Arrelament per formació

La nova figura d’arrelament per formació introduïda a través de la reforma de la normativa d’estrangeria pel Real Decret 629/2022 permet obtenir una autorització de residència temporal de dotze mesos, prorrogable una única vegada pel mateix termini, a aquelles persones migrants que faci 2 anys que es troben a Espanya en situació irregular i es comprometin a realitzar una formació que els ajudi a incorporar-se al món laboral.

Requisits per aconseguir l’arrelament per formació

Els requisits per demanar aquesta autorització són els següents:

 • Permanència continuada de 2 anys a Espanya, que preferentment es demostrarà a través del certificat històric d’empadronament.
 • No tenir antecedents penals en el país d’origen ni tampoc a Espanya ni en els països on hagi residit els últims 5 anys anteriors a la seva entrada al territori espanyol.
 • No ser ciutadà de la Unió Europea.
 • Compromís a fer una formació presencial; en aquest cas es firmarà una declaració responsable.

 

Formació específica

Existeixen quatre opcions formatives vàlides per accedir a aquest tipus d’arrelament:

 • Formació reglada que pertanyi al sistema de formació professional. En aquest cas els centres que imparteixin la formació hauran de constar en el Registre estatal de centres docents no universitaris i registre autonòmic.
 • Formació que condueixi a l’obtenció de la certificació d’aptitud tècnica o habilitació professional per a l’exercici d’una ocupació específica o una promoguda pels Serveis Públics d’Ocupació. En aquest cas ha de ser impartida per centres habilitats pel Ministeri corresponent.
 • Formació promoguda pel SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). La formació haurà de ser igual o superior a 200 hores i serà necessari haver-se inscrit prèviament com a demandant d’ocupació; la inscripció al SOC s’haurà de fer una vegada s’hagi concedit el permís de residència, no abans.
 • També serà possible en l’àmbit de la formació permanent de les universitats. Sempre que es comprometi a la realització de cursos d’ampliació o actualització de competències i habilitats formatives o professionals, així com d’altres ensenyaments propis de formació permanent.

Cal tenir en compte que la matriculació del curs formatiu haurà de portar-se a terme en el termini de tres mesos des de la notificació de la resolució de concessió de l’autorització de residència; ja que no es tracta de fer la inscripció de matrícula abans de sol·licitar el permís, sinó de manera posterior i sempre dins el termini indicat.

 

Compromís laboral

L’element clau de sol·licitar aquest tipus d’arrelament és que un cop finalitzada la formació de manera satisfactòria, i abans que caduqui l’autorització de residència temporal, la persona podrà demanar una autorització de residència i treball amb una vigència de 2 anys sempre que pugui presentar una proposta laboral mitjançant un contracte de treball que haurà de presentar a l’oficina d’estrangeria per tal que valori si es compleixen els requisits. Aquest contracte de treball haurà de ser:

 • per compte aliè
 • relacionat amb la formació realitzada o bé almenys amb el sector professional.
 •  indefinit, fix discontinu o bé de caràcter temporal, sempre que compleixi el requisit de Salari Mínim Interprofessional anual o del Conveni Col·lectiu de referència i de no tenir una jornada inferior a 30 hores setmanals. Podrà ser de 20 hores setmanals en el cas de tenir fills menors al càrrec.
 • Si són contractes parcials, la suma d’aquests contractes haurà de representar el Salari Mínim interprofessional anual o del Conveni Col·lectiu de referència.

Les indicacions que disposa la instrucció SEM 1/2022 d’Estrangeria sobre l’arrelament per formació amb relació al tipus de contracte de treball no ens parla, en cap cas, de la duració que ha de tenir aquest contracte. Així doncs, sembla que de moment no s’exigeix la durada mínima d’un any com per exemple sí que es demana per a sol·licitar l’arrelament social. També cal tenir en compte que tot i que la proposta a presentar ha de ser per compte aliè, l’autorització de treball que s’obtindrà habilitarà al seu titular a treballar també per compte propi.

 

Arrelament per formació, una altra manera de regularitzar la situació

L’arrelament per formació ha esdevingut una opció interessant i de gran potencial per a molts immigrants en situació irregular. Aquests han vist com s’ha obert la porta a poder regularitzar la seva situació abans dels tres anys i també a aconseguir una formació que els permetrà accedir de manera més fàcil al món laboral.

De totes maneres, encara hi ha molta feina a fer per assolir els objectius i treure tot el potencial d’aquesta nova figura d’arrelament. És prioritari que se simplifiquin els terminis de resolució per part de l’Administració per poder realitzar la matriculació dels cursos en els terminis desitjables i que hi hagi una bona comunicació per part dels serveis d’ocupació a connectar aquest actiu valuós amb les empreses perquè es puguin fer propostes de feina abans que els hi caduqui el permís per formació i d’aquesta manera puguin sol·licitar un permís de residència i treball renovable en el temps.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.