Programa d’ajuts Ocupació + Transformació

Us informem de l’existència d’una nova línia per a subvencions, el Programa d’ajuts Ocupació + Transformació, destinades a empreses petites, d’1 a 5 treballadors, i sempre que aquestes facin una formació en digitalització o economia verda.

Aquesta ajuda està impulsada des del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya. Així ho van presentar ahir en sala de premsa.

 

Projecte Programa Ocupació + Transformació. En què consisteix?

El Departament d’Empresa i Treball ha obert un nou programa d’ajuts anomenat “Ocupació + Transformació”. Aquest programa va dirigit a persones treballadores autònomes, microempreses i cooperatives amb l’objectiu d’oferir-los suport per al manteniment de l’ocupació. Així com facilitar la seva digitalització o transició cap a l’economia verda.

Així doncs, aquest projecte té com a finalitat el manteniment de l’ocupació en microempreses i empreses d’emprenedoria que desenvolupin la seva activitat a Catalunya. I que es comprometin a facilitar la transició de la seva activitat productiva cap a l’economia verda o digital.

 

Línies objecte de la subvenció

 • Línia 1: actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores contractades per microempreses i autònoms, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia verda.
 • Línia 2: actuacions per al manteniment de l’ocupació durant un període mínim de sis mesos de les persones treballadores contractades per microempreses i autònoms, i realització d’una acció per facilitar la transició productiva de la seva activitat cap a l’economia digital.

 

Programa d'ajuts Ocupació + Transformació

 

Actuacions subvencionables del programa d’ajuts Ocupació + Transformació

La persona física o jurídica haurà de dur a terme una actuació que contribueixi a la transició de la seva activitat econòmica cap a una economia verda o a la seva transformació digital. Ho farà mitjançant la seva participació en una acció de suport per iniciar la seva transformació productiva respectuosa amb el medi ambient o digital.

Aquestes accions de caràcter formatiu s’hauran de dur a terme en un període màxim de sis mesos a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució d’atorgament de l’ajut.

L’acció de suport per iniciar la transformació cap a l’economia verda consistirà en la participació en accions de formació finançades amb fons públics, formació bonificada o programada per les empreses o formació privada.

El sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

L’acció o accions formatives dutes a terme s’hauran d’acreditar amb el certificat o certificats corresponents que acreditin la participació en una determinada especialitat formativa relacionada amb la implementació de mesures d’economia verda.

 

El certificat o certificats hauran d’incloure la informació següent:

 • Identificació de l’entitat que ha impartit l’acció formativa.
 • Nom de l’especialitat formativa vinculada a l’economia verda.
 • Durada en hores de l’acció formativa.

L’activitat subvencionada ha de complir els requisits següents en relació amb el principi de “no causar cap dany significatiu”. Principi de do not significant harm, DNSH, en anglès.

 

Les activitats que s’hi desenvolupen no han d’ocasionar cap perjudici significatiu als sis objectius mediambientals següents:

 • Mitigació del canvi climàtic.
 • Adaptació al canvi climàtic.
 • Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
 • Economia circular, incloent-hi la prevenció i el reciclatge de residus.
 • Prevenció i control de la contaminació a l’atmosfera, l’aigua o el sòl.

 

L’acció de suport per iniciar la transformació digital consistirà en la participació en accions de formació

Aquestes accions estaran finançades amb fons públics, formació bonificada o programa per les empreses o formació privada.

L’acció o accions formatives que es duguin a terme tindran com a objectiu facilitar la millora de la situació de l’empresa envers la transformació digital. Recordant que el sumatori de l’acció o accions formatives que s’han de dur a terme ha de tenir una durada mínima de 10 hores de formació.

L’acció o accions formatives dutes a terme s’hauran d’acreditar amb el certificat o certificats corresponents que acreditin la participació en una determinada especialitat formativa relacionada amb la transformació o la implementació de mesures d’economia verda.

 

El manteniment d’aquesta obligació de l’ocupació no es considera incomplert si:

 1. S’extingeix alguna de les relacions laborals per causes objectives o per acomiadaments que no s’hagin declarat com a improcedents, per jubilació, dimissió, mort, incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador/ora.
 2. En cas de contractes temporals, inclosos els formatius, quan el contracte s’extingeixi per expiració del temps convingut o per la finalització de l’obra o del servei que constitueix el seu objecte.
 3. En cas concret dels fixos discontinus, quan finalitzi o s’interrompi el període estacional d’activitat”.

 

A qui va dirigida aquesta subvenció?

Les microempreses, (incloses les comunitats de béns, les associacions i les fundacions amb activitat econòmica, i els treballadors/ores autònoms) que tinguin entre un i cinc treballadors assalariats en el moment de sol·licitar l’ajut. Amb centre de treball a Catalunya, i que el volum de negoci anual del darrer exercici disponible no sigui superior a dos milions d’euros.

El càlcul del volum de negoci es determinarà basant-se en la informació del darrer exercici fiscal disponible. Per la qual cosa les convocatòries de sol·licituds d’ajuts determinaran la data límit de l’inici de l’activitat de les entitats sol·licitants”.

S’estableix com a data límit d’inici de l’activitat econòmica de les persones físiques i jurídiques sol·licitants de l’ajut l’1 de desembre de 2020.

A més, cal tenir en compte que cap persona física o jurídica no pot ser beneficiària de més d’una de les línies de subvenció simultàniament. Sens perjudici de la sol·licitud subsidiària d’ambdues.

 

Qui s’exclou d’aquestes subvencions?

 • Les persones físiques i jurídiques amb la consideració de sector públic, d’acord amb l’article 2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 • Les persones físiques o jurídiques subjectes a l’impost sobre la renda de no residents i sense establiment permanent.

 

Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció és de 5.000 euros a tant alçat per empresa beneficiària.

El pressupost d’aquesta convocatòria, que està finançada amb fons MRR (REACT-EU), és de 38,5 milions d’euros. L’import de l’ajut és de 5.000 euros.

Programa d'ajuts Ocupació + Transformació

 

Termini per a la presentació de les sol·licituds

El termini de sol·licitud és del 6 de juliol de 2022 a les 9.00 hores fins al 27 de juliol de 2022 a les 15.00 hores. I s’hauran de presentar a través del canals oficials del Departament d’Empresa i Treball o de la Generalitat de Catalunya.

 

Vols transformar la teva empresa?

Contacta amb nosaltres i t’ajudarem en el procediment de demanda de la subvenció del Programa d’ajuts Ocupació + Transformació.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.