Assessoria fiscal

Assessoria fiscal

Assessoria integral amb experiència contrastada

Assessoria fiscal

Una assessoria fiscal ofereix un servei professional a totes aquelles persones, autònoms o empreses que necessiten gestionar el compliment de les seves obligacions tributàries amb l’administració pública.

Des de  l’àrea d’assessoria fiscal de Lleal Tulsà oferim un assessorament permanent adaptat al canvi constant de normativa per ajudar, tant a persones físiques com empreses, a complir amb les obligacions fiscals i a conèixer els beneficis que la legislació ofereix en cada cas. Podem desglossar aquest procediment en tres tipus:

 • Classificació i altes de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE).
 • Declaracions censals tributàries (altes, baixes, variacions, etc.).
 • Obtenció Codi Identificació Fiscal (CIF).

La gestió i tramitació dels impostos indirectes, com ara l’IVA o transmissions patrimonials, així com la planificació i liquidació de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i l’impost sobre el patrimoni són només algunes de les àrees de coneixement i especialització dels nostres professionals dins aquesta àrea.

A més, el nostre equip professional d’assessoria fiscal també està preparat per prestar serveis d’assessorament en inversions de capital immobiliari i mobiliari, així com en la planificació i liquidació dels impostos sobre successions i donacions. I altres tràmits com la constitució d’entitats jurídiques o gestions al Registre Mercantil també són serveis sol·licitats pels nostres clients.

 • Declaracions periòdiques d’IVA: mensual, trimestral i anual.
 • Declaracions pagaments a compte d’IRPF empresaris individuals.
 • Declaracions periòdiques retencions de lloguer: mensual, trimestral i anual.
 • Declaració de clients i proveïdors anual (model 347) i mensual (model 340).
 • Declaracions intracomunitàries (model 349).
 • Declaracions Instraestatals.
 • Declaracions Impost de Societats (model 200).
 • Declaracions pagaments a compte impost de societats (model 202).
 • Declaracions de Renda i/o Patrimoni: modalitat individual i conjunta.
 • Declaracions IRPF no residents.
 • Altres models i declaracions vàries.
 • Constitució d’entitats jurídiques: societat responsabilitat limitada, anònima, societat civil, comunitat de béns, societats cooperatives, etc.
 • Ampliació de capital, reducció, cessament i nomenament d’administradors, canvis de domicili, etc.
 • Confecció de comptes anuals d’entitats jurídiques (balanços, estats comptables i memòria).
 • Recursos/Ajornaments/Fraccionaments.
 • Obtenció de tota mena de certificats fiscals/tributaris.
 • Tramitacions al Registre Mercantil.
 • Consultoria fiscal i tributària.

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.