ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES I L’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR L’IMPOST DE SOCIETATS

Quines són les entitats exceptes de presentar l’import de societats?
Es defineixen com a ASSOCIACIONS aquelles entitats constituïdes per l’acord entre tres o més persones físiques o jurídiques legalment constituïdes, que es comprometen a posar en comú coneixements, mitjans, d’interès general o particular, i es doten com a tals en els Estatuts que regeixen el funcionament de l’associació (Art.5 Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació).

 

D’entre les principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret-Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segon oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social, volem destacar en el present articles les següents:

  • Reducció d’obligacions formals a les entitats parcialment exemptes regulades en l’article 9.3 Llei 27/2015, de 27 de novembre, de l’Impost de Societats.

 

Aquest règim especial es caracteritza per ser d’aplicació a entitats que realitzen activitats de caràcter social o d’interès general que generalment està absent del desenvolupament d’activitats econòmiques.

 

Si realitza activitats econòmiques la renta obtinguda per aquestes entitats està subjecte a l’Impost, encara que siguin els beneficiaris, els propis membres de l’entitat.

 

El règim d’exempció parcial es complementa amb l’establert en la Llei 48/2002 per a les fundacions i associacions declarades d’utilitat pública i altres entitats sense finalitat lucrativa, les quals tributen per l’Impost de Societats. Aquest règim fiscal presenta més avantatges que l’establert per a les entitats parcialment exemptes.

 

Queden excloses de l’obligació de declarar per l’Impost de Societats les entitats parcialment exemptes de l’article 9.3 LIS, aquelles que els ingressos totals del període impositiu no superin 50.000€ anuals, sempre que l’import total dels ingressos corresponents a rendes no exemptes no superi 2.000€ anuals i que totes les seves rendes no exemptes estiguin sotmeses a retenció.

 

Les entitats parcialment exemptes de l’Impost de Societats regulades en l’article 9.3 LIS són les següents:

i) Les entitats i institucions sense afany de lucre, a les quals no resulti d’aplicació el règim fiscal regulat en el títol II de la Llei 48/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals de mecenatge.

ii) Les unions, federacions i confederacions de cooperatives.

iii) Els col·legis professionals, les associacions empresarials, les cambres oficials i els sindicats de treballadors.

iv) Els fons de promoció del treball constituïts en l’ampara de l’article vint-i-dos de la Llei 27/1984, de 26 de juliol, sobre reconversió i reindustrialització.

v) Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social, regulades en el text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny.

vi) Les entitats de dret públic Ports de l’Estat i les respectives de les Comunitats Autònomes, així com les Autoritats Portuàries.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.