Què haig de saber si em vull divorciar?

Com és el procés de divorci, separació i extinció de parella de fet?

Els efectes derivats del cessament d’una relació sentimental, diguem-li separació, divorci o extinció de la parella de fet, s’han de regular. Si et trobes en aquesta situació el més lògic és que pensis: “què haig de saber si em vull divorciar?”. T’ho esclarim.
Cal acudir als jutjats especialitzats en dret de família. O bé, en cas d’inexistència de fills o bé quan aquests ja són majors d’edat i, sempre que hi hagi consens entre les parts, podem acudir també al notari.
Per tant, existeixen dues vies per a afrontar la situació de crisi matrimonial o de la ruptura de parella de fet: la forma contenciosa i l’amistosa.

 

Em vull divorciar: Procediment de divorci, separació i extinció de parella de fet

Tant si el procediment és judicial com si el procediment és notarial. Caldrà l’assistència d’un advocat matrimonial que serà qui durant aquest procediment informarà i assessorarà dels drets que tenen les parts a conseqüència de la ruptura, tan econòmics com en relació amb la potestat parental dels fills comuns menors d’edat en cas que n’hi hagi.

Des del Departament jurídic de Lleal Tulsà Assessors entenem que el procediment amistós a llarg termini és una opció menys dolorosa, més ràpida i inclòs més econòmica i en la que totes les parts en sortiran més beneficiades.

 

em vull divorciar advocat matrinomial girona lleal tulsà

 

Procediments amistós de separació, l’opció més recomanable.

Sempre que sigui possible, el procediment amistós per afrontar la crisi matrimonial o la ruptura de parella de fet presenta majors beneficis que el procediment contenciós:
a) Evita situacions psicològicament dures o difícils atenent al procediment de dol derivat de la mateixa ruptura.
b) La tramitació del procediment de divorci o de ruptura és més ràpid i més econòmic.
c) Seran les parts afectades qui, amb l’ajuda d’un advocat matrimonial, que acordaran les mesures que ells decideixin que han de regir atenent a les seves necessitats familiars. I no, un tercer aliè, com podria ser un jutge.
d) Fomenta la coordinació, bona relació i respecte. Punts importants a tenir en compte i de gran rellevància en casos d’existència de fills menors d’edat atenent a què el règim de guarda i custòdia que es decideixi s’haurà de complir fins que aquests assoleixin la majoria d’edat. I, per tant, els progenitors hauran d’estar en contacte constant fins a aquell moment.

 

Procediments amistós de separació, què cal saber?

El procediment amistós s’inicia amb la negociació i redacció d’un conveni regulador que contindrà els efectes derivats de la crisi matrimonial o de la ruptura de la parella. Aquest conveni regulador que haurà estat elaborat amb l’assessorament d’un advocat i amb el consens de les parts. I serà presentat davant el jutjat de família competent per a obtenir-ne l’aprovació judicial. També hem dit que el procediment de mutu acord es pot tramitar davant d’un notari sempre que no hi hagi fills menors no emancipats o amb discapacitat que depenguin dels seus progenitors.
En el cas que hi hagi fills menors d’edat, aquest conveni regulador haurà de contenir també un Pla de Parentalitat. Aquest Pla de Parentalitat preveurà la manera de distribuir les tasques derivades de la responsabilitat parental dels fills comuns menors d’edat en endavant. En aquest cas serà necessària, també en el jutjat, la intervenció del Ministeri Fiscal. Que serà qui vetllarà perquè els interessos dels fills menors o amb discapacitat quedin salvaguardats.

 

Divorci per procediment contenció, què cal saber?

En el cas que el procediment sigui contenciós, ambdues parts hauran d’exposar i sol·licitar del jutjat quines són les mesures que proposen. I, després de la celebració d’un judici, serà el jutge qui decidirà a través d’una resolució judicial quins seran els efectes derivats de la ruptura. En aquest cas i, a diferència del procediment de mutu acord, cadascun dels membres de la parella hauran d’estar assistits per un advocat matrimonial diferent.

 

En conclusió, davant una situació de crisis matrimonial o de ruptura de parella de fet, i davant l’afirmació de “em vull divorciar” t’encoratgem que et posis en contacte amb el nostre despatx per tal d’assessorar-vos personalment i estudiar el vostre cas.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.