Quins avantatges suposa pagar una part del salari en espècies?

Què entenem per salari en espècies? És la retribució consistent a una prestació diferent als diners, que ha de tenir una traducció econòmica, per satisfer les necessitats del/la treballador/a i la seva família. La seva quantitat està limitada, de manera que només poden ser percebudes en espècie el 30% de les percepcions salarials del treballador.

Segons quin tipus i quanties de salari en espècie és exempt de tributació d’IRPF, això fa que el treballador tingui un benefici fiscal en utilitzar aquest tipus de retribució.

Els salaris en espècie més utilitzats són els següents:

Restaurant
Consisteix en tenir o bé una targeta restaurant o bé tiquets restaurant que l’empresa posa a disposició al/la treballadora per pagar-se el dinar. Els primers 11 €/ dia laboral són exempts de tributació.

Guarderia
Consisteix en el fet que l’empresa es fa càrrec de la quota de la guarderia dels nens del seu/va treballador/a. Els imports de guarderia són totalment exempts de tributació.

Transport
Els treballadors/es que es desplacin del seu domicili fins al centre de treball amb transport públic i ho percebin com a part del seu salari en espècie, podran beneficiar-se d’un estalvi fiscal dels primers 1.500 €, percebuts en aquest concepte.

Assegurança mèdica
L’empresa que contracti una assegurança mèdica per als seus/ves treballadors/es, aquests tindran un estalvi fiscal de 500 € anuals per cada un dels membres de la família.

Quines són els avantatges que té l’empresa?

  • A l’empresa li permet donar uns beneficis socials als seus treballadors/es per als diferents conceptes abans comentats, sense augmentar el cost salarial.
  • Tots aquests conceptes continuen essent despesa deduïble a l’impost de societats.
  • Augmenta la motivació i la satisfacció amb l’empresa del/la treballador/a.
  • Quines són els avantatges pel treballador?
  • El fet de transformar part del seu salari en espècie, sempre que aquest sigui exempt, fa que la base del càlcul d’IRPF baixi i la retenció a aplicar en la nòmina disminueixi, provocant un estalvi fiscal.
  • Es beneficia d’uns beneficis socials que posa l’empresa a disposició seva.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, poseu-vos en contacte amb el nostre departament de laboral i us informaran de les diferents opcions que hi ha.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.