Obert el període per sol·licitar el bonus de prevenció 2019

Fins el 31 de maig hi ha temps per sol·licitar el bonus de prevenció 2019 o la reducció de les cotitzacions per contingències professionals (*) que s’ingressen a la Seguretat Social per aquelles empreses que han tingut una baixa sinistralitat laboral. Cal recordar que d’aquesta reducció només se’n poden beneficiar empreses amb treballadors, és a dir, les societats o els autònoms sense treballadorsno la poden sol·licitar.

Respecte a altres anys, per demanar aquesta sol·licitud hi ha novetats; sempre que es compleixin els requisits, les empreses podran obtenir la quantia de l’incentiu del 5% de les cotitzacionsper contingències professionals en el període d’observació (**)sense necessitat de justificar inversionsi podrien obtenir un 5% addicional mésde les cotitzacions per contingències professionals en el període d’observació en funció de les inversions en prevenció realitzades.

Requisits per ser beneficiari del bonus de prevenció 2019

 • Haver cotitzat a la Seguretat Social durant el període d’observació amb un volum total de quotes per contingències professionals superiors a 5.000€ o haver obtingut un volum de cotització per contingències professionals de 250€ en un període d’observació de quatre anys.
 • Trobar-se en el període d’observació per sota els límits establerts respecte dels índex de sinistralitat general i sinistralitat extrema (la seva mútua els assessorarà de si excedeixen o no aquests límits i són susceptibles de sol·licitar aquest incentiu).
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social.
 • No haver estat sancionat per resolució ferma en via administrativa en el període d’observació per la comissió d’infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de la Seguretat Social. Només es tindran en compte les resolucions sancionades que hagin adquirit fermesa durant el període d’observació quan el sol·licitant hagi estat considerat subjecte directe de la infracció. En el supòsit d’infraccions greus, només es tindran en compte quan excedeixin de dos.
 • Acreditar el compliment per part de l’empresa de les obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals (mitjançant una declaració responsable de l’empresa en format qüestionari per saber si compleixen amb les obligacions en prevenció de riscos laborals, aquest document a omplir els donarà la seva mútua d’accidents).
 • Haver informat als delegats de prevenció de la sol·licitud de l’incentiu.

Es podrà obtenir el 5% addicional de les cotitzacions per contingències professionals sempre que es compleixin els requisits anteriors i s’hagin realitzat inversions en algunes de les següents accions preventives complementàries (sempre amb el límit màxim de l’import realitzat d’aquestes inversions):

 • Incorporació a la plantilla de recursos preventius propis o ampliació dels existents.
 • Realització d’auditories externes voluntàries del sistema preventiu de l’empresa.
 • Existència de plans de mobilitat vial a l’empresa.
 • Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.

Les petites empreses (***) podran justificar les inversions en:

 • Assumpció per part de l’empresari de l’activitat preventiva o incorporació a la plantilla de recursos preventius propis.
 • Inversions en l’elecció dels equips de treball o en els equips de protecció individual que millorin les condicions de seguretat i salut.
 • Obtenció de formació real i efectiva en matèria de prevenció de riscos laborals per l’empresari o els treballadors designats que vagin assumir les tasques preventives.

Per poder sol·licitar aquesta reducció de les cotitzacions de la Seguretat Social:  (*) des de Lleal i Tulsà, estem treballant paral·lelament amb les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, estudiant els casos de totes les empreses que gestionem i que es puguin acollir a l’incentiu, aviat ens posarem en contacte amb les que s’hi puguin acollir.

(**)El període d’observació es defineix com el nombre d’exercicis naturals consecutius i immediatament anteriors al de la sol·licitud, necessaris per superar el volum mínim de cotització per contingències professionals, que no hagin format part d’una sol·licitud anterior i amb un màxim de quatre exercicis.

(***)Es considera petita empresa aquella que compte amb el volum de cotitzacions per contingències professionals major o igual a 250€ i menor o igual a 5.000€ pel període d’observació de quatre anys.

Teniu temps per presentar la sol·licitud fins el 31 de maig.

Etiquetes:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.