Targeta de familiar de ciutadà de la UE

La targeta de familiar de ciutadà de la UE és un document que té per objecte identificar i acreditar la situació legal a Espanya dels membres de la família d’un ciutadà d’algun dels Estats Membre de la Unió Europea, d’algun Estat part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o de Suïssa.
Aquest document és necessari quan una unitat familiar acompanyin al familiar, o es reuneixin amb aquest, quan vulguin establir-se a Espanya per un període superior a 90 dies.

Quins són els estats membres de la Unió Europea que demanen la targeta?

Alemanya,  Àustria,  Bèlgica, Bulgària,  Xipre,  Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia,  Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia,  Letònia, Lituània,  Luxemburg, Malta,
Països Baixos, Polònia, Portugal, R. Checa, Romania i Suècia.

I els Estats que formen part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu?

Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

A més, cal tenir en consideració l’acord de 21 de juny de 1999, entre la Comunitat Europea i la Confederació Suïssa, sobre lliure circulació de personal pel que també és aplicable pels familiars de suïssos residents a Espanya.

Quin tipus de targeta de familiar de ciutadà de la UE hi ha?

En primer lloc, tenim la targeta de residència inicial que té una vigència de cinc anys i una vegada finalitzat aquest període cal sol·licitar la targeta de residència permanent que té una vigència de deu anys.

A quins membres de la família és aplicable aquest tipus de targeta?

  1. Al cònjuge, sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal.
  2. A la parella amb la qual mantingui una unió anàloga a la conjugal inscrita en un registre públic establert a aquests efectes en un Estat membre de la Unió Europea o en un Estat parteix en l’Espai Econòmic Europeu, que impedeixi la possibilitat de dos registres simultanis en aquest Estat, i sempre que no s’hagi cancel·lat aquesta inscripció, la qual cosa haurà de ser prou acreditat. Les situacions de matrimoni i inscripció com a parella registrada es consideraran, en tot cas, incompatibles entre si.
  3. Als descendents directes i als del seu cònjuge o parella registrada sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal. O s’hagi cancel·lat la inscripció registral de parella, menors de vint-i-un anys, majors d’aquesta edat que visquin al seu càrrec, o incapaços.
  4. Als ascendents directes i als del seu cònjuge o parella registrada que visquin al seu càrrec. Sempre que no hagi recaigut l’acord o la declaració de nul·litat del vincle matrimonial, divorci o separació legal, o s’hagi cancel·lat la inscripció registral de parella.

Què passa amb els membres de la família que no s’incloguin dins de l’apartat anterior?

Doncs bé, quan parlem d’altres familiars que no s’inclouen al llistat anterior, com poden ser els nebots, els germans, els cosins, els avis, etc. podem referir-nos a la família extensa del ciutadà de la Unió Europea.

L’article 2 bis del Reial decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre entrada, lliure circulació i residència a Espanya de ciutadans dels Estats membres de la Unió Europea i d’altres Estats parts en l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu, disposa que també es podrà aplicar a membres de la seva família, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, que acompanyin o es reuneixin amb ell i acreditin de manera fefaent en el moment de la sol·licitud que es troben en alguna de les següents circumstàncies:

  • Primer: Que, al país de procedència, estiguin al seu càrrec o visquin amb ell. S’entendrà que han conviscut quan el ciutadà de la UE pugui provar haver residit els últims 24 mesos al país d’origen del seu familiar. Doncs aquest requisit no es complirà quan la convivència hagi sigut a Espanya.
  • Segon: Que, per motius greus de salut o de discapacitat, sigui estrictament necessari que el ciutadà de la Unió es faci càrrec de la cura personal del membre de la família.

 

Poden treballar els familiars del ciutadà de la UE?

Sí, tenen dret a accedir a qualsevol activitat, tant per compte d’altri com per compte propi, prestació de serveis o estudis, en les mateixes condicions que els espanyols, exceptuant als descendents majors de vint-i-un anys que visquin a càrrec, i als ascendents a càrrec, sense perjudici de la limitació establerta en l’article 39.4 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, que té a veure amb els llocs de treball relacionats amb l’Administració Pública.

En aquest cas, cal fer una puntualització pel que fa referència als descendents majors de vint-i-un anys, doncs si es considera que aquests ja no depenen econòmicament del seu familiar perquè han obtingut un contracte de treball, o bé, han iniciat una activitat per compte pròpia, caldrà sol·licitar una modificació del permís i demanar-ne un del règim general. Pel contrari, si accedeixen a una activitat laboral per la que obtinguin els seus propis recursos econòmics, es corre el perill de que s’iniciï d’ofici un procediment d’extinció de la targeta de residència comunitària per haver deixar de complir amb el requisit legal: viure a càrrec del ciutadà de la UE.

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres i t’ajudem!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.