Puc reclamar al meu banc l’import de la comissió d’obertura del meu préstec hipotecari?

Anys després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) avalés el dret del consumidor a reclamar al seu banc l’import pagat en concepte de clàusules sòl i despeses hipotecàries, s’obre la possibilitat que els imports abonats en concepte de comissions d’obertura tinguin el mateix destí.

 

Comissió abusiva, segons el TJUE

Aquest déjà-vu en l’esfera jurídica es deu al recent aval per part del TJUE en considerar abusiva la comissió d’obertura de les hipoteques en el supòsit que no compleixin amb els requisits de transparència. Així ho ha determinat el TJUE en la seva sentència, de 13 de març 2023, en la qual estableix que la comissió d’obertura d’un crèdit no forma part de l’objecte principal del contracte i, per tant, pot analitzar-se si va constituir una clàusula abusiva.

 

Cas concret d’un client de CaixaBank

En concret, el TJUE dona resposta a una petició del Tribunal Suprem en un cas que enfrontava a un consumidor amb CaixaBank. El client havia contractat en 2005 un crèdit amb garantia hipotecària per 130.000 euros en el qual s’estipulava l’abonament de 845 euros en concepte de comissió d’obertura. En 2018, el consumidor va reclamar i demanar que la clàusula fos declarada nul·la. La justícia va ordenar en un primer moment a l’entitat bancària a retornar al client 845 euros que li havia cobrat per la comissió d’obertura d’un crèdit amb garantia hipotecària en considerar que la clàusula referent a aquesta comissió era abusiva i, per tant, nul·la.

Després de recórrer sense èxit una primera vegada, CaixaBank va elevar l’assumpte al Tribunal Suprem, que al seu torn va preguntar al TJUE sobre la jurisprudència espanyola, que considera que la comissió d’obertura regula un element essencial del contracte, ja que constitueix una partida principal del preu, i no pot apreciar-se el seu caràcter abusiu si està redactada de manera clara i comprensible. En la seva sentència, el TJUE assenyala que la Directiva europea sobre clàusules abusives (Directiva 93/13/CEE del Consell, de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives en els contractes subscrits amb consumidors) s’oposa a la jurisprudència nacional i precisa que aquesta comissió té un caràcter accessori respecte al contracte.

Precisament, és en aquest punt on l’esmentada sentència marca un punt d’inflexió al criteri que fins ara havia estat estipulat per la jurisprudència espanyola. Exactament, aquesta última considerava que la comissió d’obertura formava part l’objecte principal del contracte i, per tant, quedava exclosa al control del caràcter abusiu d’una clàusula en ser un dels límits al control del caràcter abusiu d’una clàusula previstos per la Directiva 93/13/CEE.

 

Es pot reclamar l’import de la comissió d’obertura del meu préstec hipotecari?

En tot cas, el TJUE estableix que serà el jutge nacional qui haurà de comprovar, a la vista de tots els elements de fet pertinents, que el prestatari està en condicions d’avaluar les conseqüències econòmiques que es derivin per a ell d’aquesta clàusula, entendre la naturalesa dels serveis proporcionats com a contrapartida de les despeses previstes en ella i verificar que no hi ha solapament entre les diferents despeses previstes en el contracte o entre els serveis que aquests retribueixen. És a dir, el TJUE considera que correspon als jutges nacionals decidir si una comissió d’obertura causa, o no, un desequilibri en perjudici del consumidor.

 

En conclusió

Així doncs, amb aquest canvi de paradigma plantejat per la sentència referenciada, els bancs podrien enfrontar-se a una nova onada de reclamacions judicials per part d’aquells consumidors que considerin abusiva la comissió d’obertura que van pagar a raó de la celebració d’un préstec hipotecari.

 

Si vols saber si la comissió d’obertura del teu préstec hipotecari podria ser declarada abusiva, t’animem a posar-te en contacte amb l’Assessoria Jurídica del despatx per a rebre més informació sobre el teu supòsit particular o cas concret.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.