Declaració de la Renda i Patrimoni 2022

Arriba el mes d’abril i amb ell, un any més, s’inicia la companya de la Renda. La campanya de la Declaració de la Renda i Patrimoni 2022 s’inicia el proper 11 d’abril i acaba el 30 de juny.

Durant aquest temps, totes aquelles persones que estiguin obligades, així com aquelles que els surt a compte presentar la declaració, tenen temps per fer la Declaració de la Renda i Patrimoni corresponent als ingressos obtinguts durant l’exercici 2.022.

 

Declaració de la Renda i Patrimoni 2022

Aquesta nova campanya és bastant continuista respecte l’any passat. Hi ha algunes novetats que és interessant comentar, però, primerament, fem un repàs i recordem què determina l’obligació a declarar els nostres ingressos en la renda:

  • Estan obligats a presentar la renda aquells contribuents que hagin obtingut rendiments del treball iguals o superiors als 22.000€ anuals. En cas de tenir més d’un pagador, aquest límit baixa fins els 14.000€, de manera que aquelles persones que hagin percebut ingressos per parts de més d’un pagador iguals o superiors als 14.000€ també estan obligats a presentar la declaració de la renda (sempre que en conjunt la suma dels imports percebuts del segon i posteriors pagadors superi els 1.500€ anuals).
  • Quan els rendiments íntegres del capital mobiliari (dividends d’accions, interessos de comptes, de dipòsits o de valors de renda fixa, etc) i guanys patrimonials superin en el seu conjunt els 1.600€ anuals.
  • Quan s’han obtingut rendes immobiliàries, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició de vivendes de protecció oficial o de preu taxat i altres guanys patrimonials derivats d’ajudes públiques quan en el seu conjunt superen els 1.000€ anuals.

 

Ajudes no excempts 

Pel que es refereix pròpiament a la presentació de la declaració de la renda és important recordar que hi ha un seguit d’ajudes que diferents persones i col·lectius van rebre per primera vegada durant el 2.022 i que s’han de declarar ja que tenen la consideració de guanys patrimonials no exempts com poden ser l’ajuda de 200€ o el bo cultural jove.

Aquelles persones que van sol·licitar i durant 2.022 van rebre l’ajuda de 200€ aprovada pel Govern Espanyol destinada a persones físiques de baix nivell d’ingressos l’hauran de declarar en l’exercici en que hagi tingut lloc el seu cobrament.

Una altra mesura aprovada l’any passat pel Govern de l’Estat va ser el “bo cultural jove” concedit a joves que durant el 2.022 van fer divuit anys i que tenia un import màxim de 400€. En aquest cas s’hauran de declarar les ajudes concedides (utilitzades) en el període impositiu en que s’hagin adquirit els productes, serveis i activitats culturals subvencionables, doncs és quan s’entén que s’ha produït el cobrament de la subvenció.

Les ajudes públiques al lloguer destinades a persones joves de fins a 35 anys (incloses) amb l’objectiu de facilitar la seva emancipació que s’hagin cobrat durant el 2.022 s’han de declarar a la renda, ja que com els casos anteriors, tenen la consideració de guanys patrimonials no exempts.

Una de les principals novetats d’aquest any és la modificació dels límits de reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social. Des d’01 de gener de 2.022 el límit passa a ser de 1.500€ anuals (amb anterioritat el límit era de 2.000€ anuals) i de 8.500€ en el cas des plans col·lectius o d’empresa (abans era de 8.000€).

 

Més novetats

Una altra de les novetats que trobarem aquest any a l’hora de preparar i presentar la declaració de la renda és que s’ha ampliat el col·lectiu que es considera beneficiari de la Deducció per maternitat i del que se’n poden beneficiar tot un seguit de dones que fins a data d’avui no en podien gaudir. A més, té caràcter retroactiu des de l’any 2020. Afecta a aquelles dones que a partir de l’1 de gener de 2.020 hagin passat a estar en alguna de les situacions que la llei contempla (treballadores per compte aliena que passin a situació legal de desocupació per haver quedat suspès el seu contracte de treball per ERTE amb suspensió total o víctimes de violència de gènere, o trobar-se en una període d’inactivitat productiva de les treballadores fixes-discontínues; i les treballadores per compte pròpia que passin a percebre la prestació per cessament d’activitat com a conseqüència de la suspensió de l’activitat econòmica desenvolupada -PECATA-).
L’aplicació d’aquesta ampliació de la deducció per aquests 3 anys (2.020, 2.021 i 2.022) es realitzarà en la declaració de la Renda de 2.022, sense necessitat d’haver de presentar una sol·licitud de rectificació d’autoliquidació per sol·licitar les deduccions corresponents als exercicis 2.020 i 2.021.

 

Impost per a grans fortunes

La novetat més gran que trobarem en la campanya de la Renda d’aquest any és la creació de l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes. Aquest impost en principi tindrà un recorregut temporal i de moment s’estima que estarà en vigor durant els anys 2.022 i 2.023. S’aplicarà a les persones físiques amb patrimonis nets superiors a 3.000.000 d’euros i, en existir una reducció en la base imposable de 700.000 euros, només s’aplicarà a aquelles persones físiques que tinguin un patrimoni net superior a 3.700.000 euros. Estem parlant d’una mesura que afectarà a molt poques persones, ja que només un 0,2% de contribuents espanyols disposa de similar fortuna.
Aquest nou impost es troba recollit en la Llei 38/2022, de 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètics i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit.
L’estructura d’aquest impost temporal és idèntica a la de l’Impost sobre el Patrimoni, és més, és al que es remet en tota la seva regulació.

 

La teva assessoria de confiança

Esperem que aquest petit resum de les principals novetats que trobarem serveixi per aclarir, repassar i tenir una visió general del que ens depara als contribuents aquesta nova campanya de la Renda que s’iniciarà en els propers dies.
Vols que t’acompanyem en el procediment de la Declaració de la Renda i Patrimoni 2022? Contacta amb nosaltres

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.