat, el familiar o familiars ja poden viatjar a Espanya, empadronar-se al municipi corresponent i demanar la TIE (Tarjeta d’Identitat d’Estranger) a la policia. El permís de residència serà de la mateixa vigència que el familiar reagrupant.

 

Altres articles relacionats:

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.