Possible permís de maternitat o paternitat de 32 setmanes en famílies monoparentals

Porta oberta a gaudir d’un permís de maternitat o paternitat de 32 setmanes en cas de ser família monoparental.

Recentment, s’ha fet ressò als mitjans de comunicació una sentència pionera en matèria de permís de maternitat i paternitat. Aquesta sentència diu que es permet acumular el permís de maternitat o paternitat en un sol progenitor, en el cas d’una família monoparental.

En concret, la Sentència 13/2022 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de A Coruña de 17 de febrer de 2022, accepta que una mare de família monoparental gaudeixi d’un permís de 32 setmanes.

 

Permís de maternitat o paternitat actual

Com és conegut, el Real Decret llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones en el treball i l’ocupació va modificar l’art. 48 de l’Estatut dels Treballadors, en el sentit de poder gaudir d’un permís de 16 setmanes al progenitor diferent de la mare biològica. És a dir, la coneguda com a baixa de paternitat al pare o mare no gestant.

La Disposició Transitòria Tercera de la vigent Llei General de la Seguretat Social establia que a partir de l’1 de gener de 2021, el progenitor diferent de la mare biològica podria gaudir de 16 setmanes de permís.

 

Què diu i com s’entén la recent sentència?

La recent sentència permet que la mare d’una família monoparental pugui acumular 32 setmanes de permís pel naixement del seu fill.

En aquest supòsit, una mare d’una família monoparental va sol·licitar a l’Administració on treballava poder acumular els dos períodes de permís a l’empara, entre d’altres, de l’art. 14 de la Constitució Espanyola, l’art. 49 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i la Convenció sobre els drets del nen.

La Sentència argumenta una discriminació del menor nascut en família monoparental, ja que només pot gaudir de la companyia i atenció del progenitor durant 16 setmanes, a diferència del menor nascut en família amb dos progenitors. Per tant, la Sentència considera que concorre una discriminació del menor de família monoparental i li concedeix a la seva mare un permís de 32 setmanes.

Igualment, i com a motivació complementària, la Sentència considera que s’ha produït una discriminació per raó de sexe. La Sentència argumenta que, a l’empara de l’art. 6 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, s’ha produït una discriminació indirecte, ja que el 80% de les famílies monoparentals són dones.

 

Altres aspectes a considerar

Així mateix, la Sentència considera que s’ha produït una discriminació directa, ja que l’art. 49 de l’EBEP preveu que, en cas que la mare biològica perdi la vida, el progenitor no biològic gaudirà del permís per naixement que no hagi gaudit la difunta mare biològica. En conseqüència, entén que la negativa al dret d’ampliar o acumular els permisos dels dos progenitors en famílies monoparentals discrimina de forma directe i indirecte per raó de sexe.

Atès que estem davant d’una sentència d’instància i que permet recurs a l’Administració demandada, no sabem si aquesta serà la interpretació de la llei que s’acabarà imposant. No obstant això, davant de la solvència dels arguments utilitzats a la Sentència, no és descartable que aquesta sigui la interpretació que s’acabi efectuant pels Tribunals. Especialment en relació al permís per naixement sol·licitat per progenitors de famílies monoparentals que siguin treballadors públics.

 

Assessorament personalitzat

Seguirem els canvis que hi puguin haver al respecte a fi de poder assessorar els nostres clients i clientes.

Us animem a posar-vos en contacte amb l’Assessoria Jurídica per a rebre més informació sobre el vostre cas concret.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.