A qui beneficia la nul·litat de la plusvàlua municipal?

Fa uns dies es va publicar la sentència del Tribunal Constitucional sobre la nul·litat de la plusvàlua municipal. Però, a qui beneficia?
El Tribunal Constitucional, en la Sentència de 26 d’octubre del 2021, ha declarat inconstitucionals i nuls els articles 107.1, segon paràgraf, 107.2ai 107.4 del TRLRHL, impedint així la determinació de la base imposable de l’impost municipal de plusvàlua i, per tant, la seva exigibilitat.

Què diu la sentència sobre la nul·litat de la plusvàlua municipal i a qui beneficia?

Així, conforme la Sentència de l’Alt Tribunal, els Ajuntaments no podien liquidar la plusvàlua municipal sota aquesta fórmula i, per tant, tots aquells contribuents d’aquest impost podien optar a la seva reclamació.
Això no obstant, el Tribunal Constitucional aclareix que l’impost de plusvàlua municipal amb resolució administrativa ferma no podrà ser reclamat.
La liquidació de la plusvàlua municipal es pot fer bé mitjançant una autoliquidació realitzada pel contribuent o bé per una liquidació emesa per l’Ajuntament.
Per tant, la inconstitucionalitat del cobrament de la plusvàlua municipal només beneficiarà a aquells contribuents que abans de la data de la Sentència hagin sol·licitat la rectificació d’autoliquidacions o impugnat les liquidacions.

 

Nova regulació

També, cal tenir present que el dia 10 de novembre de 2021 va entrar en vigor el Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, que ha establert el nou sistema de càlcul de l’Impost de la plusvàlua municipal.
Així, la nova regulació de la plusvàlua municipal és aplicable a totes aquelles compravendes, donacions o herències d’immobles urbans meritades a partir del dia 10 de novembre de 2021. Ja que la nova norma no té caràcter retroactiu.
Per tant, el buit legal entre la data de declaració de la inconstitucionalitat del mètode de càlcul (26.10.2021) i l’entrada en vigor de la llei amb el nou mètode de càlcul (10.11.2021), també, beneficia aquells contribuents que siguin subjectes passius d’aquest impost per operacions meritades en aquest període de temps. O bé, estiguessin en termini per presentar la corresponent autoliquidació.
També, cal considerar que la nova regulació de la plusvàlua municipal pretén millorar el càlcul de la base imposable per garantir que els contribuents que no obtinguin un guany per la venda de l’immoble quedin exempts de pagar el tribut, establint dues opcions per determinar la quota tributària, podent escollir el contribuent la que considerin més beneficiosa. En concret, els ciutadans podran optar per calcular l’import pel resultat objectiu de multiplicar el valor cadastral per uns nous coeficients que tindran en compte la realitat immobiliària. O bé pel càlcul mitjançant un guany real, amb la diferència entre el preu de venda i d’adquisició.

 

Resolem dubtes

Si el teu cas es veu afectat o tens dubtes sobre com afecta aquesta sentència al teu habitatge, contacta amb nosaltres.

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.