Noves ajudes pel sector del transport

Ja s’ha publicat el Reial decret llei 14/2022, d’1 d’agost, amb noves ajudes pel sector del transport on s’inclouen mesures de sostenibilitat econòmica en l’àmbit del transport, en matèria de beques i ajuts a l’estudi, així com de mesures d’estalvi, eficiència energètica i de reducció de la dependència energètica del gas natural.

Aquest ajut es podrà sol·licitar a partir del 4 d’agost i fins al 30 de setembre i s’abonarà mitjançant transferència bancària, a partir del 31 d’octubre i fins al 31 de desembre del 2022.

 

Noves ajudes pel sector del transport

Segons l’article 4, aquesta nova línia d’ajuts directes va destinada a empreses i professionals especialment afectats per la pujada dels preus dels carburants.

La finalitat d’aquestes ajudes serà pal·liar l’efecte perjudicial de l’increment dels costos dels productes petrolífers ocasionats a conseqüència de la invasió d’Ucraïna i les sancions imposades a Rússia per causa.

 

Qui se’n pot beneficiar?

Seran beneficiaris dels ajuts directes els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica, que siguin titulars d’una autorització de transport de qualsevol de les classes VDE, VT, VTC, VSE, MDPE, MDLE, atenent el número i tipologia de vehicle adscrits a l’autorització i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta al Registre d’Empreses i Activitats de Transport, així com els treballadors autònoms i societats amb personalitat jurídica, que siguin titulars d’autobusos urbans d’acord amb la classificació per criteris d’utilització del Reglament General de Vehicles i que a data 15 de juliol de 2022, es trobin d’alta al Registre de vehicles de la Prefectura central de Trànsit.

 

Quantitat econòmica

L’import de les ajudes es repartirà entre les diverses activitats d’acord amb el que disposa la taula següent:

 

I dins de cada activitat, l’import individual de l’ajuda es determinarà atenent el nombre i tipus de vehicle explotat per cada beneficiari, d’acord amb la taula inclosa a continuació.

 

 

És important remarcar que l’import resultant no podrà superar la quantitat màxima per beneficiari prevista per a ajuts per imports limitats d’ajuda d’acord amb les Decisions sobre això aprovades de conformitat amb les normes del Marc Temporal Europeu Ucraïna.

L’import resultant tampoc podrà ser superior al límit esmentat al paràgraf anterior, tenint en compte els ajuts concedits a altres empreses per considerar-se empreses associades, en els termes següents:

  1. Són “empreses associades totes les empreses a les quals no es pot qualificar d’empreses vinculades d’acord amb l’apartat b) i entre les quals hi ha la relació següent: una empresa (empresa participant) posseeix, per si sola o conjuntament amb una o més empreses vinculades, segons l’apartat b), el 25% o més del capital o dels drets de vot d’una altra empresa (empresa participada).
  2. Són “empreses vinculades” les empreses entre les quals hi ha alguna de les relacions següents: una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra empresa; una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, direcció o control d’una altra empresa; una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte signat amb ella o d’una clàusula estatutària de la segona empresa; una empresa, accionista d’una altra o associada a una altra, controla sola, en virtut d’un acord subscrit amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets de vot dels seus accionistes o socis.

 

Passos, condicions i termini per a sol·licitar l’ajuda

La sol·licitud es presentarà a la Seu electrònica de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, emplenant el formulari electrònic que a aquest efecte posi a disposició l’Agència Estatal d’Administració Tributària i en què necessàriament, haurà de figurar el compte bancari on vulgueu que se li faci l’abonament. El formulari es podrà presentar des del 4 d’agost fins al 30 de setembre del 2022.

No obstant això, quan el beneficiari formi part del sector públic, la sol·licitud es presentarà a la Seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, d’acord amb el que assenyala l’article 5.

 

Documentació extra a tenir en compte per demanar la sol·licitud

Una declaració responsable en què s’assenyali expressament que l’empresa sol·licitant s’ha vist afectada econòmicament per les conseqüències derivades de la invasió d’Ucraïna, per les sancions imposades per la comunitat internacional contra Rússia o per les contramesures adoptades per aquesta.

I, també, una declaració per escrit de qualsevol altre ajut que en aplicació del Marc Temporal Europeu Ucraïna o del Marc Nacional Temporal aprovat per la Comissió Europea en la seva Decisió S.A. 102771 (2022/N) (d’ara endavant, Marc Nacional Temporal Ucraïna) hagi rebut. Així mateix, hauran de declarar els ajuts relatius als mateixos costos subvencionables que hagin rebut de conformitat amb els Reglaments de mínims, del Reglament d’Exempció per Categories, del Marc Temporal relatiu a la COVID-19 i els ajuts que hagin pogut rebre destinats a reparar els perjudicis causats per esdeveniments de caràcter excepcional en aplicació de l’article 107.2.b) del Tractat de Funcionament de la Unió Europea a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia. Aquestes declaracions s’han de presentar a efectes que l’autoritat concebent verifiqui el compliment de les regles d’acumulació previstes a les normatives esmentades.

 

Cobrament de la prestació

L’ajut acordat s’abonarà mitjançant transferència bancària, a partir del 31 d’octubre i el 31 de desembre de 2022, i s’entendrà notificat l’acord de concessió per la recepció de la transferència. D’acord amb les Decisions aprovades de conformitat amb el Marc Temporal Europeu Ucraïna i les seves modificacions successives.

Transcorregut el termini de tres mesos des de la finalització del termini de presentació del formulari sense haver-se efectuat el pagament, la sol·licitud es podrà entendre desestimada. Contra aquesta desestimació presumpta es podrà interposar recurs de reposició i reclamació economicoadministrativa, en els termes previstos a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

 

Vols optar a una d’aquestes noves ajudes pel transport?

Contacta amb nosaltres i et facilitarem les gestions.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.