PRINCIPALS NOVETATS DE LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2015

1. Exempcions

– Es limita l’exempció de les indemnitzacions per acomiadament del treballador/a a la quantitat de 180.000€ (en vigor des de l’1 d’agost de 2014).

– S’elimina l’exempció dels dividends i participacions en beneficis a que es refereixen els paràgrafs a) i b) de l’apartat 1 de l’article 25 de l’IRPF, amb el límit de 1.500€ anuals.

2. El contribuent

– L’any 2015 serà l’últim on les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil poden tributar els seus socis persones físiques en l’IRPF en el règim d’atribució de rendes. A partir del 2016 ja no poden tributar en el règim atribució de rendes.

3. Rendiment del treball

– Es minora del 40% al 30% el percentatge de reducció aplicable als rendiments amb període de generació superior a 2 anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps.

– Es fica una quantia fixa de deducció per a tots i totes els treballadors i treballadores de 2.000€ per a determinar els seus rendiments nets.

4. Rendiments del capital immobiliari

– S’elimina la reducció del percentatge incrementat del 100% per a lloguers d’habitatge a joves (entre 18 i 30 anys); sols existirà la reducció del 60% per a tots els lloguers d’habitatge.

– Es minora del 40% al 30% la reducció per als rendiments nets en un període de generació superior a 2 anys, així com els que es qualifiquin reglamentàriament com a obtinguts de manera irregular, sempre que s’imputin en un mateix període impositiu. La quantia no pot superar els 300.000€ anuals.

5. Rendiments del capital mobiliari.

– Es minora del 40% al 30% la reducció per als rendiments nets en un període de generació superior a 2 anys, així com les que es qualifiquin reglamentàriament com a obtinguts de manera irregular, sempre que s’imputin en un mateix període impositiu. La quantia no pot superar els 300.000€ anuals.

– S’elimina la compensació fiscal pels rendiments derivats de capitals diferits procedents de contractes d’assegurança de vida o invalidesa i pels rendiments obtinguts per la cessió a tercers de capitals propis procedents d’instruments financers (contractes i instruments contractats abans del 20 de gener de 2006).

– Es crea un nou instrument d’Estalvi dirigit a petits inversos denominat Pla d’Estalvi a Llarg Termini que es poden instrumentar a través d’assegurances de vida o dipòsits financers.

6. Rendiments d’activitat econòmica

– Respecte de l’activitat de lloguer de béns immobles se suprimeix el requisit de local exclusivament destinat per a portar a terme la gestió de l’activitat per a que tal activitat tingui la consideració d’activitat econòmica.

– En el règim d’estimació directa simplificada, respecte a les despeses de difícil justificació i provisions es limita la quantia deduïble de 2.000€ anuals.

– Es modifica la reducció per rendiments irregulars.

Nova ordre de mòduls pel 2015 on es desenvolupa per l’any 2015 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor.

– En el 2015 desapareix la reducció especial del 20% del rendiment net d’activitats econòmiques.

7. Guanys i pèrdues patrimonials 

– No existeix guany o pèrdua patrimonial en l’extinció del règim econòmic matrimonial de separació de béns.

S’eliminen els coeficients d’actualització de valors de l’adquisició en la transmissió d’immobles.

8. Classes de rendes i integració i compensació de les mateixes

– Es torna a incrementar del 10% al 25% el límit de compensació del saldo negatiu que resulti d’integrar i compensar entre sí els guanys i les pèrdues patrimonials que s’integren en la renda general, amb el saldo positiu dels rendiments i imputacions de rendes de la pròpia renda general.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.