Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestacions de serveis assimilats

Han entrat en vigor les normatives i condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes.
En aquests moments d’incertesa, des de Lleal Tulsà et fem costat i t’oferim informació sobre el que més t’interessa.

Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per les que s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l’obertura d’arxius, així com a la pràctica de l’esport professional federat.

L’Ordre es divideix en una sèrie capítols que tot seguit resumim.

En el Capítol I sobre Condicions per a l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestacions de serveis assimilats.

 

Es podrà reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que la seva activitat havia quedat suspesa a causa de la declaració de l’estat d’alarma d’acord a l’article 10,1 del Real Decret 463/2020, de 14 de març, excepte aquelles que tinguin una superfície de més de 400 metres quadrats, així com aquells que tinguin caràcter de centre comercial, o que es trobin dins d’aquests sense accés directe i independent de l’exterior.

 

Per tal de poder fer la reobertura hauran de complir els següents requisits:

– S’establirà un sistema de cita prèvia que garanteixi que només hi hagi un client a l’interior del local, sense que es pugui habilitar zones d’espera.

– Es garantirà l’atenció individualitzada al client amb la separació física que especificarem tot seguit.

– S’establirà un horari d’atenció preferent per a majors de 65 anys.

 

Es podrà establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits sempre que es garanteixi una recollia escalonada que eviti aglomeracions a l’interior del local o al seu accés.

Els desplaçaments als establiments i locals només es podran efectuar si estan dins del municipi de residència, excepte que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.

 

S’hauran d’aplicar les següents mesures d’higiene:

S’haurà de fer una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents almenys dos vegades al dia, de les quals una haurà de ser al finalitzar la jornada laboral, i s’utilitzaran desinfectants amb activitat viricida.

També s’haurà de realitzar una neteja i de desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn.

S’haurà de netejar i desinfectar diàriament els uniformes i la roba de treball, amb una temperatura d’entre 60 i 90 graus.

Es garantirà una ventilació adequada.

No es podran utilitzar els lavabos dels establiments comercials per part dels clients.

Tots els establiments hauran de disposar de papereres, a ser possible de tapa i pedal.

 

S’hauran de prendre els mesures preventives següents:

Per al personal de l’establiment o local:

No es podran reincorporar al seu lloc de treball tingui diagnosticat el COVID-19, tingui símptomes o estigui en quarantena.

S’hauran de complir les obligacions de prevenció de riscos tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi del COVI-19.

El marcatge amb empremta digital haurà de ser substituït per un altre sistema o bé s’haurà de desinfectar abans i després d’utilitzar-lo.

La disposició dels llocs de treball, organització de torns i la resta de condicions de treball es modificaran per tal de garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres.

La distància entre el proveïdor de serveis i el client haurà de ser d’almenys metre i mig si hi ha elements de protecció, sinó de dos metres.

En els casos que els serveis no permetin la distància de seguretat, s’hauran d’utilitzar els equips de protecció individual oportú que asseguri la protecció tant del treballador com del client.

La distància de seguretat també s’haurà de mantenir en els espais d’ús comú.

Si algun treballador comença a tenir símptomes del COVID-19, s’haurà de posar en contacte amb salut i abandonar el seu lloc de treball.

 

Per als clients:

El temps de permanència als establiments o locals serà l’estrictament necessari.

En els establiments en el que sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix moment haurà d’assenyalar-se de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients.

S’haurà de posar a disposició dels clients dispensadors de geles hidroalcohòlics a l’entrada del local.

Els establiments d’autoservei hi haurà d’haver un treballador per tal que el client no pugui manipular els productes.

No es podrà posar a disposició dels clients productes de prova.

Els establiments del sector comercial tèxtil i similars els provadors hauran d’utilitzar-se per una única persona i després del seu us es netejarà i desinfectarà.

 

El segon capítol estipula les condicions a les que s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració

 

Es podrà realitzar l’activitat d’hostaleria mitjançant serveis d’entrega a domicili i mitjançant la recollida del producte al mateix local, sense ser possible consumir-ho a en el mateix.

 

El servei de recollida, el client haurà de realitzar la comanda prèviament i l’establiment fixarà un horari de recollida evitant aglomeracions. Tenint un espai destinat a la recollida de les comandes, mantenint la separació física.

Els establiments només podran romandre oberts al públic durant l’horari de recollida de comandes.

 

S’hauran de prendre els mesures preventives següents:

Per al personal de l’establiment o local:

 

No es podran reincorporar al seu lloc de treball tingui diagnosticat el COVID-19, tingui símptomes o estigui en quarantena.

S’hauran de complir les obligacions de prevenció de riscos tant amb caràcter general com de manera específica per prevenir el contagi del COVI-19.

 

Per als clients:

A l’entrada de l’establiment haurà de disposar de gels hidroalcohòlics.

A la sortida de l’establiment hi haurà d’haver papereries amb accionament no manual.

El temps d’estada a l’establiment serà estrictament el necessari

En els establiments en el que sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client al mateix moment haurà d’assenyalar-se de forma clara la distància de seguretat interpersonal de dos metres entre clients.

En els casos que no es pugui atendre individualment a més d’un client el mateix temps amb les condicions abans mencionades, l’accés es realitzarà de manera individual, sense que hi pugui haver més d’un client dins de l’establiment.

 

El capítol III estableix les condicions a les que s’han de desenvolupar l’activitat esportiva professional i federada.

 

Els esportistes professionals, d’alt nivell o d’interès nacional podran realitzar entrenaments de forma individual a l’aire lliure dins del límit de la província on resideixen.

 

El desenvolupament dels entrenaments i l’ús del material hauran de realitzar-se mantenint les corresponents mesures de distanciament social.

Els esportistes que facin esport adaptat o de caràcter paralímpic podran comptar amb un acompanyament d’un altre esportista si resulta imprescindible.

La duració i horari dels entrenaments serà el necessari pel manteniment de la forma esportiva.

Podrà presenciar els entrenaments una persona que exerceixi el labor d’entrenador/a, mantenint les distàncies de seguretat.

La distància de seguretat serà de dos metres, excepte en casos d’utilització de bicicletes, patins o similars que serà de 10 metres.

La federació esportiva corresponent emetrà l’acreditació als esportistes que compleixin aquests requisits.

 

Altres esportistes federats

Els esportistes federats podran realitzar entrenaments de forma individual a l’aire lliure dos cops al dia, entre les 6:00 hores i les 10 hores i entre les 20:00 hores i les 23:00 hores, dins els límits del terme municipal d’on tinguin la residència.

Els esportistes que facin esport adaptat o de caràcter paralímpic podran comptar amb un acompanyament d’un altre esportista si resulta imprescindible.

La distància de seguretat serà de dos metres, excepte en casos d’utilització de bicicletes, patins o similars que serà de 10 metres.

La federació esportiva corresponent emetrà l’acreditació als esportistes que compleixin aquests requisits.

 

Entrenament de caràcter bàsic d’esportistes

Els esportistes integrats en clubs o societats anònimes esportives participants a lligues professionals podran realitzar entrenaments de caràcter bàsic, entrenament individualitzat, desenvolupats en els centres d’entrenament dels clubs.

S’hauran de desenvolupar complint estrictament els mesures de distanciament social.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.