Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març – Mesures de foment del treball indefinit

Expliquem quines són les mesures de foment del treball indefinit aprovades en el real decret que adjuntem a continuació.

Real Decret Llei 8/2019, de 8 de març.

Mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball

Capítol II – Mesures de foment del treball indefinit

Article 7. Conversió de contractes temporals agraris en indefinits o fixes discontinus

Les empreses agràries que transformin contractes temporals abans del dia 1 de gener de 2020 a fixes o fixes discontinus tindran dret a les següents bonificacions a la quota empresarial per contingències comunes, durant els dos següents anys a la transformació del contracte:

  • Si el contracte es refereix a treballadors del grup 1 amb cotització mensual i una base inferior a 1.800 euros la bonificació serà de 40€/mes, si la base és superior 53,33€/mes.
  • Si el contracte es refereix a treballadors del grup 1 amb cotització per jornades reals i la base diària és inferior a 81 euros, la bonificació serà de 2 euros/dia, si són treballadores seran de 2,66€/dia.
  • Si el treballador està entre el grup 2 i 11, i tingui una base mensual inferior a 1.800€ o una base diària inferior a 81,82 euros, la bonificació correspondrà a la quantia necessària perquè la quota de C.C. no superi 88,15 euros mes o 4,01 euros/dia. En cas de treballadores, 58,77€/mes o 2,68 euros dia.

Aquestes bonificacions no s’aplicaran en situacions d’IT, risc d’embaràs, maternitat..

L’empresa estarà obligada a mantenir el treballador/a durant almenys 3 anys, sinó haurà de retornar l’import bonificat.

Es tenen en compte les exclusions de la llei 43/2006 de 29 de desembre, excepte l’article 2.7.

Article 8. Bonificació a la contractació de persones aturades de llarga durada

S’incentiva la contractació indefinida de persones que portin 12 dels últims 18 mesos inscrites com a demandant d’ocupació.

La bonificació és de 1.300 euros anuals en cas dels homes i 1.500 en cas de dones. ( la proporció si es contracte a temps parcial)

L’empresa haurà de mantenir el treballador/a durant 3 anys i mantenir el nivell d’ocupació almenys 2 anys de la celebració del contracte, sinó haurà de retornar les bonificacions.

No es consideren incomplertes les anteriors obligacions quan el contracte s’extingeixi per acomiadament objectiu o disciplinari, ni per dimissió, mort, jubilació, o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalides del treballador/a.

També són d’aplicació les exclusions de la llei 43/2006 de 29 de desembre, excepte l’article 2.7.

Article 9. Mesures de recolzament a la prolongació del període d’activitat dels treballadors amb contractes fixes discontinus en eles sectors de turisme, comerç i hostaleria vinculats a l’activitat turística. 

Les empreses que mantinguin d’alta durant els mesos de febrer març i novembre els treballadors fixes discontinus tindran una bonificació del 50% de les quota de la S. S.

Aquest article és d’aplicació des de l’1 de gener de 2019 a 31 de desembre de 2019.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

ASSESSORAMENT INTEGRAL
PER A PARTICULARS I EMPRESES

Lleal Tulsà Assessors

Gestoria i assessoria fiscal, laboral, jurídica, estrangeria, administrativa, immobiliària, protecció de dades per a empreses, autònoms i particulars.