Noves ajudes econòmiques a diversos sectors

Tot seguit detallem les noves ajudes econòmiques a diversos sectors més importants. Ja que el passat 30 de març es va publicar Real Decret Llei 6/2022, on es determinaven una bateria d’ajudes a diferents sectors.

 

 

Mesures pel sector del transport per carretera

S’estableix un sistema d’ajudes directes, corresponent a l’exercici 2022, per a la concessió de suport financer a empreses privades i autònoms que la seva activitat s’enquadri en els codis de CNAE que tot seguit relacionem.

Dins de cada activitat, l’import individual de l’ajuda es determinarà atenent al número y tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, d’acord amb la taula que exposem tot seguit, sense que en cap cas l’import resultant pugui superar la quantitat de 400.000 euros.

Seran beneficiaris de les ajudes directes per a les empreses de transport de mercaderies i viatgers en funció del tipus de vehicle totes aquelles empreses, físiques o jurídiques, que siguin titulars d’una autorització de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, tenint en compte el número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que en data 29 de març de 2022 es trobin d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport.

El termini per presentar les sol·licituds a l’Agència tributària és fins al 30 d’abril de 2022.

 

Ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social

Les empreses del sector abans relacionat, que tinguin treballadors donats d’alta a la seguretat social i els autònoms inclosos en el RETA, i que no tingui un altre ajornament en vigor, podran sol·licitar un ajornament en el pagament de les quotes de la Seguretat Social dels mesos d’abril a juliol de 2022, per les empreses, i de maig a agost de 2022, pels autònoms.

S’hauran de sol·licitar abans dels primers deu dies naturals de cada un dels terminis reglamentaris d’ingressos corresponent a les quotes que es volen ajornar.

S’aplicarà un interès del 0,5%.

 

Mesures per reforçar la liquiditat d’empreses i autònoms

Línia d’avals

Amb la finalitat de pal·liar les tensions de liquiditat generades per l’increment de preus de l’energia i d’altres matèries primeres, el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital atorgarà avals al finançament concedits per entitats de crèdit.

En un futur Consell de Ministres es determinaran les condicions aplicables i requisits a complir.

 

Mesures de reforç per l’increment de costos en el teixit empresarial d’activitats crítiques del sector primari

Productors lleters

Es concediran ajudes directes als titulars d’explotacions de producció de llet. Aquestes ajudes corresponen a  l’augment del preu de l’electricitat, els pinsos d’alimentació animal i els combustibles.

Les quanties seran les que tot seguit detallem:

L’import màxim per empresa no podrà superar els 35.000 euros.

Sector marítim-pesquer

Es concediran ajudes directes a empreses armadores de bucs pesquers en compensació per l’increment de costos productius provocats per l’augment del preu de l’electricitat i els combustibles. En funció dels trams de capacitat mesurats pels GT de cada buc, segons la següent taula:

Així mateix, es concediran ajudes per cobrir els costos addicionals derivats de l’increment dels costos de producció de cada buc que s’hagi assumit pels armadors durant el període comprès entre el 24-02 al 30-06 de 2022.

Tant pel sector agrícola com pel sector pesquer es podran demanar ajornaments a la Seguretat Social, durant el període març a juny de 2022.

 

Altres mesures de suport als treballadors i col·lectius vulnerables

Àmbit laboral

Aquelles empreses beneficiàries de les ajudes directes descrites anteriorment, l’augment de costos energètics no podrà constituir causa objectiva per acomiadament fins al 30 de juny de 2022. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà el reintegrament de l’ajuda rebuda.

Ingrés mínim vital

Es reconeix un increment extraordinari de la prestació d’ingrés mínim vital vigent a l’entrada en vigor respecte als mesos d’abril, maig i juny de 2022. Que consisteix en l’aplicació d’un 15% a l’import mensual reconegut.

Limitació extraordinària de l’actualització anual de la renda dels contractes d’arrendament de l’habitatge.

Fins al 30-06-2022, es limita l’actualització de la renda dels contractes d’arrendament de l’habitatge. L’Arrendatari pot negociar amb l’arrendador l’increment que s’aplicarà en aquesta actualització anual de renda.

En el supòsit de no haver-hi pacte entre les parts, l’increment de la renda no podrà excedir al resultat d’aplicar la variació anual de l’Índex de Garantia de Competitivitat a la data d’aquesta actualització. Agafant com a mes de referència per l’actualització el que correspon  a l’últim índex que estigués publicat a la data de l’actualització del contracte.

 

Assessorament personalitzat

Aquestes són les noves ajudes econòmiques a diversos sectors publicades fins al moment, si necessites més informació o vols conèixer com afecten a la teva empresa, contacta amb nosaltres.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.